Oddvar Steinhaug_logo.png
Oddvar Steinhaug, leder av NITO Samfunnsbedriftene

Leder i NITO Samfunnsbedriftene Oddvar Steinhaug er i det store og hele fornøyd med forhandlingsresultatet: – Vi hadde allerede en bransjerettet tariffavtale som vi må kunne si var god. Nå har den blitt enda bedre på viktige områder.

– Avtalen bygger opp under NITOs overordnede lønnspolitiske mål om at lønnsvekst skal skje gjennom forhandlinger mellom lokale parter og med bakgrunn i bedriftenes økonomiske forhold.

– Økonomien er god i de fleste selskapene som følger avtalen. Dette bør resultere i gode resultater i lokale forhandlinger, påpeker Steinhaug.

Avtalen styrker tillitsvalgte som skal forhandle

I forkant av de lokale lønnsforhandlingene møtes partene til et forberedende møte. En presisering i energiavtale II sier at i dette møtet skal partene redegjøre for sine syn og prioriteringer. Dette styrker den lokale forhandlingsprosessen.

- Vi har opplevd at denne delen av forhandlingene har vært illusorisk og ikke fungert etter hensikten i altfor mange bedrifter. Som et ledd i forberedelsene skal bedriften nå også gi lønnsopplysninger om alle ansatte, naturligvis innen for rammen av gjeldene lovverk og Datatilsynets anbefalinger, sier Steinhaug.

En annen ny bestemmelse om forhandlinger (og drøftinger) understreker partenes rett og plikt til å gjennomføre forhandlinger og drøftinger innen 14 dager hvis det fremsettes krav.

- Alt for ofte har vi opplevd at arbeidsgivere har trenert viktige forhandlinger. De har til og med avvist krav som ikke forhandlingsberettigede. Det kan de ikke gjøre lenger, sier Steinhaug.

Andre endringer

Det er også gjort endringer i bestemmelsene om stedfortredertjeneste og vernebestemmelsen som inntrer ved nattarbeid samt bestemmelser om likestilling.

Når elektroniske kommunikasjonsmidler på arbeidsgivers anmodning må benyttes etter arbeidstidens slutt, skal nødvendige utgifter dekkes av arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal også bære alle kostnader ved pålagt bruk av tjenestebil/servicebil.

– Disse tingene burde være selvfølge, men har utrolig nok utløst lokale diskusjoner, sier Steinhaug.

Partssammensatt utvalg skal se framover sammen

Når det gjelder framtid og utfordringer knyttet til utviklingen i arbeidslivet, er partene enige om nedsette et felles partssammensatt utvalg for energiavtalene og bedriftsavtalen. Utvalget skal vurdere behov for endringer i avtaleverket for å møte nye krav til omstilling og kompetansebehov. 

Ingen løsning på reisetid

– Vi har dessverre ikke lykkes i å finne gode kompensasjonsordninger for de som må reise i arbeidsgivers tjeneste utenfor normal arbeidstid sammen med Samfunnsbedriftene, sier Steinhaug.

– Noen har fått til brukbare ordninger lokalt, men det er også noen arbeidsgivere som regner slik reisetid som fritid. Dette er en problemstilling som hele arbeidslivet sliter med å løse på en god måte. Vi har imidlertid fått arbeidsgiversiden med på å innse at dette må finne sin løsning på sikt.

Protokollen fra forhandlingene viser til en eksisterende avtaletekst som pålegger de lokale parter en plikt til å forhandle lokalt om kompensasjon for slik reisevirksomhet.

– Dette må brukes for hva det er verdt inntil en sentral avtaletekst er på plass, fortsetter Steinhaug.

Vedlegg til protokoll - Energiavtale II 2024

Forbered deg til lokale forhandlinger på stream 29. august

Nå er det klart for lokale forhandlinger i hver enkelt bedrift for NITOs medlemmer.

Oddvar Steinhaug minner at det blir en egen stream om de lokale forhandlingene etter energiavtale II den 29. august, og oppfordrer alle tillitsvalgte om å melde seg på denne. 

Meld deg på