Valget er over og tusenvis at kommunestyrerepresentanter har inntatt møterom i rådhus landet rundt. Noen er erfarne politikere, andre er noviser i kommunepolitikken. Felles for alle, uansett politisk ståsted, er at de har et ønske om å bidra til et bedre lokalsamfunn der de bor.

Foran dem står hardt arbeid. Mange må sette seg inn i kompliserte saksfelt som de ikke kjenner fra før og hvor løsningen ikke er selvsagt. Det må gjøres prioriteringer som kan være vanskelige. NITO, som organiserer ingeniører i alle landets kommuner, gir noen råd på veien.

1. Ta klimaendringene på alvor

For å nå Parisavtalen må norske kommuner og fylkeskommuner bidra. Det trengs tiltak for å redusere utslipp innenfor alle sektorer, og det krever konkrete og ambisiøse mål. Parallelt trenger vi tiltak for klimatilpasning i planarbeid, arealplanlegging, og investeringer i infrastruktur og bygg. Økte nedbørsmengder og befolkningsvekst i byer vil føre til at vi trenger nye overvannstiltak, og vi må lage bedre arealplaner med gode flomsonekart for elver og bekkefar som framover vil være mer utsatt for flom.

2. Sørg for trygg vannforsyning

Det er stort etterslep i vedlikehold av rør- og vannreservoarer, og fornyelsestakten for ledningsnettet må økes i mange kommuner. Mange kommuner må sikre vannkildene slik at man er mindre sårbar for sabotasje, bakterieutbrudd og liknende, og man må vurdere hvordan klimaendringer kan påvirke vannkvaliteten i kommunene framover. Dette krever at kommunen har den nødvendige kompetansen, blant annet innenfor ingeniørfag. En undersøkelse NITO gjennomførte i 2019 blant våre kommuneingeniører med kunnskap om vann og avløp, viste at 43 prosent mente det var stor eller middels risiko for kritiske hendelser knyttet til vann- og avløpsnettet. 

3. Bruk innkjøpsmakta

Kommunene kjøper varer og tjenester for milliarder hvert år. Dette gir makt til å stille krav om ordnede arbeidsforhold, HMS og klimavennlige løsninger, og å ivareta miljøet når varer og tjenester bestilles. Kommunen kan for eksempel stille krav om utslippsfrie byggeplasser og at material- og ressurseffektivitet skal vektlegges i innkjøp og anskaffelser. På den måten kan kommunen også bidra til at det utvikles innovative forretningsmodeller og ideer som legger til rette for grønn omstilling.

4. Tenk sirkulært

Kommunen bør legge prinsipper om sirkulær økonomi til grunn i utvikling og forvaltningen av kommunale oppgaver og i næringsutvikling. Dette gjelder ikke bare resirkulering av avfall, men også krav til bærekraftig design av tjenester, energieffektivisering, og gjenbruk av og reparerbarhet for å få ned forbruket.

5. Sats på teknologikompetanse

Uten ungdommer som velger realfag og teknologi vil vi ikke nå mål om digitalisering, et topp moderne helsevesen, bærekraftig verdiskaping og ny næringsutvikling. Kommunene legger grunnlaget for framtidens teknologier gjennom å satse på realfag og teknologi i skolen.

Vi inviterer folkevalgte til dialog, slik at ingeniørenes faglige kunnskaper kan bidra til bedre beslutningsgrunnlag i kompliserte saker.