BFI har 200 yrkesaktive bioingeniører over 65 år. Flesteparten av disse jobber pasientnært i sykehusene, for eksempel med blodprøvetaking.

- Siden risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19 øker med økende alder, spesielt hos personer over 65 år, bør det gjøres særlige risikovurderinger knyttet til denne gruppen, mener fagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt og konserntillitsvalgt for NITO i Helse Sør-Øst, Rita von der Fehr (bildet).

I Folkehelseinstituttets (FHI) sine retningslinjer står det at helsepersonell som jobber med undersøkelse, pleie og behandling av pasienter (pasientnært) og som selv er i risikogruppe, i samråd med sin arbeidsgiver bør vurdere behov for tilrettelagt arbeid basert på individuell risiko.

Har mottatt flere bekymringsmeldinger

- Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra bioingeniører som føler at deres alder ikke blir tatt i betraktning for å bli tatt ut av frontlinjen og satt til andre, skjermede arbeidsoppgaver, sier von der Fehr.

- Gravide er allerede tatt ut av frontlinjen av et føre-var-prinsipp. Jeg vil derfor oppfordre arbeidsgivere til å også ta bioingeniører over 65 år ut av frontlinjen for å unngå nærkontakt med personer med luftveisinfeksjoner og pasienter med påvist Covid-19, sier hun.

Alder som risikomoment

Både Arbeidstilsynet og FHI anbefaler arbeidsgivere å gjøre risikovurderinger for faren ved smitte. Dette må gjøres fordi målet er å hindre sykdom eller skade. 

Arbeidstilsynet opplyser på sine nettsider at «Som arbeidsgiver har du et viktig ansvar for å beskytte medarbeidere som kan være spesielt sårbare hvis de skulle bli eksponert for smitte. Dette kan for eksempel være gravide, kronisk syke eller eldre".

Risiko begrenser seg ikke til umiddelbare, fysiske farer, men også for eksempel stress. Dessuten påpeker de at man i risikovurderingen bør følge FHIs anbefalinger for disse gruppene.

Arbeidstilsynet: Tiltak i arbeidslivet mot smitte

- FHI har ramset opp mange gode tiltak, men mest med ansvar for arbeidstaker å informere og bli enig med arbeidsgiver om tilretteleggelse, sier Kirsti Holden (bildet), 67 år, fagbioingeniør og studentkoordinator ved Sørlandet sykehus Arendal og medlem av BFIs rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT).

- Bruken av ordet bør er påtagende, noe som etter min mening svekker arbeidstakerens mulighet til å få en tilrettelagt hverdag.

- Jeg er av den oppfatning at arbeidstakere over 65 år skal være unntatt fra prøvetaking av pasienter med mistanke om eller påvist Covid-19. Denne gruppen bioingeniører kan ta mange andre oppgaver og prøvetaking av andre pasienter, avslutter hun.

Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniørene må sikres en forsvarlig arbeidshverdag