Alle sykehus og større arbeidsplasser har mulighet til å ha bioingeniører som kontaktpersoner for BFI. Ved større sykehus bør det være en kontaktperson ved hver avdeling. Der det er flere kontaktpersoner på samme arbeidsplass anbefales det å etablere et samarbeid, gjerne med en hovedkontaktperson som kan være pådriver.

Oppgaver for BFI-kontakter

  • Motta og videreformidle informasjon fra BFI
  • Distribuere informasjonsmateriell i forbindelse med Bioingeniørdagen
  • Bidra til å arrangere lokal markering av Bioingeniørdagen
  • Informere BFI om lokale forhold, etiske problemstillinger og annet som kan være av interesse for andre
  • Bistå BFI sentralt når det er behov for hjelp til å finne ”de rette” fagpersonene til bestemte oppgaver
  • Benytte Bioingeniøren til å formidle faglig aktivitet ved egen arbeidsplass (både fagartikler og faglige innlegg, nyheter etc.)
  • Delta i eller samarbeide med lokal faggruppe det dette er nedsatt
  • Sørge for at bedriftsgruppen informerer BFI og NITOs avdeling om hvem som er BFIs kontaktperson på arbeidsplassen

Valg av kontaktpersoner

Det er etablert et nettverk av BFI kontaktpersoner over hele landet.

For å sikre at BFI til en hver tid har minimum en kontaktperson ved hver arbeidsplass foreslår vi at BFIs medlemmer velger sin/sine kontaktperson(er) i tilknytning til bedriftgruppenes årsmøte.

Ved større sykehus bør det velges en kontaktperson per avdeling.

En egen ”hovedkontaktperson” som har oversikt over og koordinerer kontaktpersoner i eget foretak kan etableres der dette er hensiktsmessig.

Vi anbefaler tett samarbeid mellom NITOs avdelingstillitsvalgte og BFIs kontaktpersoner.