Bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer ble først vedtatt i 1996, og sist revidert høsten 2021. 

Yrkesetisk råd 

Yrkesetisk råd (YER) er et frittstående, rådgivende organ i BFI. YER skal vurdere brudd på bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer og foreslå eventuelle sanksjoner for fagstyret.

YER skal rådgi og veilede organisasjonen og enkeltmedlemmer i yrkesetiske spørsmål.

YER skal følge med i de samfunnsmessige forhold som kan sette bioingeniørene i yrkemessige dilemma.

YER skal bistå fagstyret i arbeidet for økt bevisstgjøring om etisk refleksjon med forankring i yrkesetiske retningslinjer.

YER består av leder, tre rådsmedlemmer og et varamedlem, og velges av og blant BFIs medlemmer ved valg. Medlemmene blir valgt for en periode på tre år.

I tillegg oppnevner fagstyret en observatør til rådet blant fagstyrets medlemmer.

Etikknettverk

Yrkesetisk råd har opprettet et eget fagnettverk for medlemmer med interesse for etikkarbeid. Det kan være deg som har mye kompetanse på området eller deg som er nysgjerrig på hva som er aktuelle saker til en hver tid. 

Meld din interesse