Regjeringen har satt seg som mål om at Norge skal bli et foregangsland på sirkulær økonomi. NITO mener at den nasjonale strategien for sirkulær økonomi som nå er lagt fram ikke er ambisiøs nok for å nå dette målet. 

Behov for kompetanse  

- Teknologi og digitalisering, og dermed også ingeniører, spiller en avgjørende rolle i omstillingen. Mangel på oppdatert kompetanse er definert som en av de største barrierene for en omstilling til sirkulær økonomi. Regjeringen skriver at ny kompetanse og etter- og videreutdanning av alle ansatte i næringslivet er sentralt for en omstilling. Men det mangler tiltak for kompetanse. Særlig innen de teknologiske fagene er dette viktig, mener Markussen (bildet). 

Til sirkulær.jpg

80 prosent av klimaavtrykket fra et produkt eller en tjeneste avgjøres i designfasen. Det viser hvilken avgjørende rolle ingeniører og teknologer har for å drive fram omstillingen til en sirkulær økonomi.

NITO mener at potensialet for nye arbeidsplasser er store, og at Norge med ingeniører i verdenstoppen har mulighet til å få et konkurransefortrinn her i global sammenheng. Da må det satses på kompetanseheving og mer sirkulær økonom inn i ingeniørutdanningene.   

Offentlige anbud og kommunenes rolle 

NITO etterlyser tiltak som utnytter de store mulighetene som finnes i norske kommuner. Disse har en sentral rolle i omstillingen av samfunnet, og trenger drahjelp til å finne digitale snarveier og løsninger.

Det er spesielt stort behov for kompetanseheving i kommunene, for at de skal komme videre med sirkulær tankegang og løsninger.  

Det er også stor, grønn vinning i bedre rutiner innenfor offentlige anbud. Offentlig sektor kjøper hvert år inn varer og tjenester for 560 milliarder. Mange av NITOs medlemmer har mye bestillerkompetanse og ønsker å fremme miljøvennlige løsninger. Regjeringen bør få på plass kriterier for at anbudene legger vekt på sirkulær økonomi. 

- Jeg hadde forventet at det ble satt et konkret krav om hvor mye miljø skal vektes i anbud, i stedet for å vise til at det skal lages en handlingsplan for dette. Vi har ikke tid til å vente på flere planer, sier Markussen. 
 
I strategien vises det til mange tiltak som nå skal vurderes i framtiden, men få konkrete tiltak som følger med strategien. Norge ligger nesten nederst på statistikken over lav utnyttelse av sirkularitet i verden. Strategien inneholder selvsagt en del gode tiltak, men Markussen mener det må kraftigere lut til hvis Norge skal klatre oppover på denne statistikken.  

Regjeringens strategi for sirkulær økonomi