- Tillitsvalgte har da en rekke redskap i verktøykassa som de kan benytte når de skal forberede og bygge opp argumentasjon, lage krav og skape forventninger inn i lønnsforhandlingene, sier Øyvind Kyrkjebø, seniorrådgiver i NITOs forhandlingsavdeling.

Når NITOs tillitsvalgte bruker lønnsstatistikken i forberedelsene til lønnsforhandlingene, sjekker de gjerne først og fremst om tallene er oppdatert.

- Tillitsvalgte har naturlig nok innsyn i lønnsinformasjonen til alle medlemmene i sin bedriftsgruppe. De har også mulighet til å foreta korrigeringer dersom det er feil i tallene, sier Kyrkjebø.

Jo flere medlemmer som rapporterer inn egen lønn, desto bedre verktøy har de tillitsvalgte som skal forhandle lønna for deg.

Deretter er det naturlig å se om det er noen forskjeller i lønnsnivå som kan virke urimelig. Det kan for eksempel dreie seg om åpenbare lønnsforskjeller mellom kolleger i tilsvarende stillinger og som har relativt lik ansiennitet og utdanning.

- Slike forskjeller vil man gjerne forsøke å få utjevnet utenom selve lønnsforhandlingene, ved å få arbeidsgiver til å foreta skjevhetsfordelinger. På den måten kan man unngå at potten som er framforhandlet til fordeling benyttes til det formålet. 

- Vi vet at arbeidsgiverne sammenligner lønnsnivået seg imellom for å vite hvordan de ligger an. Derfor er det naturlig at våre tillitsvalgte bruker lønnsstatistikken til å foreta en sammenlikning av lønnsnivået i egen bedrift opp imot andre sammenlignbare bedrifter.

Ved bruk av lønnsstatistikken har tillitsvalgte mulighet til å ta ut statistikk for hele landet, for samme geografiske område, eller de kan søke opp spesifikke andre bedrifter innen samme bransje eller konkurrenter.

Lønnsutvikling best over tid

- Det er også nyttig for å se på lønnsutviklingen over tid, sier Kyrkjebø.

Sakker man akterut i lønnsutviklingen eller ligger bedriftens ansatte godt an sammenliknet med andre? Det må alltid tas hensyn til naturlige svingninger, men lønnsstatistikken er verdifull for å kunne se trender over tid.

Slike tegn i statistikken gir de tillitsvalgte argumenter de kan ta med seg inn i lønnsforhandlingene for å skaffe et så godt resultat for NITO-medlemmene som mulig.

- Derfor er det også slik at jo flere medlemmer som rapporterer inn egen lønn, desto bedre verktøy har de tillitsvalgte som skal forhandle lønna for deg.

Møtes før selve forhandlingen

Før man går i gang med selve forhandlingene, anbefales det gjerne at NITOs forhandlingsutvalg i den enkelte bedrift gjennomfører et formøte med arbeidsgiver.

- Det er en god anledning til å legge fram tall. Ved å bruke oppstarten av forhandlingene til å legge fram statistikk og annen relevant dokumentasjon, vil man kunne å unngå å bruke forhandlingstiden på å diskutere hva som skal være en del av grunnlaget for forhandlingene.

- På den måten vil man også kunne få fram om arbeidsgiver har tenkt til å bruke annen statistikk. Noen ganger er ikke arbeidsgiver så interessert i å bruke NITOs lønnsstatistikk, særlig dersom den er ufordelaktig for arbeidsgiver.

I privat sektor er det imidlertid en bestemmelse i overenskomsten som sier at NITOs statistikk er et av flere relevante momenter i en forhandling, så arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke velge å se bort fra den. Det samme gjelder i andre sektorer, og mange arbeidsgivere i alle deler av arbeidslivet anerkjenner NITO-statistikken.