Gå til innhold
norske sedler

NITOs lønnspolitikk

Vårt mål er at våre medlemmer skal få en lønn og en lønnsutvikling over tid som er bedre enn om de ikke var medlem. NITO er av den oppfatning at lokale forhandlinger med individuelle lønnsfastsettelser basert på objektive kriterier er det som gir best resultater over tid for våre medlemmer.

NITOs lønnspolitikk blir vedtatt av NITO Kongressen og bestemmer hvordan vi skal arbeide med lønn. 

Lønnspolitikken til NITO i korte trekk:

  • Vi inngår gode avtaler sentralt som sikrer våre medlemmer rett til å føre reelle lønnsforhandlinger i sine virksomheter med utgangspunkt i bedriftens konkurranseevne.
  • Lønn skal fastsettes lokalt etter objektive kriterier slik som stilling, ansvar, formal- og realkompetanse, resultater, lokale forhold og markedets tilbud og etterspørsel etter arbeidstakerens kompetanse. Eksempelvis vil begynnerlønn normalt være høyest hos den med høyest utdanning, men en med lavere utdanning kan ha høyere lønn dersom utført arbeid og realkompetanse tilsier det.
  • Objektive kriterier for lønnsfastsettelse framforhandles sentralt, lokalt og/eller i samarbeid med tillitsvalgt.
  • Vi aksepterer ikke lønnsforskjeller med basis i diskriminering. Dette gjelder også ulik fagforeningstilknytning.
  • Årlige lønnssamtaler gir både ansatte og arbeidsgiver muligheten til å påvirke lønnsutvikling og klargjøre forventninger.
  • Det er den enkelte virksomhets økonomi som bør være avgjørende for resultat i de lokale forhandlingene og ikke sentralt avtalte økonomiske rammer
-NITO har den beste lønnspolitikken og de beste verktøyene for å støtte opp om denne politikken!  sier Tom Helmer Christoffersen, leder i NITO Privat.

-Vi har de beste tillitsvalgte, tariffavtalene, juristene og forhandlingskonsulentene.

NITOs lønnspolitikk 2018 - 2021

Her finner du NITOs lønnspolitikk for 2018-2021 som vedtatt på Kongressen i 2018.

1. Lønnspolitikkens overordnede mål 

NITOs medlemmer har over tid et lønnsnivå og en lønnsutvikling som er bedre enn om de ikke var medlem av NITO.

2. Lønnspolitiske prinsipper

Prinsippet om lokal lønnsdannelse/lokal lønnsfordeling gjelder innenfor alle NITOs avtaleområder. Erfaring viser at lokale forhandlinger med individuell lønnsfastsettelse på den enkelte arbeidsplass er det lønnsdannelsessystemet som gir best resultater over tid for våre medlemmer.

Når lønnsdannelsen/lønnsfordelingen understøttes av etablerte og objektive lønnskriterier, vil den i større grad ha gjensidig legitimitet hos begge parter. Dessuten vil lønnssamtaler gi både ansatte og arbeidsgiver mulighet til å påvirke den enkelte ansattes lønnsutvikling så vel som klargjøring av partenes respektive mål og forventninger.

NITOs lønnspolitikk tar derfor utgangspunkt i at lokal lønnsfastsettelse er det viktigste virkemiddelet for å styrke lønnsutviklingen for våre medlemmer, og at lokal lønnsdannelse/lønnsfordeling er et viktig lønnspolitisk mål i seg selv innenfor alle avtaleområdene vi er representert. Arbeidet med å styrke samarbeidet mellom arbeidsgiver og NITO om lokal lønnsdannelse skal prioriteres.

Lokal lønnsfastsettelse er ikke alltid realiteten innenfor et sentralisert norsk lønnsdannelsessystem, eksempelvis i deler av offentlig sektor. NITO søker derfor å være fleksibel og tilpasningsdyktig med hensyn til hvilke strategier vi benytter i forhandlingene på det aktuelle avtaleområdet. Følgende lønnspolitiske prinsipper legges til grunn for lønnsdannelsen/ lønnsfordelingen i bedriftene hvor våre medlemmer arbeider:

2.1 Lokal lønnsdannelse/lønnsfordeling

A. NITO skal etablere avtaler som sikrer våre medlemmer rett til å føre reelle lokale lønnsforhandlinger i alle virksomheter.

B. NITO mener at lønnsforhandlingene skal føres i den enkelte virksomhet og at lønn skal tilpasses lokale forhold.

C. NITO mener at lokal lønnsdannelse/lønnsfordeling basert på objektive kriterier vil gi medlemmene en best mulig og ansvarlig lønnsutvikling.

D. NITO mener det er vesentlig at både arbeidsgiver og arbeidstakerne har reell påvirkning på lønnsutviklingen i egen virksomhet.

E. NITO mener at alle virksomheter skal ha en omforent lokal lønnspolitikk. 

2.2 Individuell og differensiert lønn

A. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår skal sikres gjennom individuelle tilpasninger innenfor rammen av kollektive avtaler.

B. Avtalefestede og objektive kriterier for vurdering lønn skal være styrende elementer i lønnsfastsettelsen.

C. Medlemmenes lønn skal stå i forhold til den enkelte arbeidstakers stilling/ansvar, kompetanse og resultater.

D. Medlemmene skal ha årlige lønnssamtaler med sin leder.

E. NITO aksepterer ikke og vil aktivt arbeide for å forhindre lønnsdifferensiering som har basis i noen form for diskriminering. Dette omfatter også forskjellbehandling som skyldes ulik fagforeningstilknytning.

2.3 Kompetansebasert lønn

A. Ingeniørkompetanse er en viktig del av bedriftenes humankapital og tilsvarende viktig for virksomhetenes verdiskaping og konkurransefortrinn. Dette er en viktig forutsetning som skal ligge til grunn ved fordelingen av lønnsmidler i bedriftene.

B. Utdanning og antall år i relevant praksis skal vektlegges ved fastsettelse av begynnerlønn i virksomhetene.

2.4 Markedsbasert lønn

A. Lønnsutviklingen for ingeniører må tilpasses tilbud og etterspørsel i det aktuelle arbeidsmarkedet.

3. Prinsipielle avklaringer

Bedriftenes konkurranseevne

NITO er opptatt av at norsk næringsliv og norske virksomheter er konkurransedyktige, og støtter opp om at partene i det norske arbeidslivet må bidra til at bedriftenes konkurranseevne styrkes nasjonalt og/eller internasjonalt. Tanken bak frontfagsprinsippet støttes.

NITO mener imidlertid at det er de forhold som påvirker konkurranseevnen lokalt som må være styrende, og at man så langt som mulig skal unngå sentral styring eller påvirkning fra myndigheter eller de sentrale partene i arbeidslivet. Bedriftenes lønnskostnader er et av flere forhold som påvirker bedriftenes konkurranseevne.

Etter NITOs syn er det først og fremst den enkeltes virksomhets økonomi som bør være avgjørende for resultatet av de lokale forhandlingene mellom NITO gruppene og virksomhetene, ikke sentralt avtalte eller vedtatte økonomiske rammer.

I offentlig sektor kan andre kriterier enn økonomi være avgjørende for resultatet av de lokale forhandlingene.

Likelønn

NITO aksepterer ingen form for lønnsdifferensiering som har basis i diskriminering.

Medlemmene skal ikke tape lønnsmessig på å ta ut omsorgspermisjon.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i norsk arbeidsliv er en av de store likelønnsutfordringene. Undersøkelser viser likevel at det gjenstår uforklarte lønnsforskjeller blant NITOs medlemmer, også når en ser bort fra bransje.

NITO mener at likelønnsproblemet bør løses gjennom frie forhandlinger mellom arbeidslivets parter både sentralt og lokalt. NITO mener at lokal lønnsfastsettelse basert på objektive kriterier generelt er et egnet virkemiddel for å forbygge at diskriminering finner sted.

Arbeidsgivers fordelingsansvar i lønnsdannelsen

NITO mener det er arbeidsgiver som har ansvaret for å fordele lønnsmidler som er fremforhandlet gjennom reelle forhandlinger mellom partene lokalt. NITO forutsetter at arbeidsgiver fordeler lønnsmidlene til de enkelte arbeidstakerne i virksomheten. Dette skal skje på bakgrunn av omforente objektive kriterier forhandlet frem sentralt, evt. lokalt og/eller utviklet i samarbeid med tillitsvalgt.

Det er ikke NITOs ansvar å fordele lønnsmidler mellom arbeidstakere i virksomhetene. Arbeidsgiver har et ansvar for å informere de ansatte om resultatet av lønnsoppgjøret.

Utdanning og realkompetanse

Avtalefestede, eventuelt omforente, objektive kriterier for vurdering av lønn skal være styrende elementer i lønnsfastsettelsen. NITO mener at både formal- og realkompetanse er viktige elementer når kompetanse skal vurderes. Begge elementene skal inngå i vurderingen av lønnsfastsettelse til den enkelte ansatte.

NITO mener at utdanningsnivå normalt skal gjenspeiles i lønnsnivået. En konsekvens av dette er at masterutdannende som utgangspunkt vil måtte ha høyere lønnsnivå enn bachelorutdannede, spesielt i begynnerstilling.

Dette forhindrer ikke at bachelorutdannede kan ha høyere lønnsnivå, dersom utført arbeid og tilegnet realkompetanse tilsier det.

Tillitsvalgtes rolle i virksomhetene

De tillitsvalgte har en viktig rolle i alle virksomheter i omstillingsprosesser og som problemløsere, samarbeidsparter og talerør for de ansatte. Det er derfor av stor viktighet at arbeidsgiverne anerkjenner tillitsvalgte på en slik måte at funksjonen verdsettes kvalifikasjonsmessig også i forbindelse med vurdering av lønnsnivå og lønnstillegg.

Handlingsrom

Innenfor forhandlingssystemet i det enkelte tariffområde, må NITOs tillitsvalgte benytte de virkemidler og strategier som er mest hensiktsmessig for å oppnå målet om best mulig og ansvarlig lønnsutvikling for medlemmene.

 

Publisert: Sist oppdatert: