Kriterier og frister

Du kan søke støtte til utviklingsprosjekter og utredninger tre ganger i året: 15. februar, 1. mai og 1. november.

Søk om støtte her

Mal for prosjektbeskrivelse

Generelle kriterier for å søke støtte

For å få innvilget penger fra fondet må søkeren være medlem både på søknadstidspunktet og ved utbetaling. Søker må også ha vært sammenhengende yrkesaktivt medlem i BFI de siste tre år. Søker må være ajour med kontingentbetalingen.

Spesielle kriterier for utviklingsprosjekter og utredninger

  • Prosjektleder må være bioingeniør og medlem av NITO BFI.
  • Det stilles krav til en grundig prosjektbeskrivelse
  • Studiefondet støtter kun prosjekter/utredninger som har til hensikt å fremme bioingeniører eller bioingeniørfaget, og/eller er relevant til fagstyrets satsingsområde.
  • Det gis vanligvis ikke støtte til et utviklingsprosjekt med en ren medisinsk eller laboratorieteknisk problemstilling, se forskningsstipend

Hva dekkes?

Til utviklingsprosjekter og utredninger kan det dekkes utgifter til gjennomføring, utstyr, publiseringskostnader, møtekostnader og lignende.  

Ut fra studiefondets praksis dekkes ikke utgifter til tapt arbeidsfortjeneste (lønn) og frikjøp.

Hva kan du få av støtte?

Studiefondets styre vil gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvert enkelt prosjekt knyttet til framlagt budsjett, gjennomføringsgrad og framdriftsplan. Støtte vil