Partene i A1 forhandlingene 1 listebilde.jpg
Fra venste: Bjørn Skrattegård (Spekter), Trond Ellefsen (YS), Lars Petter Eriksen (Sykepleierforbundet), Birgithe Hellerud (SAN), Hanne Gillebo (Akademikerne), Sissel Hallem (LO Stat).

De sosiale bestemmelsene i overenskomsten del A1 regulerer rettigheter knyttet til blant annet sykdom, svangerskap, pensjon og ferie. Den gjelder for de ansatte i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Dette ble de enige om

Partene ble enige om en videreføring av de sosiale bestemmelsene i A1. I tillegg ble det på initiativ fra arbeidstakersiden nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal diskutere om bestemmelsen om lønn ved fri for amming er tilstrekkelig, særlig ved lange arbeidsøkter.

Partene er enige om å ta initiativ til felles dialog med aktuelle myndigheter om politiets henleggelsespraksis i saker om vold og trusler mot ansatte i helseforetakene. Dette er viktig fordi det også får konsekvenser for mulighetene til å få innvilget voldsoffererstatning. I tillegg er partene enige om at det er viktig med holdningsskapende arbeid for å medvirke til at saker om vold og trusler mot ansatte i helseforetakene blir anmeldt.  

SAN helse leverte felles krav med Akademikerne helse, Unio, LO Stat og YS. Arbeidstakersiden hadde flere krav for å styrke arbeidslinja og gjøre det mer attraktivt for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeid. Organisasjonene krevde også at tid til reiser pålagt av arbeidsgiver skal regnes fullt ut som arbeidstid. Les mer om hvilke krav som ble fremmet på san.no.

Spekter framhever i mange sammenhenger viktigheten av arbeidslinja. SAN-helse er derfor skuffet over at Spekter fortsatt ikke viser vilje til å følge opp dette i praksis.

Oppgjøret fortsetter

Lønnsforhandlingene for medlemmer i områdene 10, 11 og 13 (i hovedsak sykehus) vil foregå lokalt. Det er foreløpig ikke avtalt frister for forhandlingene.

Status lokale forhandlinger i Spekter 2024 (oppdateres fortløpende)

Alt om lønn i Spekter