Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.  

Frister

Søknader behandles tre ganger årlig, og behandlingstiden er en måned fra søknadsfristen. 

Søknadsfrister: 15. februar, 1. mai og 1. november

Hva kan det søkes støtte til? 

Yrkesaktive bioingeniører og medlemmer av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) kan søke studiefondet om støtte til aktivitetene listet opp under. Du kan lese mer om hva søknaden skal innehold og hva du får dekket under hvert av punktene:

Studiefondets styre kan gi støtte til andre formål dersom det er i tråd med BFI og studiefondets målsetting. 

Kriterier for å søke

Støtte fra studiefondet er en medlemsgode. For å få innvilget penger fra fondet må søkeren være medlem både på søknadstidspunktet og ved utbetaling, og ha vært sammenhengende yrkesaktivt medlem i BFI de siste tre år. Søker må være ajour med kontingentbetalingen.

Etterutdanningskurs dekkes ikke

Etterutdanning forventes dekket av arbeidsgiver eller av deltakeren selv. Studiefondet vil derfor ikke dekke utgifter til dette.

Styret kan unntaksvis gi stønad til etterutdanningskurs eller kongresser som fremmer fagutvikling innenfor fagstyrets satsingsområde og til utenlandske etterutdanningskurs som gir kompetanseheving hvor det ikke finnes egnet utdanningstilbud i Norge.