Nito-kaffekopp-Foto-Tom-Haga.jpg

Retningslinjer for NITOs bedriftsgrupper fra 2023

1. Hva er en bedriftsgruppe?

En bedriftsgruppe består av alle NITO-medlemmene i en bedrift/virksomhet som utgjør en juridisk enhet. Dersom bedriften er lokalisert på flere geografiske steder, kan det etableres lokale grupper med tillitsvalgte på de ulike lokasjonene.


2. Formål

De tillitsvalgte representerer NITOs medlemmer på arbeidsplassen ved å ivareta deres interesser overfor bedriftenes ledelse.

3. Omfang og organisering

Bedriftsgruppens styre består av to eller flere tillitsvalgte; bedriftsgruppeleder og styremedlemmer. Antall styremedlemmer vurderes i lys av bedriftsgruppens størrelse og bedrift-/virksomhetsstruktur.

4. Årsmøte

Bedriftsgruppens årsmøte skal primært avholdes før årsmøtet i NITOs lokale avdeling.

Innkallingen bør skje med minst 14 dagers varsel. Endringer eller bekreftelse av styrevervene og protokollen fra årsmøtet registrerer
bedriftsgruppen selv på nito.no. Eventuelle egne retningslinjer for bedriftsgruppen vedtas av bedriftsgruppens årsmøte.

Valg og avstemminger avgjøres ved at det forslaget som får flest stemmer vinner (simpelt flertall). Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, med mindre avstemmingen gjelder et valg. Da avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret i bedriftsgruppen vedtar det eller når minst halvparten av medlemmene krever det.

5. Styrets hovedoppgaver og funksjon

Styret skal i henhold til avtaleverket gjennomføre samtaler/drøftinger/forhandlinger med bedriftsledelsen.

Bedriftsgruppens utgifter dekkes fortrinnsvis av arbeidsgiver (se bestemmelser om dette i avtaleverket). Bedriftsgruppen kan søke NITOs lokale avdeling om økonomisk støtte til å gjennomføre årsmøtet og/eller andre påkrevede møter. Bedriftsgrupper
med lokale grupper i flere avdelinger, kan søke NITO sentralt om økonomisk støtte.

7. Årsmøter i NITOs avdelinger (“fylkesavdeling”)

Bedriftsgruppens medlemmer kan utøve stemmerett enten gjennom bedriftsgruppen eller ved personlig fremmøte. Dersom virksomheten har arbeidssteder med lokale NITO-grupper i andre NITO- avdelinger, kan medlemmene i disse gruppene utøvestemmeretten i sin avdeling enten gjennom lokalgruppen eller ved personlig fremmøte.

8. Oppløsning av bedriftsgruppen

Spørsmål om oppløsning av bedriftsgruppen forelegges NITO før saken legges fram for medlemmene. Eventuelle midler i bedriftsgruppen tilfaller NITO.

9. Bedriftsgruppens egne retningslinjer 

Bedriftsgruppens egne retningslinjer kan inneholde følgende: 

  • Bedriftsgruppens omfang (hvilke avdelinger/enheter gruppen omfatter) 
  • Representasjonsrett til gruppens årsmøte 
  • Stemmegivning på gruppens årsmøte 
  • Styrets størrelse og organisering 
  • Organisering og drift av lokalgrupper  
  • Valg av lokale tillitsvalgte 
  • Ved behov kan andre tema tas inn i bedriftsgruppens retningslinjer