I lønnsoppgjøret i 2012 fikk NITO inn en bestemmelse (protokolltilførsel) i avtaleverket som kunne gi kompetansetillegg. Tillegget innebar en fast årlig lønnsutbetaling på mellom 10.000 kroner og 20.000 kroner.

Bestemmelsen gjaldt NITO-medlemmer med videreutdanning tatt før 2012. Sykehuset Østfold innvilget kompetansetillegget sent i 2012, men de trakk det tilbake i juni 2013.

Gikk til sak

NITO-advokatene krevde på vegne av medlemmene at Sykehuset Østfold ikke hadde anledning til å trekke tilbake kompetansetillegget.

Saken ble først behandlet i Fredrikstad tingrett, og i dommen fra januar 2015 fikk Sykehuset Østfold medhold i at de kunne trekke tilbake kompetansetillegget. NITO-advokatene anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten: Vilkårene er oppfylt

Lagmannsretten legger til grunn at vilkårene for de tolv bioingeniørene er oppfylt. Videre legger lagmannsretten til grunn at det ikke er heftet noen feil med skjønnsutøvelsen eller prosessen som ledet til innvilgelsen som medførte at Sykehuset Østfold hadde rett til å stoppe utbetalingen av kompetansetillegget.

Dommen fra lagmannsretten kom i februar.

 

Se våre temasider om lønn og arbeidsliv.