Glen Starr liste.jpg

Fra 1. januar 2023 er hovedregelen i norsk arbeidsliv ansettelser i heltidsstillinger. For å sikre heltidskultur skal bruken av deltidsansettelser drøftes med tillitsvalgte.

- NITO har stor sans for regelendringen. Det er særlig positivt med plikten til å drøfte spørsmål om deltidsansatte med de tillitsvalgte, og at det i forarbeidene presiseres hvordan slike drøftinger skal foregå, sier Starr.

Dette går regelendringen ut på

  • Hovedregelen i arbeidslivet er ansettelser i heltidsstillinger. Hensikten er å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid. Det innebærer ikke noe forbud mot å ansette på deltid.
  • Ønsker arbeidsgiver å ansette noen på deltid, må behovet for det vurderes, før det tas en beslutning om en slik ansettelse. Denne vurderingen må dokumenteres skriftlig.
  • Arbeidsgiver har en plikt til å drøfte spørsmål om deltidsansatte med tillitsvalgte. Kravet om drøfting forutsetter at dokumentasjonen gir tilstrekkelig informasjon til å sette partene i stand til å gjennomføre en reell drøfting av virksomhetens bruk av deltid.
    • Informasjonen må gis på et tidspunkt som gjør det mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede drøftingen. Drøftingen skal gjennomføres før arbeidsgiver fatter beslutning om deltidsansettelse.
  • Arbeidstilsynet har myndighet til å håndheve etterlevelsen av disse nye pliktene
  • Deltidsansatte får fortrinnsrett til ledige ekstravakter, hvis vedkommende er kvalifisert og at dette ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten
  • Deltidsansatte får fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiveren leier inn arbeidstakere

Høyere deltidsandel blant kvinner

Formålet med lovendringene er å støtte opp om heltid som norm og hovedansettelsesform i norsk arbeidsliv. Heltidsstillinger antas å utnytte potensialet i arbeidsstyrken best mulig. 

- Det er også viktig for samfunnsøkonomien at flere jobber, og jobber heltid, særlig nå som bedrifter melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft, forklarer Starr.

- Flere heltidsstillinger er også viktig for å oppnå økt likestilling i arbeidslivet, fordi deltidsandelen er høyere blant kvinner. Samtidig beholdes muligheten for deltid for de som av forskjellige grunner ikke kan jobbe heltid, avslutter NITO-advokaten.

Les også:

Husk å ha lønnssamtale en gang i året – det er helt ufarlig

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)