NITOs lønnspolitikk blir vedtatt av NITO Kongressen og bestemmer hvordan vi skal arbeide med lønn. 

Lønnspolitikken til NITO i korte trekk:

  • Vi inngår gode avtaler sentralt som sikrer våre medlemmer rett til å føre reelle lønnsforhandlinger i sine virksomheter med utgangspunkt i bedriftens konkurranseevne.
  • Lønn skal fastsettes lokalt etter objektive kriterier slik som stilling, ansvar, formal- og realkompetanse, resultater, lokale forhold og markedets tilbud og etterspørsel etter arbeidstakerens kompetanse. Eksempelvis vil begynnerlønn normalt være høyest hos den med høyest utdanning, men en med lavere utdanning kan ha høyere lønn dersom utført arbeid og realkompetanse tilsier det.
  • Objektive kriterier for lønnsfastsettelse framforhandles sentralt, lokalt og/eller i samarbeid med tillitsvalgt.
  • Vi aksepterer ikke lønnsforskjeller med basis i diskriminering. Dette gjelder også ulik fagforeningstilknytning.
  • Årlige lønnssamtaler gir både ansatte og arbeidsgiver muligheten til å påvirke lønnsutvikling og klargjøre forventninger.
  • Det er den enkelte virksomhets økonomi som bør være avgjørende for resultat i de lokale forhandlingene og ikke sentralt avtalte økonomiske rammer

NITOs lønnspolitikk 2021 - 2024