Kjell Ola Aamodt med rollup.jpg
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune, er fornøyd med at den nye hovedavtalen er tydeligere på bærekraft.

NITO har forhandlet den nye hovedavtalen sammen med Akademikerne. Reforhandlingen startet med utveksling av krav i november i fjor, men grunnet smittesituasjonen ble de avsluttende møtene utsatt og gjennomført 25. januar. 

Ny hovedavtale skal gjelde fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. 

Oppdatert hovedavtale KS 2022-2023

Hovedavtalen inneholder spillereglene og er selve verktøykassen for samarbeidet mellom ledelsen og tillitsvalgte. Dette gir en viktig stabilitet. Det er derfor sjelden at det gjøres de store endringene i hovedavtalen. 

Mer håndfast på bærekraft

For NITO er det viktig at våre tariffavtaler blir et bedre verktøy i arbeidet for en bærekraftig utvikling. 

- Det er ikke mange endringer i den nye avtalen. Vi er imidlertid svært fornøyd med at det i formålsbestemmelsen nå er tydelig at partssamarbeidet også gjelder en bærekraftig kommunesektor, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune. 

Partene er enige om at dette innebærer at partene lokalt skal drøfte klima- og miljøtiltak i kommunen/fylkeskommunen. Det siste er uttrykt i protokollen.

Også små bedriftsgrupper skal være med

NITO har bedriftsgrupper i mange kommuner som har få medlemmer. De har noen ganger utfordringer med å få delta på møteplasser med arbeidsgiver. Det er nå klart uttrykt i bestemmelsen (del B § 3-1 bokstav b) at disse tillitsvalgte også skal få delta på informasjonsmøter.

Oppsplitting av kommuner og fylkeskommuner

Det er en stor mulighet for at fylkeskommuner og kommuner som ble slått sammen vil gjennomføre en oppsplitting. I en slik sammenheng har partene i protokollen uttrykt at det er viktig at alle forhandlingssammenslutninger blir representert i utvalg og grupper som skal jobbe med dette.

Dette betyr at NITO må samarbeide med de øvrige foreningene i Akademikerne der dette er aktuelt.

NITO vil komme med egen informasjon om tillitsvalgtes rolle i slike oppsplittinger før sommeren.

I slike situasjoner, eller i tilsvarende omstendigheter hvor det er mye jobb på den tillitsvalgte, har partene bestemt hvilke hensyn som skal tas ved utforming av tillitsvalgtordningen.

Digitalisering og ny teknologi

Både arbeidsplassen og tilbudene til innbyggerne digitaliseres, gjerne ved bruk av ny teknologi. Iverksetting av slike tiltak skal drøftes med de tillitsvalgte, siden det får innvirkning på de ansattes arbeidssituasjon.

- Det vil være viktig å avklare hvordan opplysninger knyttet til de ansattes bruk av disse nye verktøyene skal brukes, og at det ikke brukes til å kontrollere de ansatte, sier Aamodt.

Tillitsvalgtopplæring skal gi permisjon med full lønn

- NITO er også fornøyd med at det nå er klart uttrykt mellom partene at tillitsvalgte på opplæring i avtaleverk og lovbestemmelser som hovedregel skal innvilges permisjon med full lønn.

- Det er også et framskritt at NITO kan velge plasstillitsvalgte på skoler når vi har to eller flere medlemmer på skolen, sier Aamodt.

Veileder for hovedavtalen 

Etter forrige revisjon av hovedavtalen laget partene i samarbeid en veileder for hovedavtalen. Erfaringene tilsier at dette har vært et godt hjelpemiddel, og veilederen skal oppdateres etter de siste forhandlingene. Her skal temaene om miljø og klima tas opp. Partene skal også lage et opplegg for fellesopplæring i hovedavtalen.

Protokoll ny hovedavtale 

Protokoll ny hovedavtale KS 2022-2023
Vedlegg til protokoll ny hovedavtale KS 2022-2023