Det er i hovedsak arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter som regulerer arbeidslivet, herunder regler som skal gjelde ved arbeid hjemmefra. Særskilte regler om bruk av hjemmekontor er i liten grad regulert i tariffavtaler eller individuelle avtaler.

- Mange arbeidstakere har jobbet snart ett år fra hjemmekontor. Situasjonen har blitt mer langvarig enn man kunne forutsi i mars 2020. Den gang ble det vurdert som midlertidig og kortvarig, noe som ikke lenger kan hevdes, sier Fredriksen.

Egen forskrift

En egen forskrift regulerer arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften). Forskriften kommer ikke til anvendelse ved «kortvarig eller tilfeldig arbeid», jf. hjemmekontorforskriften § 1.

Arbeids- og sosialdepartementet uttalte i et notat senhøsten 2020 at dersom arbeidstakeren mer eller mindre arbeider fast på hjemmekontor, kan det som hovedregel ikke regnes som kortvarig eller tilfeldig arbeid.

Dersom du jobber fra hjemmekontor, mener NITO at det kan være hensiktsmessig å inngå en avtale som regulerer de mest sentrale deler av arbeidsforholdet ditt. NITO har derfor laget en mal for hjemmekontoravtale som bør tas i bruk, dersom du jobber fast, helt eller delvis fra hjemmekontor.

Mal for avtale om hjemmekontor (krever innlogging)

NITO har laget en mal du som medlem kan ta utgangspunkt i ved inngåelse av avtale om hjemmekontor.

Logg inn og få svar på det du lurer på

Vi er her for å hjelpe deg. 

Ikke medlem? Se her →

Logg inn

 

Viktige punkter som bør vurderes i avtalen:

  • Tidspunkt i løpet av døgnet du skal være tilgjengelig for arbeidsgiver og hvilken arbeidstid du skal følge er sentralt og bør reguleres i en hjemmekontoravtale. NITO anbefaler at arbeidstid, herunder fleksitid, overtid, nattarbeid og helgearbeid, skal følge arbeidsmiljøloven og de individuelle bestemmelsene i arbeidskontrakten.
  • Hjemmearbeidets omfang bør reguleres. Hvor mange dager eller timer i uken skal du jobbe hjemmefra, og hvor lenge skal avtalen gjelde.
  • NITO er av den oppfatning at arbeidsgiver skal installere og betale for utstyr som er nødvendig for at du skal kunne utføre jobben din. Dette bør reguleres i avtale om hjemmekontor.
  • Arbeidsgiver bør ha ansvar for at medarbeideren får opplæring i bruk og drift av utstyr, inkludert kommunikasjonsprogrammer, i den grad det er nødvendig.
  • Hvilke sikkerhetsregler som skal gjelde med hensyn til IT-sikkerhet og taushetsplikt bør reguleres i avtalen.  
  • Arbeidstaker har rett til et forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Det bør derfor framgå av avtalen at arbeidsgiver har plikt til å sørge for en god individuell fysisk og psykisk tilrettelegging av arbeidsplassen.
  • Kompetanse er ferskvare og dersom bruk av hjemmekontor blir en varig løsning, bør rett til kompetanseutvikling reguleres i avtalen. Det bør da konkretiseres nærmere hvor mye tid som skal settes av, rett til fri med lønn, rett til permisjon ved eventuell eksamen osv.
  • Når det gjelder forsikringer, så bør arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker har tilstrekkelig yrkesskadedekning hjemme. NITO anbefaler i tillegg at arbeidsgiver tegner ulykkesforsikring med lik dekning som yrkesskadeforsikringen, som dekker skader på fritiden.
  • En fjernarbeidsavtale bør inneholde regler om oppsigelse av avtalen, dersom avtalen ikke er tidsbegrenset. NITO anbefaler at de første tre månedene regnes som en prøveperiode, med gjensidig oppsigelsestid på to uker.

En vurderingssak

Hvorvidt hjemmekontorforskriften gjelder må imidlertid vurderes i det konkrete tilfellet. Vurderingsmomenter vil blant annet være omfang, om hjemmekontor er mer eller mindre fast, hvor langvarig hjemmekontorordningen har vært og om arbeidstaker står fritt til å bestemme når det skal arbeides fra hjemmekontor.  

Det er forventet at Arbeids- og sosialdepartementet snarlig vil sende en revidert hjemmekontorforskrift på høring som er mer tilpasset dagens situasjon hvor hjemmekontor er pålagt av arbeidsgiver eller myndighetene.  Inntil forskriften trer i kraft, anbefaler vi at våre medlemmer inngår en avtale som skissert ovenfor.

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?