- Dette er nedslående og overraskende tall. Slik kan vi ikke ha det i 2022.NITO er opptatt av at våre medlemmer ikke skal oppleve diskriminering. Vi er alle tjent med et inkluderende arbeidsliv. NITO-advokatene har svært få slike henvendelser. Av våre over 4000 saker i året er det kun et fåtall saker som omhandler diskriminering på grunnlag av kjønn, sier Marianne Kjellsen (bildet), advokat i NITO.

Marianne Kjellsen.jpg

Høy terskel

- Det er åpenbart ikke samsvar mellom opplevd diskriminering og saker som faktisk blir meldt til oss. Det kan være en høy terskel for den enkelte å sette i gang en sak på egne vegne. Man kan være usikker på hvilke rettigheter man har, og det kan også være vanskelig å vurdere om ens egen opplevelse holder rent juridisk. I tillegg vil nok mange tenke på konsekvenser for videre samarbeid på egen arbeidsplass eller konsekvenser videre i arbeidslivet, sier hun.

NITO-advokatene vil bistå medlemmer som opplever diskriminering på grunn av kjønn.

Først vil man forsøke å få oversikt over saken og vurdere hvorvidt man har et grunnlag som kan holde rettslig. Medlemmet kan i samarbeid med en advokat velge å sende saken til diskrimineringsnemda, eller hvis NITO-advokatene mener det er grunnlag for det, ta saken til de alminnelige domstolene.

Ny lovbestemmelse i 2020

I 2020 trådte det i kraft nye lovbestemmelser i likestilling og diskrimineringsloven som pålegger alle arbeidsgivere å jobbe aktivt og systematisk for å fremme likestilling og forhindre diskriminering i sin virksomhet. Arbeidsgivere med over 20 ansatte vil kunne måtte pålegges en konkretisert aktivitetsplikt.

Den konkretiserte aktivitetsplikt innebærer at de skal:

  • undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling.
  • analysere årsaker til identifiserte risikoer.
  • iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten.
  • vurdere resultatet av arbeidet etter de tre punktene over.

I tillegg til dette skal arbeidsgivere med en konkretisert aktivitetsplikt annet hvert år gjøre en lønnskartlegging basert på kjønn og en kartlegging av ufrivillig deltid.

- Jeg håper og tror at disse bestemmelsene vil føre til en viktig bevisstgjøring hos mange arbeidsgivere, som igjen vil fremme likestilling og forhindre diskriminering, sier Kjellsen.