Informasjon om abstrakt og posterutstilling til BFIs kurs.

Utforming av abstrakt

Husk at tabeller, figurer og referanser ikke skal med i abstraktet. Abstrakt sendes til angitt e-postadresse innen fristen, denne annonseres for hvert kurs.

Abstraktmal for poster på BFIs kurs.docx

La deg inspirere:

Postersamling fra kongressen 2019

Postersamling fra NML-kongressen 2023

Abstrakt til poster sendes inn med følgende informasjon:
  • Korresponderende forfatters navn, adresse og e-post.
  • Abstrakttittel.
  • Forfattere: Fornavn, etternavn, tittel, sykehus/institusjon, avdeling, by, land.
  • Presenterende forfatter skrives først.
  • Korresponderende forfatters e-post settes i kursiv.
  • Abstrakttekst maksimalt 2000 tegn (uten mellomrom).
  • Abstraktteksten bør ha følgende disposisjon: Introduksjon, materiale og metoder, resultater og konklusjon.
  • Abstraktet må være informativt og representativt for posterens innhold.

Utforming av selve posteren

En poster er en vitenskapelig presentasjon, men er mer å sammenligne med en reklameplakat enn med en tidsskriftartikkel. Bruk gjerne figurer og bilder. Posteren bør gi svar på spørsmålene: Hvorfor, hvordan, hva fant du, og hva betyr det?

Størrelse på poster

Det er ingen standard mål på dette, så følg eventuelt angitte mål fra kongress-/kursarrangør.

Dersom ikke noe annet er oppgitt, bør posterens størrelse ligge innenfor disse ytre målene: Høyde 120 cm og bredde 84 cm (format A0). 

Tittelen

En god og dekkende tittel er viktig. Denne kan inneholde mye av det budskapet du vil formidle, og skal pirre til interesse for posteren.

Forfatterne

Under tittelen fører du opp navn, yrkestittel og faglig tilknytning/organisasjon til forfatterne, samt kontaktinformasjon (e-post) til korresponderende forfatter.

Introduksjonen

Innledningen skal kort fortelle om bakgrunnen for arbeidet og hva du ville at din studie skulle vurdere, påvise eller avvise.

Materialet og metoden

Denne delen tar for seg selve studiet og hvordan arbeidet ble utført.

Bruk beskrivende og informative overskrifter. Unngå gjentagelser.

Lag tabeller, grafer, kart, bilder, tegninger eller symboler for å fortelle tilskuerne det du vil formidle.

Resultatene

Du behøver ikke ta med alle detaljer fra studiet. Oversiktlig og kortfattet lister du de viktigste resultatene.

Resultater bør fortrinnsvis presenteres grafisk. Bilder og figurer kan lagt på vei erstatte tekst, samtidig som de er et blikkfang.

Du må alltid ta med de resultatene som inngår i konklusjonen.

Diskusjonen

Det er oftest ikke rom for noen diskusjon i en poster. En eventuell diskusjon bør være kortfattet.

Konklusjonen

Konklusjonen presenteres lett synlig i stikkordsform eller telegramstil. Konklusjonen kan være ”svar” på et eventuelt spørsmål eller en hypotese fra tittelen på posteren.

Referanser

Referanser begrenses til et minimum. Det vil være relevant å henvise til artikkel eller artikler som presenterer hele prosjektet som beskrives i posteren.

Hvordan formidle via poster

Vancouverkonvensjonen

Vancouverkonvensjonen gir regler for publisering av vitenskapelige artikler. Konvensjonen gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere, og reglene gjelder også for utarbeidelse av postere. Les mer om Vancouverkonvensjonen og annet regelverk i forskningsetisk bibliotek på nettsidene til de nasjonale forskningsetiske komiteer.

Se også Vancouverkonvensjonens nettsider

Vær oppmerksom på at den enkelte kongressarrangør kan publisere egne kriterier for utforming av abstrakt og postere.  

Referanse til innholdet på denne siden:

Magne Nylenna. Publisere og presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis (Gyldendal Akademisk, 2008).