Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier - Nettverkstreff 2019

Poster - kvalitetsuke for 3-års bioingeniørstudenter

Mandag 4. november

 

Diagnostisk samarbeidspartner, status etter implementering - Silje Brobakken

Akkreditering av pasientnær analysering - Ingrid Horgen

Grønt kors - Inger Lise Jansen

Grønt kors - Marte Johansson-Kjellerød

Grønt kors - Rolf Hugo Jespersen

QI Nord, forbedringsutdanning ved Nordlandssykehuset - Benedikte Dyrhaug Stoknes

Informasjonssikkerhet og personvern - Eva Henriksen

Spørsmål om GDPR og IT-bedømming - Anders Bergman

Ny versjon av ISO 15189 - Ida Mari Haugom

IVD-regulativet, status på lab - Synnøve Nævdal

Tirsdag 5. november

1. Introduksjon av ulike verktøy for kvalitetsforbedring

Driverdiagram

Hvorfor Nettverkstreff

Praktisk bruk og nytteverdi av verktøy for kvalitetsforbedring

Verdistrømsanalyse

Lederdagene 2019

Presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs årlige lederkonferanse. Konferansen ble gjennomført 16.-17. oktober 2019 på Scandic Bergen City i Bergen.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Program Lederdagene 2019

Onsdag 16.oktober


BFI-valg, bruk stemmeretten - Lisa Husby

Tema: fremtidens laboratorier - reformer og trender

 

Utviklingstrender i laboratoriemedisin og etablering av regionalt nettverk for laboratorietjenester i Helse Vest - Gunnar Mellgren

Publiser og gi rom for publisering - Kirsti Berg

Reformer i offentlig sektor - Jacob Torfing

Tema: fremtidens laboratorier - sykehusbygging


Nytt sykehusbygg. Forventninger til prosjektdeltakere fra fagmiljøene - Hege Anette Martinsen

Bioingeniørens rolle ved bygging av nye laboratorier. Gode råd for involvering i byggeprosessen - Merete Knudsen Litleskaret

Tema: kulturendring


Kulturendring - Rune Semundseth

Ledelse i endring, din rolle som endringsagent - Monica Rydland

Torsdag 17. oktober

 

Tema: beredskap


Beredskap simulering - Eirik Klykken Johnsen

IKT-sikkerhet - beredskap ved bortfall av IT-systemer ved MBF - Lisbeth Vabø Haukøy

Tema: fremtidens laboratorier - forskning og videreutvikling


Fremtidens laboratorium - hvor er vi på vei? - Liv Kjersti Paulsen

Forskning - frå ide til gjennomføring - Hanne Braathen

Droner - forskningsprosjekt i Helse Vest - Joar Sivertsen

Fremtidsrettet kompetansebygging - Liv Kjersti Paulsen

Kommunikasjon med pasienter på nye måter - Eva Sjule

Mikrobiologisk hurtigdiagnostikk - Elling Ulvestad

Tema: kulturendring/motivasjon


Lønn - hvilket handlingsrom har mellomlederen? Hvordan kommunisere og samarbeide med tillitsvalgte - Vigdis Fjeld

Sykt bra - begeistringsledelse - Jon Morten Melhus

Bioingeniørkongressen 2019

Forelesninger som ikke er lenket, er ikke tilgjengelig på nett.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra forelesningene.

SESJON 1

Utdanning onsdag 22. mai

Etikk torsdag 23. mai

Forskning - formidling og folkeopplysning fredag 24. mai

SESJON 2

Medisinsk biokjemi onsdag 22. mai

Medisinsk biokjemi/farmakologi torsdag 23. mai

Medisinsk biokjemi fredag 24. mai

SESJON 3

Mikrobiologi onsdag 22. mai

Mikrobiologi torsdag 23. mai

Mikrobiologi fredag 24. mai

SESJON 4

Patologi onsdag 22. mai

Patologi torsdag 23. mai

Patologi fredag 24. mai

SESJON 5

Pasientnær analysering onsdag 22. mai

Medisinsk biokjemi/hematologi torsdag 23. mai

Preanalyse fredag 24. mai

SESJON 6

Blodbank onsdag 22. mai

Blodbank torsdag 23. mai

Blodbank fredag 24. mai

SESJON 7

Primærhelsetjenesten, samling torsdag 23. mai

FOREDRAGENE

Sesjon 1

Utdanning onsdag 22. mai

Hva betyr de nye retningslinjene for bioingeniørutdanningen i praksis? - Bjarne Hjeltnes

Hva trenger bioingeniører av IKT-kunnskaper nå og framover? - Linda Eie Svendsen

Ny teknologi gir nye muligheter - blandet læring og samarbeid med praksisfeltet - Mette Lundstrøm Dahl

Nye tider og nye kunnskapsbehov - Kristin Solum Steinsbekk

Hvordan bli en bedre praksisveileder - Anita Iversen

Fritt foredrag M1 ePraksis - Aud Valle Hansen

Fritt foredrag M2 Er det behov for veilederutdanning i bioingeniørfaglig kontekst? - Torill Dahl

Etikk torsdag 23. mai

CRISPR og persontilpasset medisin - Dag Undlien

Bioteknologiloven - hva skjer'a? - Ole Johan Borge

Etiske utfordringer knyttet til ulikheter i syn på organdonasjon i ulike kulturer - Kjersti Lønning

Tvang og samtykkekompetanse - Marius Storvik

Bruk av tvang på førskolebarn under medisinske prosedyrer - teori og praksis - Edel Janneche Svendsen

Biobanker, personvern og datasikkerhet (GDPR) - Eva Henriksen

Fritt foredrag M8 Kulturmøter på arbeidsplassen - utfordringer og muligheter - Sipan Sendi

Forskning - formidling og folkeopplysning

Kunsten å kommunisere det kompliserte - Jo Røislien

Sånn kan det gjøres! Forskergrandprix - Morten Svendsen Næss

Hvor og hvordan publisere? - Anne Katrine Kvissel

Fra forskningside til ferdig publikasjon, hva kan forskningsstøtten hjelpe med? - Elin Evensen

Forskning på miljøgifter - Jan Brox

Fritt foredrag M18 Randomized controlled trial of fecal microbiota transplantation in severe obesity - Hege Marie Hanssen

Fritt foredrag M19 Hvordan rapporteres hemolyserte blodprøver i nordiske sykehuslaboratorier? - Gro Gidske

Sesjon 2

Medisinsk biokjemi onsdag 22. mai

HbA1c ved kapillærelektroforese - Mikhail Sovershaev

Hvordan forebygge diabetes? - Ragnar Morten  Joakimsen

Diabetesantistoffer - Ragnar Morten Joakimsen

Svangerskapsdiabetes - Åse Torunn R. Pettersen

Fürstpasient.no - prøvesvar i pasientportal - Eva Sjule

Fritt foredrag M3 Fra BIO-rad D10 til Bio-rad D-100, verifisering av nytt instrument for analyse av HbA1c - Hilde Annie Gjertsen

Fritt foredrag M4 Måling av glukose i ulike rør og materialer - en holdbarhetsstudie - Janniche Torsvik

Medisinsk biokjemi/farmakologi torsdag 23. mai

Grunnleggende farmakologi - Lena Aronsen

Bruk og måling av monoklonale antistoffer - Rolf A. Klaasen

DOAK - status 2019 - Lena Aronsen

Rusmiddelanalyser i urin - medisinske versus sanksjonære prøver - Linn Pedersen Årnes

Prøvetaking - juks og fanteri - Ida Mari Haugom

Miljøgiftene i meg - mor/barn perspektiv og historisk utvikling - Linda Hanssen

Fritt foredrag M9 Hver pasient sin staseslange - Silje B. Brobakken

Fritt foredrag M10 Hva kan bioingeniøren gjøre for å skape en god opplevelse for pasienten før, under og etter prøvetaking - Marte S. Olafsbye

Medisinsk biokjemi fredag 24. mai

Lipider - livsstil og kosthold - Ida Rasmussen

Lipider - interferens i ulike metoder - Laila Fure

Overvekt og kardiometabolsk helse. Funn fra Tromsøundersøkelsen - Laila Arnesdatter Hopstock

På livets grense - hvordan kroppen takler ekstrem natur - Erik Sveberg Dietrichs

Fritt foredrag M20 Effekt av anti-revmatisk behandling på biomarkører relatert til aterosklerose - Gia Deyab

Fritt Foredrag M21 Velkommen til oss -standardisering av hospitering på laboratoriene i Bodø - Tove Hvassing

Sesjon 3

Mikrobiologi onsdag 22. mai

Automasjonslinjen ved Herlev Hospital - Lars Karsten

Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens - når vi målene? - Gunnar Simonsen

Selektiv resistensrapportering - muligheter og utfordringer i praksis - Brian Guennigsman

Prosjekt bakteriehund - en hund etter bakterier - Merete Kumle og Lotte Andreassen

Antibiotika til nyfødte - hva kan gjøres for å redusere negative effekter? - Claus Klingenberg

Fritt foredrag M5 På jakt etter nye målsete - Runa Wolden

Fritt foredrag M6 Målrettede intervensjoner har ført til færre urinprøver til dyrkning fra sykehjem - Lise Walberg

Mikrobiologi torsdag 23. mai

PNA i mikrobiologi, hvilken nytte har vi av analysene? - Mette Sannes

Pasientnær analysering av influensavirus - Lene Henriksen Holm og Johanne Lind Aasen

Blodkultur og oppstart av antibiotikabehandling mot sepsis i ambulansetjenesten - Lars-Jøran Andersson

Utvidet åpningstid bedrer pasientsikkerheten - Anita Løvaas Brekken

Syfilisdiagnostikk - Andreas Lind

Det siste innen seksuelt overførbare sykdommer i Norge - Vegard Skogen

HPV, celleforandringer og kreft - Sveinung W. Sørbye

Hepatitt E-virus (HEV) infeksjon i Nord-Norge - vanligere enn tidligere antatt - Christine Hanssen Rinaldo

Fritt foredrag M11 Erfaringer med utplassering av pasientnær analyse (PNA) på akuttmottaket ved OUS Ullevål - Beth-Marie Brotnov

Fritt foredrag M12 Determination of antibacterial activity of fatty acids, tridecanoic acid and sodium dodeconoate against Neisseria gonorrhoea in artificial vaginal fluid - Sadaf Anwar

Mikrobiologi fredag 24. mai

Helgenomsekvensering  og antimikrobiell følsomhetstesting - muligheter og utfordringer - Ørjan Samuelsen

Metagenomikk i Fæces - Kjersti Haugum

Komparativ genomikk av Streptococcus agalactiae isolert fra pasienter med blodstrømsinfeksjon - Torunn Gresdal Rønning

MiniON-sekvensering - stemningsrapport fra en bioingeniør med et ferskt instrument i hånden - Randi Monsen Nygaard

Reinbrems - velkjent parasitt hos rein med fornyet aktualitet som parasitt hos mennesker - Kjetil Åsbakk

Marine mikroorganismer som kilde til nye antibiotika - Jeanette H. Andersen

Sesjon 4

Patologi onsdag 22. mai

Preanalyse - Kirsten M. Østbye

Preanalytisk dugnad ved Klinisk patologi UNN - Katrine Eklo

Pakkeforløp lungekreft - Elin Richardsen og Kristin Åberg

HPV - Sveinung Wergeland Sørbye

Om forurensinger på patologiavdelinger - Cecilie Alfsen

Patologi torsdag 23. mai

Hurtigfremføring - Hilde Midtbø-Hjelvik

Automatisk snitting - Dorthe Vestegaard Hansen

Biobanking - Sigrid Heskestad

MicroRNA i vev og kreftforskning - Mona Irene Pedersen

Status for Nasjonalt prosjekt for digital patologi/delprosjekt - Marit Westfal-Larsen

Videre- og etterutdanning innen patologi/hjelp til spesialistgodkjenning - Inger-Lise Neslein

Fritt foredrag M13 Utvidelse av oppgaver for laboratoriepersonale innen makroskopisk undersøkelse - Siw-Merete Langhelle 

Patologi fredag 24. mai

God ergonomi på laboratoriet - Marja Blind

Arbeid med kjemikalier - Randi Sælebakke

Brystkreft og innføring av genekspresjonsanalyse - Elin Mortensen og Marte Berglund

Veien til digital patologi - Mari Jebens

Fritt foredrag M22 Warthin Starry/Steiner - fargen som skulle sette tenkeferdigheter og tålmodighet på prøve - Tonje Ødegård Olsen 

Sesjon 5

Pasientnær analysering onsdag 22. mai

Framtidens laboratorium - hvor er vi på vei? - Liv Kjersti Paulsen

Ny teknologi og trender innen egenmonitorering av diabetes - Eirik Årsand

Der ingen skulle tru at nokon kunne ha PNA - Nils Reinton

Det digitale legekontor - fordeler og ulemper - Jan Einar Vaage

PNA i krig og fred - når svarene haster - Mads Gilbert

Medisinsk biokjemi/hematologi torsdag 23. mai

Utviklingsrekken for normale erytrocytter - Siri Støtterud

Erytrocytter med avvikende morfologi - Lene Mikkelsen

Hemoglobinopatier i rutinen, vurderinger og diagnostikk - Runa Marie Grimholt

Utviklingsrekken for normale leukocytter - Siri Støtterud

Synkende sædkvalitet - mulige årsaker og behov for standardisert sædanalyse - Jorunn Marie Andersen

Fritt foredrag M14 Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av postpersonell vil bedre pasientsikkerheten - May Lillian Ofte

Fritt foredrag M15 Holdbarhet INR - Mette Brennhagen

Preanalyse fredag 24. mai

Preanalyse - myter og sannheter - Mia Helen Hansen Hjelle

Diabetes og preanalyse - Lutz Schwettmann

Hvordan ta blodprøver av de som ikke vil? - Stine Marie Antonsen

"Sykehusproffene" forteller om sin erfaring med bioingeniøren, blodprøvetaking og helsevesenet -Sykehusproffene/Forandringsfabrikken

Kommunikasjon og holdninger - Arne Guddal

Sesjon 6

Blodbank onsdag 22. mai

Blodtrykksmedisin og blodgivning - Kathrine M. N. Johnsen

Praktisk organisering av blodgiverkorpset - June Gottenberg Moseby

Framtidas blodbank - er det behov for bioingeniører? - Oddrun E. B. Jensen

Plasmaaferese nåtid og framtid - bør norske blodbanker bidra mer? - Åsa Hellstrøm

Antistoffutredning - kasuistikk - Marte Kristine Valle

Genotyping versus serologisk typing i immunhematologi - Cigdem Akalin Akkøk

Fritt foredrag M7 Preanalytisk behandling av koagulasjonsprøver ved akutt hjerneslag - Thea Smedby og Any Joseph

Blodbank torsdag 23. mai

Bruk av ROTEM for å dirigere transfusjoner - Kathrine Nergaard Aas

Bruk av bloodsaver - Birgitte Ryeng

Lukket blodsløyfe - Norunn Ulvahaug og Linda Eie Svendsen

Erfaringer med Bedsidekontroll - Charlotte Hokland Arnesen

Internrevisjoner av blodtransfusjoner - Brita Hermundstad

Oppfølging av avvik etter tilsyn av blodtransfusjoner - Oddrun E. B. Jensen

Argumenter mot bruk av fullblod - Mirjana Arsenovic

Argumenter for bruk av fullblod - Aurora Espinosa

Fritt foredrag M16 Frafall av nye blodgivere ved St. Olavs hospital - Trude Henriksen og Kristin Borstin Molander

Fritt foredrag M17 Kvalitetskontrollstudie mht transfusjon av blodkomponenter - Randi S. Tømmervåg

Blodbank fredag 24. mai

Hva er godt nok? Kriterier for valg av blod til pasienter med sigdcelleanemi eller thallasemi - Helena E. Stjern

Utprøving av DaraEx-kit - Liv Jorunn Garvik

PROFNAIT - Svetlana Lund

FNAIT som forskningsfokus - fra basale studier til innovasjon - Maria Therese Ahlen

Heparinindusert trombocytopeni (HIT) - "HIT happens" - Ingvild Hausberg Sørvoll

Fritt foredrag M23 Sykdom hos blodgiver etter blodgivning; hvordan ivareta pasientsikkerheten? - Ingvild Teigum

Sesjon 7

Primærhelsetjenesten, samling torsdag 23. mai

Innledning fra Bioingeniørfaglig institutt (BFI) - Rita von der Fehr

Lønn og lønnsforhandlinger - Gro Gaarder

Erfaringer fra samling i Midt-Norge - Wenche Grøtan

Rutiner for vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr - Ingrid Horgen

Celletellere i PHT - tolkning av plot og feilmeldinger - Anni Kummeneje

Kommunebioingeniør - hva har skjedd på fire år? - Jannecke Peersen