Kjøp NITO Reiseforsikring

 

Priser 2024

Alder Enkeltperson Familie
Tom. 35 år 996 kr 1524 kr
36-69 1284 kr 1740 kr
70 år og eldre 2496 kr 4092 kr

Reiseforsikringen kan kjøpes for enkeltperson eller familie, til en fast lav pris. Den gjelder på alle reiser med inntil 90 dagers varighet – også til og fra nærbutikken, eller når du lufter hunden.

Husk at du må kjøpe reiseforsikring før du betaler reisen for at avbestillingsdekningen skal gjelde.

NITO Reiseforsikring omfatter følgende dekninger

Avbestilling av reise

Dekkes når årsaken er at du selv, reiseledsager eller nærmeste familie rammes av sykdom, ulykkesskade eller dødsfall. Du kan også få erstatning dersom noe av det nevnte rammer din eneste reiseledsagers familie.

Dekker også avbestilling dersom skade på boligen din og lignende krever din tilstedeværelse.

Forsinkelselser

Forsinkelse i reiseruten

Gjelder forsinket avgang og forsinket fremmøte (for eksempel ved mellomlanding).

Omfatter utgifter til innhenting av planlagt reiserute og overnatting på avreisestedet, når dette er nødvendig. Gjelder når forsinkelsen skyldes værforhold, teknisk feil eller terrorhandling/trussel.

Forsinket uthenting av leiebil

Hvis du kommer minst 1,5 time forsinket til avtalt hentetidspunkt for en forhåndsbetalt leieavtale, og avtalen er blitt kansellert, kan du nå få erstatning på inntil 8000 kroner.

Forsinkelsen må skyldes kollisjon, utforkjøring, teknisk feil, nødlanding eller værforhold, og ramme det transportmiddelet sikrede skal reise med.

Forsinket bagasje

Er bagasjen din forsinket dekker NITO Reiseforsikring kjøp av nødvendige klær, toalettsaker eller andre ting du trenger fram til bagasjen din dukker opp.

Du er også dekket med inntil 500 kroner hvis bagasjen ikke er tilgjengelig på grunn av flyforsinkelse som medfører overnatting.

Tapt hotellovernatting og arrangement

Dekker tap av hotellovernatting og billetter til arrangement ved reiseforsinkelse som skyldes teknisk feil eller værforhold, med inntil 5000 kroner.

Reisegods

Bagasje og utstyr som blir utsatt for skadeverk eller stjålet.
Gjelder personlige eiendeler som du har med deg til eget bruk under reisen og oppholdet, som for eksempel mobiltelefon og (eget) sportsutstyr.

For frastjålet reisegods er det ingen øvre sumbegrensning for erstatningssum, så lenge sikkerhetsforskriftene for reisegods er fulgt. Hver enkeltgjenstand er dekket opp til 40.000 kroner. Se vilkår med egne erstatningssummer for nøkler, kontanter, billetter og pass.

NB! Gjenstander som er mistet eller gjenglemt er ikke dekket på reiseforsikringen.

Dekninger ved sykdom på reise

Sykehusopphold og medisinsk behandling

NITO Reiseforsikring dekker nødvendig medisinsk behandling for plutselig uventet og akutt sykdom eller skade som oppstår på reisen, eller en uventet akutt og alvorlig forverring av kjent sykdom eller lidelse.

Hjemreise og erstatning ved reiseavbrudd

Er du på ferie og må reise hjem tidligere enn planlagt på grunn av sykdom eller skade, får du dekket hjemreisen. Har du medforsikret familie, får alle dekket hjemreisen.

Hvis sykdom eller skade ender i hjemsendelse før halve ferien er over, får dere i tillegg en kompensasjon for avbrutt reise.

Evakuering

Hvis Det norske utenriksdepartementet (UD) utsteder et offisielt evakueringsråd for ett område du oppholder deg i, dekker forsikringen nødvendige merutgifter til overnatting, måltider og transport ved evakuering til nærmeste sikre destinasjon eller bosted i Norden.

Reiseansvar

Hvis du som privatperson blir holdt rettslig ansvarlig for skader på andre personer eller andres eiendeler som har oppstått på reiser utenfor Norden, kan du få dekket erstatningskravet.

Rettshjelp

Hvis du som privatperson kommer i en tvist som har sitt utspring i forhold oppstått på reise utenfor Norden, kan du få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten og sakkyndig bistand.

Egenandelsforsikring for leiebil

Har du NITO Reiseforsikring trenger du ikke å kjøpe en separat egenandelsforsikring hos leiebilselskapet, noe du kan spare mye penger på. Reiseforsikringen dekker egenandelen ved en kaskoskade eller tyveri på feriereiser med overnatting, både i Norge og i utlandet. Ingen makssum.

Uhellsdekning

Skulle du være uheldig og for eksempel miste kameraet ditt i bakken, har reiseforsikringen også en liten uhellsforsikring.

  • Forsikringssum 8000 kr per år
  • Egenandel 1500 kr per skadetilfelle

PS! Ting du mister eller glemmer igjen er ikke dekket på reiseforsikringen.

Krav: Årsaken til skaden må være kjent og kunne knyttes til et bestemt tidspunkt. Du må kunne vise fram gjenstanden som har blitt skadet. 

Ulykke

Med NITO Reiseforsikring har du dekning for medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall. Hvis for eksempel tennene dine, skulderen eller en arm blir skadet i en ulykke, kan du få behandlingsutgiftene til tannlege eller fysioterapeut dekket.

Les vilkårene for detaljert beskrivelse av dekninger (krever innlogging på Min side):

 

Trenger du reisekort?

Reisekortet viser blant annet navn, policy nummer og telefonnummer som du ringer om du trenger hjelp.

Dette kan være greit å ha spesielt når du reiser i utlandet. Reisekortet er elektronisk. Du finner det for nedlasting: Min side på tryg.no. (Velg "hent reisekort" inne på opplysningene om din reiseforsikring).

NITO Reiseforsikring Familie dekker barn ut året de fyller 21 år

Barn som har samme folkeregistrerte adresse som foreldrene sine, er dekket med NITO Reiseforsikring Familie ut det kalenderåret de fyller 21 år. Etter dette må barna ha en egen reiseforsikring, enten de bor hjemme hos foreldrene eller ikke.

NITO-medlemmer som har hjemmeboende barn over 21 år, kan kjøpe reiseforsikring for dem hos Tryg med 30 % NITO-rabatt. Barn som har endret sin folkeregistrerte adresse må kjøpe egen reiseforsikring.

Spørsmål og svar

Er det krav til overnatting på NITO Reiseforsikring?

Nei, forsikringen gjelder på alle ferie-, fritids- og yrkesreiser  - helt fra du går ut døren hjemme eller fra kontoret og til du er hjemme igjen.

Hvor lenge kan jeg være borte?

Reiseforsikringen dekker deg 90 dager sammenhengende på reise. Du kan reise flere ganger i løpet av året så lenge du ikke er borte mer enn 90 dager sammenhengende per tur.

Dersom du skal være borte lengre enn 90 dager kan du tegne en utvidet reisevarighet i Tryg forsikring for de resterende dagene.

Er forsinket reisegods dekket?

Ja, forsinket bagasje er dekket med opptil 5.000 kroner.

Du kan ha rett til erstatning ved forsinket bagasje når:

  • ekspedert bagasje ikke ankommer med samme transportmiddel som den reisende
  • bagasje er forbyttet, slik at den ikke kommer til rette innen fire timer
  • innsjekket bagasje ikke er tilgjengelig på grunn av flyforsinkelse som medfører ufrivillig transitt med overnatting.

Derimot er det noen tilfeller som ikke gir rett til erstatning:

  • når bagasje er forsinket til siste flyplass på hjemreise. Dette omfatter også studenter/pendlere på reise til folkeregistrert(e) adresse
  • forsinkelse som skyldes streik eller lockout
  • utgifter kan erstattes av reisearrangør, trafikkselskap, flyselskap eller andre
Deler eller alt reisegodset mitt er blitt stjålet, kan jeg få noe erstattet?

Ja, for frastjålet reisegods er det ingen øvre sumbegrensning for erstatningssum, så lenge sikkerhetsforskriftene for reisegods er fulgt. Hver enkeltgjenstander er dekket opp til 40.000 kroner.

For edelstener, klokker, smykker og edel metall dekkes derimot opp til 40.000 kroner samlet per skadetilfelle.

NB! Gjenstander som er mistet eller gjenglemt er ikke dekket på reiseforsikringen.

Hvor lenge er mine barn omfattet av NITO Reiseforsikring Familie?

Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle eller samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre.

Forsikringen gjelder ut det forsikringsåret barnet fyller 21 år. 

Forsikringen gjelder for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødselen. 

Hvordan er jeg dekket for sykdom og ulykke på reise?

Reiseforsikringen dekker nødvendig medisinsk behandling for plutselig uventet og akutt sykdom eller skade som oppstår på reisen, eller en uventet akutt og alvorlig forverring av kjent sykdom eller lidelse. Hvis det oppstår behov for slik behandling oppfordrer vi til å ta kontakt med Tryg Alarm på telefon 22171001, så de kan undersøke om nærmeste aktuelle behandlingssted er et vi samarbeider med og kan anbefale. 

Sendes det ut reisekort?

Nei, reisekortet er elektronisk og du finner det på Tryg sin hjemmeside. Der kan man også skrive de ut selv.