Høyesterett har i dom avsagt 02.11.20 lagt til grunn at også innleide arbeidstakere fra vikarbyråer (bemanningsforetak) kan ha krav på bonus på virksomhetsnivå, det vil si bonus som knytter seg til de ansattes samlede innsats i virksomheten i en konkret periode.

- Dette er svært gode nyheter for våre medlemmer som er leid ut fra bemanningsforetak. Dommen bidrar til en viktig avklaring av lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven knyttet til likebehandling av fast ansatte og innleide arbeidstakere, sier Rannveig Arthur, advokat i NITO. 

Samme vilkår som ansatte

Bemanningsforetaket er den formelle arbeidsgiveren for en utleid arbeidstaker, med ansvar for lønn, feriepenger mv. Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-12 a at bemanningsforetaket har ansvaret for at utleid arbeidstaker minst får de samme vilkår som arbeidstakerne ville fått dersom de hadde vært ansatt direkte hos innleier for å utføre samme arbeid, når det blant annet gjelder «lønn». 

I den konkrete saken som ble behandlet i Høyesterett hadde et bemanningsforetak over en fireårsperiode leid ut to ansatte til et oljeselskap, som hadde en bonusordning på virksomhetsnivå for sine ansatte.

De utleide arbeidstakerne fikk imidlertid ikke slik bonus. Partene var enige om at de ville fått det om de hadde vært ansatt direkte i oljeselskapet. Høyesterett kom til at bonusordningen var en form for resultatlønnsordning og dermed var omfattet av begrepet «lønn» i arbeidsmiljøloven.

Bemanningsforetaket må betale

Høyesterett slo fast at bemanningsforetaket var forpliktet til å utbetale bonus til de to ansatte. Det ble lagt vekt på at lovens målsettinger å oppnå reell likestilling mellom avlønningen av fast ansatte og innleide.

NITO vil kunne bistå medlemmer som mener de kan ha krav på virksomhetsbonus og som ikke har fått dette utbetalt fra innleievirksomheten.

Se alle temasider om lønn og arbeidsliv

Bli medlem i NITO

Gjør som over 106.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Du får trukket fra hele kontingenten.

Bli medlem i dag