- Jeg er ikke overrasket over det som kommer fram i undersøkelsen. Frykt for smitte, forventning om å ta større risiko på jobb og tilbakemeldinger om økt arbeidsbelastning er som forventet, sier Rita von der Fehr (bildet), leder av NITO BFIs fagstyre.

Rita von der FehrHun mener undersøkelsen bekrefter at bioingeniørene har vært villige til å ta svært mye ansvar under pandemien.

- I takt med økende smitte og smittespredning utover høsten har langt flere testet seg. Testkapasiteten har også blitt kraftig oppskalert i løpet av året, sier hun. Toppen kom i uke 45. Da ble over 150.000 personer i Norge testet for covid-19.

Dette har ført til at laboratoriene har mottatt og analysert en enorm mengde covid-19-prøver. 

- Bioingeniørenes innsats har vært uvurderlig med tanke på å begrense smitte og smittespredning i samfunnet. Innsatsen har imidlertid ikke vært uten kostnad for den enkelte, sier von der Fehr.

Forventning om å ta større risiko

Medlemsundersøkelsen er besvart av 1525 respondenter, og forteller at bioingeniører med en-til-en kontakt med pasienter oppgir at de har vært utsatt for større smitterisiko enn de har vært komfortable med.

Flere svarer bekreftende på spørsmålet om de har følt en forventning om å ta større risiko enn de selv ønsker, og bioingeniører som jobber med covid-19 testingen rapporterer om mangel på beskyttelsesutstyr og materiell.

 • Er du redd for at du selv eller familien din skal bli smittet? (Besvart av alle) 83 prosent svarer ja
 • Føler du forventning om å ta større risiko enn vanlig? (Bioingeniører med en-til-en kontakt) 45 prosent svarer ja
 • Bruker du smittevernutstyr ved prøvetaking av pasienter uten luftveissymptomer eller ikke påvist Covid-19? (Bioingeniører med en-til-en kontakt) 57 prosent svarer nei
 • Har du opplevd mangel på beskyttelsesutstyr? (Bioingeniører som analyserer covid-19) 36 prosent svarer ja
 • Har du opplevd mangel på reagenser og forbruksmateriell sist to måneder? (Bioingeniører som analyserer covid-19) 67 prosent svarer ja

Mer overtid og økt arbeidsbelastning

Flere av lederne som har besvart undersøkelsen har gitt tilbakemelding om at det har vært brukt mye overtid under pandemien, og at det har vært langt større arbeidsbelastning på medarbeiderne. Sykefraværet har også økt. - Dette må vi ta på alvor, sier von der Fehr. 

 • Har du merket økt behov for psykososial støtte til dine ansatte i forbindelse med pandemien?
  68 prosent svarer ja
 • Har din avdeling mye overtid som følge av covid-19
  50 prosent svarer ja
 • Hvor mange av dine medarbeidere er eller har vært sykemeldt i 2020? 31 prosent svarer at de har hatt flere eller langt flere sykemeldinger enn vanlig

Pandemien har også vært krevende for lederne selv. 58 prosent av lederne sier at de har jobbet mye eller svært mye mer enn vanlig. Samtidig oppgir over halvparten at de er unntatt overtidsbetaling i arbeidsavtalen.

Må ta vare på bioingeniørene vi har

- Det er viktig at det legges til rette for at våre medlemmer skal føle seg trygg på arbeidsplassen sin, sier von der Fehr.

- Vi må ta vare på de bioingeniørene vi har. Både for å løse normale laboratorieoppgaver, men også for å være forberedt på nye smittebølger og framtidige pandemier.

- I løpet av pandemien har det gått med mye tid til å gi tilbakemeldinger til arbeidsgivere om hvordan arbeidssituasjonen oppleves for bioingeniørene. - Arbeidstidsavtaler har vært, og vil også i tiden framover være noe av det vi må jobbe videre med, forteller hun.

Kunne brukt tiden bedre

- Perioden etter første smittetopp i våres kunne også vært brukt bedre. Da hadde man anledning til å både ansette flere bioingeniører og bygge opp kompetanse i enda større grad enn det som ble gjort.

- Det er viktig at sykehusene bruker tiden framover nå til å gjøre dette. Vi må ha nok fagpersonell. Pandemien har vist hvor viktige bioingeniørene er i helseberedskapen, sier hun.

Folkehelseinstituttet legger i sin risikorapport også til grunn at det i løpet av det neste halve året fortsatt vil være fare for at pandemien kommer ut av kontroll lokalt, regionalt eller nasjonalt.

- Vi må derfor enn så lenge fortsatt være forberedt på at det kan komme flere smittetopper på nyåret, avslutter von der Fehr.