Mariam Sediqi, NITO-tillitsvalgt i Sandnes kommune - Arbeidsgiveren min synes det er flott at jeg deltar. Det gagner også dem at vi blir lært opp. Mariam Sediqi, Sandnes kommune
Privat sektor - bestemmelser om fri for å delta på tillitsvalgtkurs

Hovedavtalene NITO har med NHO, Virke og Finans Norge gir deg i utgangspunktet rett til fri med lønn for å delta på tillitsvalgtopplæring. Dette må du avklare med arbeidsgiver så tidlig som mulig.

Bestemmelsen om rett på fri for å delta på kurs finner du i tariffavtalen din

Direkteavtale

Direkteavtaler er avtaler mellom NITO og en bedrift som ikke er medlem av en arbeidsgiverforening.

Ordlyden i disse avtalene vil dermed kunne variere noe, men NITOs mal for slike avtaler har samme ordlyd som i NHO-avtalen når det gjelder fri for tillitsvalgte - se over.

Ingen tariffavtale?

Selv om din bedrift ikke har noen tariffavtale, kan du likevel søke om fri for å delta på kurs. Mange arbeidsgivere ser positivt på dette og gir fri selv om det ikke er noe du har krav på. 

Staten - bestemmelser om fri for å delta på tillitsvalgtkurs

Hovedavtalen i staten gir deg i utgangspunktet rett til fri med lønn for å delta på tillitsvalgtopplæring. Avklar med arbeidsgiver så tidlig som mulig.

Kommunal sektor - bestemmelser om fri for å delta på tillitsvalgtkurs

Hovedavtalen med KS gir deg rett til fri for å delta på opplæring som har betydning for din funksjon som tillitsvalgt

Hovedavtalen med KS gjelder for NITOs medlemmer i

  • kommuner, fylkeskommuner og kommunale eller interkommunale selskaper
  •  energibedrifter tilknyttet Samfunnsbedriftene
  • selvstendige bedrifter i kommunal sektor tilknyttet Samfunnsbedriftene

Rett til fri i Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3.

Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Spekter - bestemmelser om fri for å delta på tillitsvalgtkurs

Hovedavtalen mellom SAN og Spekter gir deg rett til fri med lønn inntil tolv dager per år for å delta på tillitsvalgtopplæring. Dette må du avklare med arbeidsgiver så tidlig som mulig.

Usikker på hvilket tariffområde du tilhører? Sjekk hva vi har registert om deg på Min side.

Husk å sende søknad om å få fri - jo tidligere, jo bedre

Når du har meldt deg på kurs, sender du en e-post til din leder og ber om permisjon med lønn for å delta på kurset. Henvis gjerne til den aktuelle bestemmelsen over.

Tips: Jo tidligere du søker om fri, jo lettere er det for både deg og arbeidsgiver å kunne planlegge sånn at du kan få fri.

Det er en fordel både for deg og arbeidsgiver at du deltar på kurset. Du får mer kunnskap, blir tryggere og kan lettere gjøre vurderingene som trengs. Arbeidsgiver får en samarbeidspart som kan regelverket, forstår rollen og vet hvordan partene sammen jobber for å løse utfordringer, fra hver sin kant

Katrine Røtnes, tillitsvalgt i Avinor AS - Arbeidsgiveren ser fordelen av at jeg deltar på Intro 2. Jeg skjønner spillereglene og blir tryggere i rollen. Katrine Røtnes, Avinor AS

NITO dekker tapt arbeidsfortjeneste

Får du permisjon uten lønn for å delta på kurs, så dekker NITO tapt arbeidsfortjeneste.