Gå til innhold
FN-bygningen med bærekraftmål. Foto: UN Photo Library
2019

Slik kan du som NITO-medlem bidra til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn

NITO arbeider med å nå FNs bærekraftmål og inviterer våre medlemmer til å engasjere seg. Som ingeniør eller teknolog er nettopp din kompetanse avgjørende i kampen for en bedre verden.

I 2015 vedtok FN 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Disse målene spenner fra utrydding av fattigdom til å oppnå likestilling mellom kjønn, og skal fungere som felles retningslinjer for stater, næringsliv og sivilsamfunn.

Ingeniører er avgjørende

- Fra å sikre energiforsyning til å begrense skadene av klimaendringer vil ingeniørers og teknologers ekspertise være avgjørende for å nå mange av bærekraftmålene. Det er vi som har den tekniske kompetansen som skal til for å gjennomføre løsningene så målene blir nådd, forklarer NITOs president Trond Markussen.

NITOs kongress i 2018 vedtok ny politikk for organisasjonen. Mange av bærekraftmålene ble integrert inn i politikken, og flere av dem blir nevnt eksplisitt.

- Så å si alle bærekraftmålene er relevante for NITOs politikk! Bare ta mål nr. 12 om å «sikre bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre». Dette passer godt med vårt arbeid med å utvikle sirkulær økonomi, sier Markussen ivrig.

Delta i NITOs fagnettverk

Ingeniører og teknologer fordyper seg i forskjellige fagfelt, og NITO har mange fagnettverk for alt fra IKT til geomatikk. I disse nettverkene kan du få faglig oppdatering gjennom kurs og temamøter, bygge nettverk og ikke minst komme med innspill til NITOs politiske arbeid.

– Vi er alltid åpne for engasjerte medlemmer som har forslag til hvordan vi kan gjøre enda mer for å nå bærekraftmålene. Fagnettverkene er en glimrende arena for dette, sier NITO-presidenten.

Engasjer deg som tillitsvalgt på din arbeidsplass

Som representant for alle NITO-medlemmer i en bedrift har tillitsvalgte stor mulighet til å påvirke hverdagen på arbeidsplassen. En tillitsvalgts arbeid bidrar allerede til flere av bærekraftmålene, som nr. åtte om anstendig arbeid, men det er mulig å også engasjere seg for andre av målene. Markussen har flere eksempler.

– Bruker bedriften engangsbestikk i kantinen, kan tillitsvalgte oppfordre til at de skifter til miljøvennlige alternativer. I kraftkrevende industri er det muligheter for å redusere karbonavtrykket hvis tillitsvalgte presser på for at elektrisiteten kommer fra fornybare kilder.

Engasjer deg i samfunnsdebatt og på lokalt nivå

Det er også mulig å engasjere seg utover arbeidsplassen.

– Bruk din kompetanse som ingeniør i debatter. Tenk bærekraft og miljø hjemme. Gjør bevisste valg når du forbruker. Det er så mye hver og en av oss kan gjøre for å redusere våre egne klimafotavtrykk, oppfordrer Markussen.

NITOs arbeid med målene i Norge og verden

NITO vil bidra positivt til bærekraftsmålene og retter oppmerksomheten mot hvordan ingeniører og teknologer kan bidra til å oppnå målene i fellesskap. I 2019 er det spesielt målene om god helse og utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, og å stoppe klimaendringene som står på dagsorden.

Vi engasjerer oss for eksempel i arbeidet for bedre håndtering av overvann, helse, og fremmer likestilling og arbeidstakeres rettigheter overfor arbeidsgivere.

Internasjonalt engasjerer vi oss i ingeniørorganisasjoner som nordiske ANE og europeiske FEANI, og samarbeider med Ingeniører uten grenser.

– Det mangler ikke på arenaer ingeniører og teknologer kan engasjere seg i. Alle monner drar. La oss nå bærekraftmålene sammen, avslutter en engasjert Markussen.

Vi verdsetter innspill og ideer på alt dette fra interesserte medlemmer.

 

NITO satser på fag

NITO har flere fagnettverk, disse styres og driftes av NITOs fagutvalg.

Fagutvalgene er rådgivende organ underlagt NITOs hovedstyre som skal gi innspill og råd i utvikling av faglige tilbud og fagpolitiske saker.

Det betyr at fagutvalgene skal være en pådriver og høringsinstans for bransjen og fagene. Det jobbes for at fagnettverkene skal være en arena der NITO-medlemmer kan dele sin erfaring og søke rådgivning hos sine bransjekollegaer.

Meld deg inn i et av våre fagnettverk

Publisert: Sist oppdatert: