Fondets grunnkapital er kr. 1.200.000 og består av Norske Ortopediingeniørers forening (NOiF) sin egenkapital ved fusjonen mellom NITO og NOiF

1 Formål

a) Formålet med fondet er å gi økonomisk støtte til medlemmer av fagnettverket NITO Ortopedi slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve ortopediingeniørfaget.

b) Fagnettverkets medlemmer kan søke fondet om økonomisk støtte til:

  • faglig videreutdanning
  • forsøks- og utviklingsprosjekter
  • forskningsprosjekter
  • utredninger
  • reisestipend til internasjonale konferanser
  • Fondets styre kan fravike disse punktene dersom andre formål finnes i tråd med fondets målsetning.

c) Fondet kan brukes til å drifte nettverkets konferanser, samt ved behov fagutvalgets

deltakelse og medvirkning til felleskonferanser i samarbeid med andre, herunder de nordiske ortopediingeniørforeningene og NOiF.

2. Forvaltning

a) Fondets styre ledes av Heidi Andersen sammen med to medlemmer fra faggruppen ortopedi og to medlemmer fra yrkesetisk råd – totalt fem medlemmer i styret.

b) Kapitalen forvaltes i henhold til retningslinjer for kapitalforvaltning vedtatt av Hovedstyret i NITO.

c) Fondets inntekter består av avkastning på fondets midler og overskudd fra den årlig fagkonferansen for NITO Ortopedi (tidligere Høstkonferansen). Dersom en fagkonferanse går med underskudd, trekkes dette underskuddet av fondskapitalen.

d) Fondets styre bestemmer hvor mye av fondets inntekter som skal utdeles hvert år. Fondets styre bestemmer om det skal deles ut midler utover fondets inntekter.

e) Fondets styre kan velge ikke å benytte fondets inntekter i perioder, enten grunnet mangel på relevante søknader, eller for å styrke fondets kapital.

f) Utdeling av økonomiske midler skjer to ganger pr. år, henholdsvis 1. juni og 1. desember. Støtten utbetales etterskuddsvis mot fremlagte originale kvitteringer og godkjent regnskap for tiltaket.

g) Fondets styre fremlegger årlig regnskap og årsrapport til årsmøte for fagnettverket NITO-Ortopedi

3. Endringer av retningslinjene

a) Endring av disse retningslinjene kan gjøres av NITOs hovedstyre etter innstilling fra fondets styre.