Spesialtilpasset innboforsikring for studentmedlemmer

Forsikringssum Kr 500.000
Pris 2023 Kr 540

Kjøp NITO Innboforsikring Student

NITO Innboforsikring Student – fordi det lønner seg

Studenter som har samme folkeregistrerte adresse som foreldre kan være dekket av foreldres innboforsikring – sjekk dette. Har du meldt flytting til folkeregisteret har du sannsynligvis behov for egen innboforsikring.

Har du behov for høyere forsikringssum kan du kjøpe NITO Innboforsikring med ubegrenset forsikringssum til halv pris (kr 792)

Nyhet!  Fem timers gratis privatrettslig juridisk bistand inkludert i NITOs innboforsikringer.

Bistand kan være rådgivning, forhandlinger, korrespondanse, utforming og gjennomgang av juridiske dokumenter som for eksempel samboerkontrakt, framtidsfullmakt, testament osv.

Disse rettsområdene er omfattet: familierett, barnerett, arverett, forbrukerkjøp, fast eiendom, privat kjøp/salg, håndverkertvister og ID-tyveri.

Ønsker du å få hjelp utover disse fem timene – les om Advokatforsikring privatrett

Fordeler med NITO Innboforsikring Student

  • Fem timer privatrettslig juridisk bistand
  • Tyveri av låst sykkel inntil 40.000 kr per skadetilfelle – fra 1.1.23 dekkes 40.000 kr per sykkel
  • Reparasjon av knust mobilskjerm – egenandel kun 500 kr
  • Uflaksskader på ting i og utenfor hjemmet – uten sumbegrensning i Norden
  • Hjelp ved opplevd eller mistanke om ID-tyveri (identitetstyveri)
  • Flytteforsikring – ingen sumbegrensning ved flytting i Norden
  • Ansvarsforsikring for drone er inkludert
  • Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, andre skadeinsekter, mus og rotter, inntil 150.000 kr
  • El-skader og bruddskade på glassruter, integrerte hvitevarer og sanitærporselen dekkes om du bor i borettslag/sameiet bolig – ingen egenandel
  • Skade på godkjent ladestasjon for elbil – ingen sumbegrensning eller egenandel dersom du bor i leilighet (borettslag/sameie)

NB! El-sparkesykkel ikke lenger omfattet av innboforsikringen

Fra 1.1.2023 er du selv ansvarlig for å forsikre el-sparkesykkelen din. Gjennom endringer i lovverket er el-sparkesykkel omklassifisert til «liten elektrisk motorvogn» og dermed omfattet av bilansvarsloven.

Eier du el-sparkesykkel må ha egen ansvarsforsikring på den for å bruke den lovlig.

Les mer og kjøp forsikringen hos Tryg

Les mer om endringer og kravene

Les mer om hva NITO Innboforsikring student dekker

NITO Innboforsikring Student - Forsikringsbevis og vilkår 2023 (krever pålogging)

Søker du etter noe spesielt, husk at teksten i forsikringsvilkåret er søkbar (ctrl + F).

Spørsmål og svar

Hva omfattes av Innboforsikring og hva omfattes av Husforsikring?

En innboforsikring omfatter i utgangspunktet innbo og løsøre. Ting som løsner/faller ned hvis du snur huset ditt «på hodet». En hus-/bygningsforsikring omfatter skader på bygningsmassen, herunder også integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen. 

Bor du i leilighet (borettslag/sameie), vil integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen likevel være dekket på din NITO Innboforsikring. Dette fordi bygningsforsikringen ikke er en individuell forsikring, men en forsikring kjøpt av borettslaget/sameiet – ofte med høy egenandel ved skade.  

Samme forhold gjelder for Rettshjelp i innboforsikringen. Rettshjelp på innboforsikring gjelder når sikrede er part i tvist som angår leiligheten. Bor du i hus, vil en slik tvist være dekket på hus-/bygningsforsikringen. 

Hvorfor er det egne dekninger for sameiet bolig

Noen dekninger gjelder for sameiet bolig fordi man ved felles bygningsforsikring ikke står fritt til å velge egenandel. Med sameiet bolig menes bolig som sammen med andre boenheter inngår i et sameie med felles bygningsforsikring.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder på medlemmets folkeregistrerte bosted i Norden. Den gjelder også:

  • på ektefellens bosted ved innvilget separasjon inntil boet er skiftet, maksimalt ett år etter at separasjonsbevilling ble gitt  
   i leilighet/hybel som benyttes av sikrede eller deres barn i forbindelse med arbeid eller skolegang (barn må ha folkeregistrert adresse hjemme).
  • på midlertidig bopel på Svalbard  
   under flytting på gammel og ny adresse i hele flytteperioden 
  • i fraflyttet bolig når sikrede har meldt adresseendring til alders- eller sykehjem
Gjelder innboforsikringen ved flytting?

Ved flytting innen Norden omfatter forsikringen tyveri av og skade på eiendeler både på gammel og ny adresse i hele flytteperioden så lenge gjenstandene under flytting er forsvarlig sikret og pakket. 

 • Flytting utført av andre enn transportbyrå, idrettslag, forening og lignende – omfattet med inntil forsikringssum per skadetilfelle
 • Flytting utført av transportbyrå, idrettslag, forening og lignende er omfattet med inntil 40.000 kroner per skadetilfelle
Gjelder forsikringen ved midlertidig lagring av innbo?

Forsikringen gjelder i Norden for ting som er midlertidig borte fra forsikringsstedet og lagret innbo. Dette gjelder også for ting som står for salg, eller som er flyttet til nytt bosted. 
 
Lagret innbo er omfattet når det befinner seg i bygning, eller i container på inngjerdet og sikret lagerområde eller boligrom utenfor forsikringsstedet.

Er barn på hybel også omfattet av innboforsikringen?
 • Barn som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet (i Norden), er omfattet den tiden de går på skole/studerer
 • Tiden på hybel utenfor hjemmet må anses som midlertidig borte fra hjemmet  
 • Barn som etablerer fast bopel på studiestedet, som f.eks. stifter egen familie og/eller kjøper egen leilighet, anses ikke som en del av foreldrenes faste husstand 
 • Det er ingen aldersbegrensning for barn som bor midlertidig borte fra bosted
Jeg leier ut hele eller deler av boligen min, er dette dekket på NITO Innboforsikring?

Forsikringen omfatter økonomisk tap ved utleie av hele eller deler av bolig på forsikringsstedet inntil 500.000 kroner. Leietagers eiendeler er ikke dekket. 

Dine eiendeler er dekket for:  

 • Skadeverk på innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester
 • Tyveri og underslag av innbo og løsøre utført av leietaker eller leietakers gjester 
 • Erstatning ved tapt husleieinntekt hvis leietaker ikke betaler leie i henhold til leieavtalen 
 • Utgifter i forbindelse med utkastelse  
Omfatter NITO Innboforsikring sykkel/el-sykkel og sparkesykkel/el-sparkesykkel?

El-sykkel er likestilt med sykkel og dekkes derfor likt.  
 
Tyveri av låst sykkel/el-sykkel i boligrom i bygning på forsikringsstedet eller i egen privat bod eller annen privat bygning på forsikringsstedet er dekket inntil forsikringssummen. 
 
Tyveri av låst sykkel/el-sykkel utenfor forsikringsstedet er dekket for inntil 40.000 kroner. 

El-sparkesykkel er fra 1.1.2023 omfattet av bilansvarsloven og derfor ikke omfattet av innboforsikringen.

For å kunne bruke el-sparkesykkelen lovlig etter 1.1.2023 må du derfor minimum tegne en ansvarsforsikring for hver el-sparkesykkel du eier.

Les om endringer og kravene for bruk av el-sparkesykkel

Hvordan er mine høreapparat omfattet forsikringen?

NITO Innboforsikring dekker høreapparat for følgende skader:

 • Tyveri, vann og brannskader i hjemmet
 • Uhellsskader i og utenfor hjemmet. Med uhellsskader menes skade som inntreffer etter en plutselig og uforutsett ytre hendelse
 • Skade som følge av ran og overfall utenfor hjemmet
 • Forsikringen dekker ikke at høreapparatet er mistet/tapt eller borte
 • Utenfor Norden er maksimal forsikringssum 40.000 kroner
 • Egenandel på 2000 kroner 
 • Har du fått dekket høreapparat gjennom hjelpemiddelsentralen anbefaler NAV at det tegnes egen forsikring på dette hjelpemiddelet
 • Vi gjør dessuten oppmerksom på at du hvis du er medlem av Hørselshemmedes Landsforening, har de en erstatningsavtale for høreapparat inkludert i medlemskapet 
Jeg har montert og betalt for ladestasjon for el-bil på min parkeringsplass i sameiet. Er den omfattet av NITO Innboforsikring?

Plutselig skade på egen ladestasjon til bil, tilknyttet sameiet bolig er omfattet av NITO Innboforsikring uten sumbegrensning og egenandel.