Anne Jenny listefoto.jpg
Anne-Jenny Archer er ansatt i TechnipFMC på Kongsberg. 

Hva skal til for å beholde seniorer i arbeidslivet? Kan redusert arbeidstid og ekstra ferie være løsningen?

Anne-Jenny Archer har vært tillitsvalgt i NITO i over 20 år. Nå har hun fylt 67 år og vil slå et slag for å beholde flere eldre i arbeidslivet. Selv trapper hun ned til pensjonisttilværelsen med en stilling på 50 prosent og har fått en avtale om å jobbe annenhver dag.

- Det irriterer meg at bedriften jeg jobber i ikke har en uttalt seniorpolitikk. Hvis bedriften vil ha oss her, må de si det, for da vet vi at vi er ønsket i videre arbeid. Er bedriftene positive til å ha oss i redusert stilling, ja, så må de fortelle oss det, sier Archer.

- Vi trenger å vite hva bedriften tilbyr eldre som ønsker å forbli i jobben. Jeg savner generelt en annerkjennelse for å fortsatt være en del av arbeidslivet.

- Det er viktig at vi som er eldre arbeidstakere står lenger i jobb for å bevare velferdsstaten. Vi har i Norge omtrent ikke arbeidsledighet og vi har ikke råd til at alle arbeidstakere går av ved fylte 62 år. Da må bedriftene se på sin seniorpolitikk og aktivt fortelle sine ansatte hva de vil.

Seniortiltak kan være:

  • Redusert arbeidstid
  • Ekstra ferie
  • Tilrettelegging, som endring i rutiner og arbeidstid, hjelpemidler, opplæring, arbeidstrening osv.

Skal eldre arbeidstakere ta imot sluttpakker?

- Ved nedbemanning får ofte de som er 62 år tilbud om sluttpakker, det har også skjedd i min jobb. Jeg opplever at man da kommer i en skvis, man vil ikke vil presse ut ungdommen. Resultatet kan da bli å ende opp med å ta ei pakke som er god økonomisk, men som du ikke nødvendigvis ville ha.

Mentorrollen betyr mye for bedriften

Anne Jenny stående foto 400x600.jpg
- Jeg skal trappe ned til pensjonisttilværelsen og skal fortsatt jobbe 50 prosent. Å ha fri annenhver dag er jo fantastisk, samtidig som det er hyggelig å være på jobb, her jeg har halvparten av livet mitt, sier Archer. 

- Kompetansen vår mener jeg det er kjempeviktig å beholde, med mentorrollen seniorer har for de yngre arbeidstakerne. Bedriften må sørge for at arbeidsstokken er en blanding av unge og eldre ansatte.

- Selv om alle i min bedrift skal ha en seniorsamtale når de blir 62 år, er det vanskelig å vite hva man vil når man blir 67 år. Planer endrer seg. Du kan kjenne på uro når du tenker over at tidspunktet for at du skal gå ut døra for siste gang kommer nærmere.

Pensjonsekspert i NITO, Andreas Moen (bildet), forteller at seniorsamtaler kan bli misbrukt av arbeidsgivere.

Andreas Moen 001.jpg

- Seniorsamtale er et mulig tiltak overfor seniorer, men ikke noe som er lovfestet og som alle har krav på. En seniorsamtale kan ha fokus på å beholde deg og gjøre at du blir mer motivert til å stå lengre i jobb, sier Moen.

Samtidig mener han at arbeidsgivere kan bruke slike samtaler til å få oversikt over når du vil pensjonere deg og hvilket ressursbehov bedriften får framover.

- I verste fall kan du oppleve et press på å pensjonere deg.

- Å ha en seniorsamtale er i utgangspunktet fint, men flere tiltak burde være selvsagte. For eksempel bør den lovfestede retten til redusert arbeidstid gjøres bedre kjent, mener Moen.

Færre arbeidstimer per uke

Moen forteller at du som regel må finne deg å gå ned i lønn om du får en ordning med redusert arbeidstid, dersom du jobber i privat sektor. 

Mens de eldste arbeidstakerne i offentlig sektor, de som er født til og med 1962, har en AFP-ordning hvor de kan få redusert stilling dersom de jobber minst 60 prosent.

- Disse kan få opprettholdt mye av inntekten i redusert stilling uten å tape alderspensjon, sier han.

- De som jobber i privat sektor kan også opprettholde god inntekt ved å ta ut pensjon samtidig som de jobber redusert, men da blir pensjonsnivåene litt lavere. Likevel er dette ofte et godt alternativ til å slutte helt.

- Norske virksomheter trenger ofte arbeidskraften, og tanken er at ved å jobbe redusert orker du å stå litt lenger i jobb.

Den største utfordringen i norsk arbeidsliv

Undersøkelser fra Senter for Seniorpolitikk viser at eldre arbeidstakere i gjennomsnitt blir mindre slitne enn andre.

- Seniorer er blant de tøffeste av de tøffe, mener Moen.

- Alderspensjon fra folketrygden er den største utgiften på statsbudsjettet, men såkalt «levealdersjustering» sørger for at kostnadene ikke øker når levealderen i befolkningen øker. Når levealderen øker, får vi bare lavere pensjon.

- Pensjonssystemet forutsetter at vi står stadig lengre i jobb og utsetter uttaket av pensjon for å få et levelig pensjonsnivå. Da må vi ha seniorpolitiske tiltak som beholder folk i jobb.

- Jeg mener at å beholde seniorer i yrkeslivet er den største og viktigste utfordringen i norsk arbeidsliv nå.