Det er satt i gang et arbeid med en ny stortingsmelding om HMS i olje- og gassindustrien. NITO og andre organisasjoner ble invitert til å gi innspill om hva en ny melding bør fokusere på. Fra NITO deltok Jorunn Birkeland (bildet). 

Jorun uten logo.jpg
NITOs Trond Markussen og Jorunn Birkeland. Bildet er tatt i en annen sammenheng. 

En ny stortingsmelding ønskes velkommen av NITO Petroleum.

- Statistikken viser gode tall, sier Birkeland, men bransjen har fortsatt utfordringer. Sikkerhet er som kjent også ferskvare. Hendelser og tilsyn avdekker alvorlige forhold som bransjen må ta tak i. Læring går for seint, eller stopper opp. Et eksempel er den alvorlige gasslekkasjen på Gudrun-plattformen i 2015. Ventildesignet var en viktig årsak, men brukes likevel i nye prosjekter. 

God HMS - betingelse for bærekraftig virksomhet 

- Bransjen er under press, både økonomisk og politisk, men vi må aldri gå på akkord med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å spare penger. Høyt nivå på HMS betyr også god kultur, med ansvarlige og engasjerte arbeidstakere som har faglig integritet, risikoforståelse og kontroll 24/7. Et kompetent og godt arbeidsmiljø er en avgjørende barriere mot storulykker, helseskader og utslipp til luft og vann. 

Rammevilkår og reelt partssamarbeid 

Birkeland påpeker at reelt partssamarbeid og rammevilkår er helt avgjørende. 

- Det påvirker alt, både kultur, kapasitet og kompetanse. Kontrakter og avtaler må sikre trygge og ryddige forhold, robust og kompetent bemanning. Og sist, men ikke minst: Tilrettelegging for reell arbeidstakerinvolvering og partssamarbeid må være på plass. Det norske regimet bygger på et såkalt “funksjonsbasert” regelverk og det forutsetter reelt to-partssamarbeid både lokalt og sentralt for å oppnå funksjonskravene.  

- Alle interessenter må høres og det må være full åpenhet om feil og mangler, understreker Birkeland.

- Da må folk ha trygghet. Sosial dumping, bemanningsbyrå og manglende innsyn i kontrakter gjør partssamarbeid vanskelig. Norske arbeidsvilkår må gjelde i hele bransjen, også på flerbruksfartøy. 

Digitalisering gir muligheter og nye utfordringer 

- Digitalisering kan gi store forbedringer, men digitale verktøy og fjernarbeid gir også nye risikoer. Angrep på nett og SW-feil kan påvirke sikkerhetsbarrierene. Det trengs klarere krav til spisskompetanse og lokalkompetanse ved fjernarbeid og arbeid på sikkerhetsfunksjoner, sier hun.

NITO Petroleum var med i forarbeidet til forrige Stortingsmelding 12 (2017-2018) om HMS i petroleumsvirksomheten og forventer at erfaringene derfra tas med, og at fagforeningene blir like godt involvert i arbeidet med denne nye meldingen.