Jeg ble medlem av NITO i 2014 fordi jeg så at det var smart i en så stor bedrift som Rolls-Royce Marine AS var. På den tiden skjedde det mye og vi gikk en usikker framtid i møte. 

Eddy telefon.JPGI 2018 ble jeg valgt som NITO sin ekstra representant i det som vi kaller BU Norge i Rolls-Royce Marine AS (RRM), også kjent som samarbeidsutvalg. Etter hvert fikk jeg rollen som hovedtillitsvalgt i RRM, var jeg 80 prosent frikjøpt, og jobbet 20 prosent i min stilling som prosjektleder.

Jeg er heldig som har en linjeleder som har lagt til rette for at jeg skulle kunne jobbe noe, og resten som tillitsvalgt. Min leder og jeg har jobbet sammen for å få dette til å fungere på en tilfredsstillende måte for begge parter.

Bevisst på tillit

Siden 2020 har jeg vært hovedtillitsvalgt for Kongsberg Maritime AS, og er nå tillitsvalgt på heltid. Jeg har samme linjeleder og har god dialog med han. Vi har blitt enige om at jeg er med på møter og opplæringer i avdelingen. Jeg er bevisst på at jeg er valgt på tillit og at jeg skal tilbake i bedriften igjen, når jeg eventuelt blir erstattet som tillitsvalgt.

Min motivasjon for å bli tillitsvalgt var at jeg mente at vi i vår lokale avdeling var for dårlig representert inn mot bedriften. Så for å få bedre innsikt og forståelse for hvilken strategi bedriften hadde, så tenkte jeg at dette var en god mulighet for meg. I tillegg kunne jeg få muligheten til å påvirke i forhandlinger og drøftinger i bedriften.

Lærerik integrasjon

I 2018 ble Rolls-Royce Marine AS solgt til Kongsberg Gruppen ASA og vi ble lagt inn under Kongsberg Maritime AS. I april 2019 ble vi overtatt av Kongsberg Maritime og vi begynte samarbeidet med fagforeningene i KM. Dette arbeidet synes jeg har vært spennende og lærerikt.

Fagforeningene har vært pådrivere for at integrasjonen av disse to bedriftene skulle foregå på en god måte. Vi har, sammen med representanter fra arbeidsgiver, utarbeidet en ny samarbeidsavtale og opprettet et nytt samarbeidsutvalg.

Det siste året har vært utrolig hektisk med mye møtevirksomhet. Det har vært utfordrende å drøfte permitteringer med ledelsen, men alle fagforeningene jobber godt sammen. Styrken for oss fagforeninger er at vi står sammen, det har vi sett gjennom dette året.

Feil bruk av permitteringer

Som tillitsvalgt mener jeg at bedriften har utnyttet permitteringsordningen. Kongsberg Maritime AS hadde i april 2020 permittert 405 ansatte, og jeg mente at det ikke var grunnlag for et så høyt tall. Vi jobber i en bedrift som ikke har mottatt koronastøtte, og har levert et godt resultat for fjoråret. 

Jeg har hatt god støtte fra NITO og advokatene der. Vi fikk raskt en egen advokat som tok alle henvendelser fra meg. Det har vært en utrolig god støtte og jeg har fått mange gode råd gjennom året.

Alle protokoller på drøftinger og forhandlinger har jeg sendt inn til advokaten for kommentar og sjekk. Dette har ført til at vi har tatt saken om permittering på to dagers varsel opp med Norsk Industri og skal i forhandlinger med NHO senere. Vi mener at to dagers varsel ikke kunne benyttes for alle ansatte i bedriften, ettersom bedriften ikke kan vise til bortfall av arbeid.

Politiske møter og presseoppslag

Jeg kom tidlig i kontakt med samfunnspolitisk avdeling i NITO, som har vært veldig engasjert i den maritime næringen. Dette har ført til at jeg har fått være med på å utforme flere brev til politikerne, deltatt i møter med flere politikere og vært på to høringer på Stortinget.

NITO har satt meg i kontakt med pressen, hvor jeg har hatt flere oppslag i forskjellige aviser. I møtene med politikerne har jeg fått utrolig god hjelp fra president Trond Markussen og samfunnspolitisk direktør Anne Cathrine Berger, de er gode pådrivere for NITO.

I forbindelse med integrasjonen av KM og RRM, har bedriften reservert seg mot avtalene i RRM og sagt opp arbeidstid og reiseavtalen i KM. Vi er nå i forhandlinger på disse avtalene, og i den forbindelse ser vi at arbeidsgiver samarbeider med andre medlemsbedrifter i Norsk Industri.

De deler informasjon og avtaler med hverandre, mens vi som tillitsvalgt ikke kan gjøre dette. Det gjør forhandlingene utfordrende, når vi ikke får innsyn i dokumentasjonene som arbeidsgiver bruker.

Jeg vil oppfordre alle tillitsvalgte som skal forhandle om å samarbeide mer på tvers av bedriftene. Dersom vi forhandler fram dårligere avtaler, så vil andre arbeidsgivere starte med forhandlinger på sine avtaler.

Det vi gjorde var å ringe rundt og spørre hvordan avtalene til de forskjellige bedriftene er, og diskuterte og utvekslet erfaringer. Dette har vært nyttig for oss, og vi vil bruke denne erfaringen i de videre forhandlingene. 

Til slutt vil jeg oppfordre alle NITOs tillitsvalgte til å være aktive i bedriftene og bli mer synlig på hva vi gjør for medlemmene våre.

Mange av våre medlemmer er opptatt av lønn og resultatet av lønnsforhandlinger, men NITO står for mye mer enn bare lønn.

Del referater fra møter med ledelsen fortell hva dere gjøre i en mail. Selv sender jeg ut en mail til alle medlemmene to ganger i året for å fortelle litt om hva NITO har gjort siden forrige mail. I tillegg har jeg aktive bedriftsgruppeledere som kaller inn til lokale møter.