Den nye avtalen varer ut 2025 og er i all vesentlighet en videreføring av den eksisterende hovedavtalen.

I den reviderte avtalen er det imidlertid tydeliggjort at tillitsvalgte og ledere på alle nivåer jevnlig skal få oppfølging og opplæring for å sikre en god forståelse for hovedavtalen. 

Samtidig er partene enige om et sentralt partssamarbeid som i løpet av avtaleperioden blant annet skal se på tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår. 

Hva er egentlig hovedavtalen?

Hovedavtalen kalles gjerne arbeidslivets grunnlov, og inneholder de grunnleggende spillereglene for hvordan samarbeid skal foregå både mellom partene sentralt og ute på arbeidsplassene. Avtalen inneholder også regler for hvordan tillitsvalgte kan delta i prosesser og påvirke beslutninger. 

Hovedavtalen tar for seg forhold som ikke er lovfestet, men omhandler ikke lønns- og arbeidsvilkår. Dette finner du i hovedtariffavtalen.

Hvert tariffområde har egen hovedavtale. Hovedtariffavtalen med KS gjelder for kommuner og fylkeskommuner som er medlem i KS. Den gjelder også for virksomheter tilknyttet energiavtale II og bedriftsavtalen med Samfunnsbedriftene. 

KI og digitalisering

Digitalisering generelt og KI spesielt endrer måten vi alle jobber på. Derfor er det viktig å ha et godt samarbeid som legger til rette for at man kan gjennomføre omstillinger og endringer på en god måte — til det beste for både ansatte og innbyggere.

Partene er derfor enige om å etablere et sentralt samarbeid om digitalisering. Målet er å finne gode løsninger og innretning på samarbeid ved oppstart og gjennomføring av nasjonalt digitaliseringsarbeid.

Fellesopplæring i hovedavtalen - se videoer

Akademikerne kommune og de øvrige hovedsammenslutningene har sammen med KS laget en felles opplæring i hovedavtalen. Se videoene på YouTube:

Se også veileder til hovedavtalen (ks.no)