hav muligheter.jpg

27. oktober hadde NITO Petroleum en veldig spennende dag. Først omvisning i Geosenteret og presentasjon om virksomheten på norsk sokkel hos Oljedirektoratet, deretter dialogmøte med Ptil.

Her er en kort rapport fra NITO Petroleum:

Geosenteret er en skattekiste med boreprøver fra virksomheten startet og fram til nå, det er prøver fra over 7000 brønner. Materialet forvaltes på en unik måte i forhold til andre oljeland.

Prøvene behandles som en del av felleskapets eiendom og er tilgjengelig for alle som vil forske og undersøke dem, til gjengjeld må de som får tilgang dele sine analyser med Oljedirektoratet.

Et hav av muligheter

Hovedbudskapet hos Oljedirektoratet er at norsk sokkel er «et hav av muligheter». Aktiviteten er høy og kun halvparten av petroleumsressursene er hentet opp. I tillegg er det mange prosjekter på gang for CCS, hydrogen, havvind og også kartlegging av mineraler som kan bli betydningsfullt i framtida.

Ptils hovedtema er fortsatt arbeid mot storulykkerisiko, men i 2021 med overskriften: På lag med leverandørene. Hele bransjen må dra i samme retning for å styrke både arbeidsmiljø og sikkerhet.

Dette er NITO svært enige i, men det må gjøres større innsats for å sikre kompetansen i bransjen og kontraktene må understøtte dette bedre. Krisetiltakene fra oljekrisa henger fortsatt igjen, med tunge kutt i faglige kurs og tid til opplæring av nyansatte, dette må bransjen fjerne og gjenopprette normale forhold. Det må også tilrettelegges bedre for to- og trepartspartssamarbeid, både hos leverandørene og operatørene. Uten samarbeid mellom partene, ingen forbedring.

Digitalisering og ny teknologi

Det pågår store endringer i bransjen på grunn av det grønne skiftet, digitalisering og ny teknologi, samtidig har vi generasjonsskifte, aldrende anlegg og mer krevende grunnforhold som betyr «vanskeligere fat» som Oljedirektoratet kaller det. Dette påvirker kompetansebehovet.

Digitaliseringen og ny teknologi har medført strukturelle endringer og flere offshoreoppgaver er flyttet til land. Flere og flere fagfolk som tidligere var ute på anleggene sitter nå på land som rådgivere, veiledere eller driver direkte overvåking og utfører inngrep i systemer på anleggene ute i havet. Disse endringene fører til mindre praktisk og operasjonell erfaring, og det treffer spesielt ingeniører.

Situasjonen stiller andre krav til trening og kompetanse, og mer systematikk i kompetansestyring fra selskapenes side.

NITO etterlyste høyere prioritering av tilsyn på selskapenes kompetansestyring, både kvaliteten på systemene for kompetansestyring og det faktiske innholdet i kompetansen som tilføres må sjekkes, spesielt hvordan selskapene sikrer tilstrekkelig operasjonell og anleggsspesifikk kompetanse.

Kompetanse hos fagfolk og ledelse på alle nivå er en avgjørende del av alle operasjonelle og organisatoriske barrierer, og egentlig også de tekniske barrierene.

Alle barrierer, både tekniske og organisatoriske og operasjonelle skapes, driftes, vedlikeholdes og forbedres av mennesker.

Lanserte hovedtema 2022 på Ptils topplederkonferanse

Dagen etter dialogmøtet med Ptil var NITO Petroleum representert på tilsynets topplederkonferanse. Der lanserte direktør Anne Myhrvold Ptils hovedtema for 2022:

Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet.

Dette er helt i tråd med NITO Petroleum sitt budskap og NITO ser fram til samarbeid rundt dette.

Fagnettverket NITO Petroleum