Den nye regjeringen har lagt fram regjeringsplattformen de skal styre etter i denne stortingsperioden. En regjeringsplattform inneholder mange mål, visjoner og tiltak som er relevante for NITOs medlemmer.

ABE-reformen fjernes

- I regjeringsplattformen stadfestes det at ordningen med ABE-kutt skal fjernes. Disse ABE-kuttene har vi i NITO vært svært kritiske til. Ikke fordi det ikke har vært behov for effektivisering også i offentlig sektor, men fordi disse kuttene overhodet ikke har vært målrettede, sier Kjetil E. Lein (bildet).

Kjetil Lein i trappa.jpg

Det understrekes fra regjeringens side at disse «ostehøvelkuttene» skal erstattes med målrettede prosesser og effektivitetsmål.

- Dette mener NITO er en mer fornuftig tilnærming, for reine kutt fører ikke til effektivisering. Trepartssamarbeidet er sentralt her. Det er gjennom god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte man oppnår de beste resultatene. Vi skal derfor følge nøye med og være aktive for å sikre at dette gjøres på en god måte, sier Lein.

Regjeringen sier videre at de vil gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Dette er etter NITOs syn positivt. Erfaringer fra pandemien viser at potensialet for forbedringer og NITOs medlemmer er klare til å bidra.

Mindre bruk av konsulenter

I plattformen framkommer det at de vil kutte i konsulentbruken i staten ved å utvikle egen kompetanse. Dette er en positiv målsetning, som også bør gjelde i kommunesektoren.

- Utfordringen har imidlertid ikke først og fremst vært å utvikle egen kompetanse i stat og kommune. Utfordringen har vært at man ikke har vært villig til å betale for å rekruttere og beholde denne kompetansen. Vi forventer derfor at de statlige virksomhetene kan bruke det samme økonomiske handlingsrommet til å utvikle, rekruttere og beholde kompetanse som man har hatt til å leie inn konsulenter, sier Lein.

Tillitsreform

Et av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. De sier at målene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante, og at de ansatte skal gis tilliten, tiden og makten til å levere på disse.

- Dette er svært positive signaler. Hvis den ansatte i større grad kan bruke sin tid og kompetanse på å levere gode tjenester, og mindre tid på å måle og rapportere, vil det være til beste for den ansatte, og ikke minst for innbyggerne. Her er det først og fremst politikerne som må ta ansvar for at dette virkelig blir en reform. Det er de som i for stor grad har vært mer opptatt av rapportering av resultat enn de faktiske resultater, sier Lein.

Regjeringen er opptatt av å styrke trepartssamarbeidet, og som et ledd i det sikre at offentlige ledere har opplæring i den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet.

- Dette bør strengt tatt være et av kvalifikasjonskriteriene for å bli tilsatt som leder i offentlig sektor, men NITO er positive til at ledere på alle nivåer får den nødvendige opplæring på dette området, sier Lein.

NITO er positive til at regjeringen vil begrense bruken av midlertidighet og uønsket deltid i offentlig sektor. Blant NITOs medlemmer er det fortsatt slik at det er universitets- og høyskolesektoren som er en versting knyttet til midlertidighet.

NITO Stat og NITO Kommune ser fram til å være konstruktive og gode støttespillere til regjeringen.

Regjeringsplattformen: Her er flere gode nyheter for arbeidstakerne

Dette betyr statsbudsjettet for deg som er teknolog og ingeniør