Serviceerklæring

1. Formål

FALAs oppgave er å sikre NITOs medlemmer best mulig lønns- og arbeidsvilkår.

Gjennom denne serviceerklæringen ønsker vi å tydeliggjøre hva du som NITO-medlem kan forvente av oss og for å kunne utvikle og bedre våre tjenester.

2. Hvem er vi og hva gjør vi

FALA består av advokater og rådgivere med spisskompetanse innen arbeidsrett, forhandlinger og lønn. 

Vi bistår våre medlemmer i forbindelse med lønns- og avtaleforhandlinger og i alle juridiske spørsmål med utspring i arbeidsforholdet.

Kontaktinformasjon til alle ansatte i FALA

3. Tilgjengelighet og svartid

Du skal finne lett tilgjengelig informasjon på våre hjemmesider, og ved direkte kontakt skal du møte en hyggelig og serviceinnstilt rådgiver. 

FALA har tre hovedkanaler for råd og bistand:

NITO.no

På NITOs hjemmesider under Lønn og arbeidsliv, vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon innen FALAs arbeidsfelt.

E-post

Du kan sende alle typer spørsmål til . Innen fem virkedager skal saksbehandler ha tatt kontakt med deg. Hvis det er en sak som haster, er det viktig at dette kommer tydelig fram i henvendelsen.

Hastesaker vil behandles hurtigere.

Telefon

FALAs vakttelefon er betjent mandag - fredag mellom kl. 09 og 15. I denne perioden vil du få kontakt med en av våre rådgivere.

Ved stor pågang av henvendelser, kan du legge igjen beskjed og en rådgiver vil ta kontakt med deg så raskt som mulig og senest innen to timer.

4. Taushetsplikt

Våre rådgivere har taushetsplikt og henvendelser behandles strengt konfidensielt.

5. Tilbakemelding

Vi er opptatt av hvordan du opplever ditt møte med FALA og hva du mener vi kan gjøre for å bedre oss. Gi oss din tilbakemelding på

Til toppen

Retningslinjer for juridisk bistand

1. Når får du juridisk bistand?

NITO yter juridisk bistand og veiledning til medlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår som medlemmene har mot arbeidsgiver i egenskap av arbeidstaker. Medlemmer som ønsker juridisk bistand skal henvende seg til NITOs sekretariat.

Medlemmet kan når som helst frasi seg juridisk bistand fra NITO. Melding skal gis skriftlig eller bekreftes skriftlig fra NITO.

Bistanden ytes av NITOs advokater/rådgivere. NITOs sekretariat avgjør hvilken advokat/rådgiver som skal gi bistand til medlemmet. NITO kan i særskilte tilfeller beslutte å sette saken til ekstern advokat.

NITO yter bistand etter norsk rett og jurisdiksjon. NITO gir ikke bistand i saker for utenlandske domstoler eller etter utenlandsk rett.

2. Begrensninger i bistanden

NITO overtar ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere/advokater. Dersom et medlem på egen hånd pådrar seg utgifter til advokat og andre rådgivere, dekkes ikke utgiftene av NITO. NITO kan unntaksvis beslutte å overta slike saker. Hvis så skjer, skal medlemmet og tidligere advokat/rådgiver skriftlig bekrefte at saken er overlatt til NITO.

NITO gir ikke juridisk bistand til medlemmer som samtidig representeres av en annen advokat/rådgiver, og vil avslutte igangsatt bistand hvis medlemmet samtidig benytter en ekstern advokat/rådgiver. 

Dersom medlemmet har frasagt seg juridisk bistand fra en av NITOs advokater, mister medlemmet også retten til juridisk bistand fra NITO innenfor samme sak.

I saker som krever spesiell juridisk eller teknisk kompetanse, kan NITO begrense bistanden til kun å gjelde enkelte sider av saken/saksforholdet.

3. Når må saken ha oppstått – ventetid

NITO yter ikke juridisk bistand i saker som har oppstått (aktualisert seg) før siste innmeldingsdato i organisasjonen, og juridisk bistand ytes uansett ikke for saker som har oppstått før etter tre måneders medlemskap. Juridisk bistand ytes ikke til medlemmer som har meldt seg ut av NITO.

4. Medlemmet må ikke skylde kontingent

Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til NITO. Dersom kontingent uteblir, avsluttes påbegynt bistand.

5. Unntak

NITO kan etter en nærmere vurdering unntaksvis utvide bistanden til også å gjelde saker som har indirekte tilknytning til arbeidsforholdet, eller der medlemmet ikke oppfyller vilkårene til å få juridisk bistand etter punkt 1 til 4 i disse retningslinjene.

6. Omgjørings – og klageadgang på avslag på juridisk bistand

Avslag på juridisk bistand etter pkt 1 til 5 i disse retningslinjer kan påklages. Medlemmet kan be om omgjøring av NITOs avslag innen 1 uke fra beslutningen om avslaget er tatt. Kravet om omgjøring rettes til NITO ved leder av juridisk seksjon.

Medlemmet kan påklage omgjøringsvedtaket innen 1 uke etter vedtaket er fattet. Klagen rettes til NITO ved generalsekretær.

Et avslagsvedtak har oppsettende virkning, og opprettholdes fram til avslaget eventuelt tilsidesettes.

7. Omfanget av rettshjelpen

NITO yter som hovedregel bistand fra sekretariatet kontaktes og fram til forhandlingsløsning.

I saker hvor det ikke oppnås utenomrettslige løsninger er det NITOs sekretariat som avgjør hvorvidt saken skal prøves for instanser i rettsapparatet, annet tvisteløsningsorgan eller et av ombudene. Avgjørelsen tas av ansvarlig advokat etter samråd med sjef for juridisk seksjon og leder for advokatteam. Ansvarlig advokat utarbeider en oppdragsbekreftelse for oppdraget.

8. Gratis juridisk bistand

Juridisk bistand ytes som hovedregel uten omkostninger for medlemmet. Medlemmet betaler ikke salær for juridisk bistand eller andre utgifter NITO påtar seg på vegne av medlemmet.

Dersom medlemmet dømmes til å betale motpartens saksomkostninger i en sak hvor en advokat fra NITO bistår medlemmet, dekker NITO også disse saksomkostningene. Dersom NITO avslutter juridisk bistand av årsaker som fremgår av punkt 9, dekker ikke NITO motpartens påløpte eller fremtidige sakskostnader.

9. Krav til medvirkning og konsekvenser av manglende medvirkning

Medlemmet må gi alle relevante saksopplysninger og bidra på best mulig måte slik at advokat/rådgiver kan foreta en helhetlig vurdering av saken. Dersom medlemmet ikke følger råd og anbefaling fra advokat, kan advokat /rådgiver si fra seg saken. I slike tilfeller forbeholder NITO seg retten til å stanse bistanden og frasi seg saken. 

Det samme gjelder dersom medlemmet gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger om saken eller det foreligger andre særskilte omstendigheter som vanskeliggjør samarbeidet mellom medlem og advokat. 

Ved eventuelt opphør av bistanden på dette grunnlag plikter advokaten å sørge for det som er nødvendig for å forhindre at medlemmet utsettes for rettstap.

10. Advokatforskriften

NITOs advokater er underlagt reglene i advokatforskriften
herunder reglene om god advokatskikk.

Det er anledning til å klage på utførelsen av oppdraget. Mer
informasjon om klageordningen er på Advokatforeningens hjemmeside.

11. Taushetsplikt

Advokatene i NITO er underlagt regler om taushetsplikt. For å oppnå best mulig resultat for medlemmet tar NITOs advokater forbehold om å kunne diskutere saker seg imellom.

Til toppen