In English: Overtime pay

Hvem har krav på overtidsbetaling?

Alle arbeidstakere har krav på overtidsbetaling med mindre de er unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid finner vi i kapittel 10 (lovdata.no). Disse reglene omtales ofte som arbeidstidsbestemmelsene. Alle arbeidstakere som er omfattet av disse bestemmelsene har et lovbestemt krav på overtidsbetaling. Det er ikke mulig å fraskrive seg retten til overtidsbetaling. En slik avtale vil være lovstridig og er derfor ikke bindende.

Unntakene - særlig uavhengig eller ledende stilling

I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12 nr 1 og 2 (lovdata.no), gjelder bestemmelsene i arbeidstidskapittelet (med enkelte unntak) ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling.

Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om en stilling kan unntas fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Lovens forarbeider, rettspraksis og Arbeidstilsynets praksis gir oss holdepunkter når det gjelder hva som skal vektlegges. 

Kjennetegn ved en særlig uavhengig stilling som kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene:

 • Overordnet og ansvarsfull stilling.
 • Tydelig og åpenbar selvstendighet.
 • Prioriterer selv sine arbeidsoppgaver, dvs. begrenset plikt til å følge instrukser om eget arbeid.
 • Muligheter til å påvirke frister og andre ytre forutsetninger for arbeidet.
 • Styrer i stor grad egen arbeidstid.
 • Er ikke underlagt fast kontroll med arbeidstiden.

Kjennetegn ved en ledende stilling som kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene:

 • Høyt oppe i organisasjonshierarkiet.
 • Klare lederfunksjoner - budsjettansvar/resultatansvar, personalansvar og arbeidsledelse.
 • Myndighet til å treffe beslutninger på vegne av virksomheten.
 • Vurderer og avgjør selv behovet for egen arbeidsinnsats.
 • Styrer i stor grad egen arbeidstid.
 • Er ikke underlagt fast kontroll av arbeidstiden.

Det er på det rene at unntakene i § 10-12 (lovdata.no) skal tolkes strengt. Det er stillinger med en ekstraordinær grad av uavhengighet og ledere på høyt nivå som kan unntas.

Det er stillingens reelle innhold og ikke stillingstittelen som er avgjørende.

Arbeidstakerens mulighet til å delegere arbeidsoppgaver kan  ha betydning ved vurderingen av om en stilling kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene. I tvilstilfeller har man også lagt vekt på stillingens lønnsnivå. 

Plikt til å registrere og betale overtid

Det er ikke tillatt å "stryke" overtidstimer som går ut over lovens maksimum. Arbeidsgiver er ansvarlig for å holde overtidsbruken innenfor lovens rammer. Dersom det arbeides overtid ut over dette, har arbeidstakerne uansett krav på overtidsgodtgjørelse etter gjeldende satser. 

Arbeidsgiver er forpliktet til å holde oversikt over hvor mye hver enkelt arbeidstaker jobber. Oversikten skal være tilgjengelig for arbeidstilsynet og for arbeidstakernes tillitsvalgte. 

Hvor mye overtid er tillatt? 

Arbeidsmiljølovens § 10-6 (lovdata.no) gir regler om hvor mange timer overtid en enkelt arbeidstaker maksimalt kan jobbe. 

Arbeidsgiver kan pålegge overtidsarbeid opp til:

 • 10 timer i løpet av 7 dager
 • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker
 • 200 timer pr. år

Gjennom avtale med tillitsvalgte kan rammene utvides til henholdsvis 20, 50 og 300 timer. Ytterligere utvidelse kan skje etter tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Overtidsarbeid ut over det arbeidsgiver kan pålegge forutsetter ditt samtykke. 

Dette får du betalt for overtid

All overtid skal betales med et overtidstillegg på minimum 40 prosent til alle som er omfattet av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Både i offentlig og privat sektor har NITO tariffavtaler som gir rett til høyere tillegg. Se hva som gjelder der du jobber

Overtid kan avspaseres hvis arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om det, men det lovbestemte tillegget skal alltid utbetales.  

Overtid inkludert i lønn

NITO ser ofte arbeidsavtaler som inneholder et avsnitt om at overtid er inkludert i lønn. Altfor ofte innebærer dette kort og godt at arbeidstakeren ikke får overtidsbetalt.

Som vi har nevnt ovenfor, kan en arbeidstaker som er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene ikke "avtale seg bort fra" retten til overtidsgodtgjørelse.

For en arbeidstaker som er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene, kan det bare avtales at overtid skal være inkludert i lønnen hvis det samtidig presiseres hva som er lønn for normal arbeidstid, og hva som skal dekke overtid. Dersom det er behov for arbeid ut over de avtalte rammene, må det betales overtidsgodtgjørelse på vanlig måte.

Tema: Arbeidsavtale