Kirsten listebilde.jpgRydne (bildet) peker på tre grunner til å ikke følge anbefalingen: Det er ikke nødvendig, det er ikke fornuftig og det er ikke lov. 

1. Ikke nødvendig  

Loven begrenser ikke adgangen til å fordele arbeidet utover dag og kveld. 

Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gir tvert imot arbeidstakere rett til fleksibel arbeidstid. På dette punktet er det arbeidsgiverne som bremser. Mange kan og bør strekke seg lengre for å imøtekomme arbeidstakernes behov.  

Loven har vide rammer for avtaler om arbeidstidens lengde og plassering. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale fleksitid med inntil ti timers arbeidsdag og 50 timers uke. Arbeidsgiver kan i tillegg pålegge overtid. Det kan arbeides fram til kl. 23. Dette gir tilstrekkelig fleksibilitet for de fleste. 

Avtale med tillitsvalgte gir mulighet til 16 timers arbeidsdag og 69 timers uke. Dersom det er behov for videre rammer kan dette avtales med sentral fagforening eller godkjennes av Arbeidstilsynet.  

2. Ikke fornuftig  

En arbeidstaker som unntas fra arbeidstidsbestemmelsene mister rett til overtidsbetaling. De mister også beskyttelsen arbeidstidsbestemmelsene gir.  

Vi registrerer at disse arbeidstakerne ofte møter urimelige forventninger. Mange føler seg presset til å arbeide langt utover forsvarlig nivå.  

Lange arbeidsdager er krevende. Det er heller ikke effektivt. Noen ganger er det farlig. Vi vet at evnen til konsentrasjon og aktsomhet synker markant ved arbeid utover 10 timer. Vi vet også at sammenhengende friperioder er avgjørende for å gi tilstrekkelig restitusjon. 

Det er grenser for hvor høyt press man tåler over tid. Dette gjelder uansett hvor spennende og meningsfull jobben er.  

I dagens situasjon er rammer for arbeidstid ekstra viktig. Pandemien har ført til stor belastning for mange og vi vet at situasjonen blir varig. Det er allerede registrert en økning i stressrelaterte helseplager. Dersom dette eskalerer, vil det medføre store omkostninger.  

Etter vårt syn er dette det verst tenkelige tidspunktet for utvidelse av gruppen som unntas fra lovens arbeidstidsbestemmelser. Arbeidsgiver har, og må ta, ansvar for å sikre både fleksibel og forsvarlig arbeidstid.  

3. Ikke lov 

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene.

Unntaksadgangen er snever og på dette punktet er loven ufravikelig.  

Det er et kjent problem at arbeidsgivere benytter unntaksadgangen i større utstrekning enn loven åpner for. Det er beklagelig at det oppfordres til at enda flere unntas. 

Advokat Skarnings innlegg

Les mer om overtidsbetaling og særlig uavhengig stilling

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv