- Strømprisene når stadig nye høyder. NITO er ser svært alvorlig på situasjonen og utsiktene. Lite tyder nemlig på en bedring med det første. Vi får mange henvendelser fra medlemmer som er bekymret for privatøkonomien på grunn av de ekstreme strømprisene. Samtidig jobber mange av våre medlemmer i bedrifter som er avhengige av strøm til en konkurransedyktig og forutsigbar pris, sier Markussen (bildet).

Trond grå vegg liste.jpg

20. januar ble det holdt en demonstrasjon foran Stortinget for en varig løsning på strømkrisa. "Industriaksjonen – Sammen for en offensiv industripolitikk" har tatt initiativ til demonstrasjonen og står bak et opprop som krever politisk kontroll over strømprisen.

NITO deler Industriaksjonens bekymring over konsekvensene av de høye strømprisene, både for privatpersoner og næringsliv. Vi støtter at industrien må sikres forutsigbare og langsiktige kraftpriser.    

Privatkunder

Energiprisene gjør at Norge for tiden opplever en enorm økonomisk oppside for staten og en tilsvarende nedside for private forbrukere, næringsliv og industri utenom olje-, gass- og kraftselskaper. Gass og kraftinntektene for Norge i 2021 er historisk høye.

Regjeringen har etablert en kompensasjonsordning som virker fornuftig innrettet, og som sammen med redusert elavgift og økt bostøtte i en viss utstrekning avhjelper den akutte situasjonen for privatpersoner.

De skyhøye strømprisene medføre at staten tok inn cirka 30 milliarder kroner i økte inntekter i 2021. Over 1000 milliarder kroner i økte gassinntekter er overført til SPU i 2021. Det er derfor høyst rimelig at staten avhjelper forbrukerne som lider under den samme situasjonen.

Regjeringen må også se nærmere på de langsiktige utfordringene, og sikre at husholdningene ikke rammes av ekstrempriser framover, for eksempel gjennom en form for makspris. Dette kan for eksempel skje gjennom redusert elavgift, eller redusert moms – ettersom momsinntektene er direkte relatert til kraftprisnivået. Det bør også ses nærmere på nettleien. Vi må legge til rette for skjerming for prissvingninger framover.

Industrien

NITO er alvorlig bekymret for hva de høye strømprisene vil bety for industrien, ikke minst på sikt. Mye tyder på at prisene vil kunne ligge på et svært høyt nivå i flere år framover.

NITO organiserer medlemmer i den kraftintensive industrien, som inkluderer Hydro, Elkem, Yara, og Alcoa, med flere. Disse virksomhetene er avhengige av store mengder strøm i sin produksjon, og er svært utsatte dersom de høye strømprisene vedvarer.

Riktignok har den kraftintensive industrien et betydelig innslag av lengre kraftavtaler, men det er løpende behov for å reforhandle og/eller fylle på med nye avtaler. Det blir krevende dersom strømprisene forblir på svært høye nivåer. De fleste kjøper også en viss andel strøm på spotmarkedet. Kraftintensiv industri står for en stor andel av Norges fastlandseksport, og er i en global konkurransesituasjon.

Også andre virksomheter sliter med de høye strømprisene. Selv om de er mindre kraftintensive i sin produksjon har de ikke langsiktige kraftprisavtaler og må forholde seg til de ekstreme prisene vi nå er vitne til.  

Den voldsomme økningen i kraftpriser bidrar også til kraftig vekst i inflasjonen. Dette fører igjen til økte rentesatser som styrker kronekursen med de effekter det har for eksportrettet industri. NITO er bekymret for nedlegging av virksomheter og tap av arbeidsplasser.

Krever politisk handlekraft og fortgang i arbeidet med utvikling av energipolitikken

Det vil være flere viktige politiske arenaer for å ta tak i strømkrisen i tida framover; ikke minst energikommisjonen regjeringen skal sette ned og det offentlige utvalget om utviklingen av strømnettet som skal opprettes. Dette er viktige arenaer for å kunne styre energipolitikken i riktig retning. Det haster å få disse utvalgene satt ned og arbeidet i gang.  

NITO vil engasjere seg i disse prosessene for at de skal bidra til at både private forbrukere og industrien sikres forutsigbar og stabil tilgang til kraft til rimelige priser. Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at de vil utrede hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri. Dette må de nå ta tak i og finne politiske løsninger på!

Mer produksjon, energieffektivisering og bedre styring

Det er fare for kraftunderskudd utover 2020-tallet, noe som øker risikoen for nye perioder med høye strømpriser. Da står vi i fare for å miste både eksisterende industri og at en del industriprosjekter vil gå til land med mer konkrete planer om å bygge ut mer fornybar energi.

NITO er opptatt av at det må sikres en positiv kraftbalanse framover. Det er fortsatt et stort potensial innenfor vannkraft, og det må sikres gode rammebetingelser for investering og utvikling av eksisterende og nye vannkraftverk.

Det er også et stort potensial for energieffektivisering, som kan gjennomføres uten naturinngrep. De neste ti årene kan for eksempel energisparetiltak i boliger og bygg redusere energibruken med nær 20 TWh fra dagens nivå.

Oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraft, fortgang i utbygging av ny fornybar energi, som havvindutbyggingen på norsk sokkel, samt energieffektivisering, er viktige tiltak for å sikre kraftbalansen.

Utbedret flomsikring og utbygging av flomverk vil og bidra. Økt kraftproduksjon og effektiv bruk av kraftressursene er avgjørende for å unngå en lengre periode med kraftunderskudd. Det vil og bidra til å dempe de ekstreme strømprisene, men koblingen til det europeiske kraftmarkedet innebærer at det vil ha en begrenset innvirkning på prisnivået. 

NITO har vært skeptisk til omfattende utbygging av utenlandsforbindelser. Den sittende regjering er heldigvis tydelige på at de ikke vil godkjenne nye mellomlandsforbindelser i denne stortingsperioden.

NITO er positiv til regionalt og europeisk samarbeid innen energisektoren. Samtidig er prinsippet om nasjonal selvråderett over kritisk infrastruktur og norsk energiproduksjon- og distribusjon grunnleggende for NITO. Vi mener norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energitryggheten i Norge. 

Les også: 

Frykter strømprisen kan føre til store skader i samfunnet