Gå til innhold
Illustrasjonsbilde overtid Foto:GettyImages

Overtidsbetaling og særlig uavhengig stilling

Hvem har krav på overtidsbetaling, og hva betyr det egentlig at man har en særlig uavhengig eller ledende stilling? Hva med registrering og betaling av overtid, og kan overtidsbetaling være innbakt i fastlønn? Spørsmålene omkring overtidsbetaling er mange. Her gir vi noen svar.

Visste du at…

 • alle arbeidstakere har krav på overtidsbetaling med mindre de er særskilt unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid
 • du kan ta kontakt med en av NITOs rådgivere for å diskutere hvordan man skal håndtere uriktig praktisering av lovens unntaksbestemmelse
 • arbeidsmiljøloven har regler om hvor mange timer en enkelt arbeidstaker kan bli pålagt å jobbe overtid

 

 
Hvem har krav på overtidsbetaling?

Alle arbeidstakere har krav på overtidsbetaling med mindre de er særskilt unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid finner vi i kapittel 10. Disse reglene omtales ofte som arbeidstidsbestemmelsene. Alle arbeidstakere som er omfattet av disse bestemmelsene har et lovbestemt krav på overtidsbetaling. Det er ikke mulig å fraskrive seg retten til overtidsbetaling. En slik avtale vil være lovstridig og er derfor ikke bindende.

Unntakene - særlig uavhengig eller ledende stilling

I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12 nr 1 og 2, kommer bestemmelsene i arbeidstidskapittelet (med enkelte unntak) ikke til anvendelse for arbeidstakere i ledende stilling og for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling.

Kjennetegn ved en særlig uavhengig stilling som kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene:

 • Overordnet og ansvarsfull stilling
 • Tydelig og åpenbar selvstendighet
 • Prioriterer selv sine arbeidsoppgaver, dvs. begrenset plikt til å følge instrukser om eget arbeid (hva, når og hvordan)
 • Muligheter til å påvirke frister og andre ytre forutsetninger for arbeidet
 • Styrer i stor grad egen arbeidstid
 • Er ikke underlagt fast kontroll med arbeidstiden

Kjennetegn ved en ledende stilling som kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene:

 • Høyt oppe i organisasjonshierarkiet
 • Klare lederfunksjoner - budsjettansvar/resultatansvar, personalansvar og arbeidsledelse
 • Myndighet til å treffe beslutninger på vegne av virksomheten
 • Vurderer og avgjør selv behovet for egen arbeidsinnsats
 • Styrer i stor grad egen arbeidstid
 • Er ikke underlagt fast kontroll av arbeidstiden

Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om en stilling kan unntas fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Lovens forarbeider, rettspraksis og Arbeidstilsynets praksis gir oss holdepunkter når det gjelder hva som skal vektlegges.

Det er på det rene at unntakene i § 10-12 skal tolkes strengt, og det er stillingens reelle innhold og ikke stillingstittelen som er avgjørende. Unntakene er ment å omfatte stillinger der arbeidstakeren selv kan vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats.

Arbeidstakerens mulighet til å delegere arbeidsoppgaver kan også ha betydning ved vurderingen av om en stilling kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidsmiljølovens forarbeider kommenterer prosjektarbeid spesielt. Arbeid i prosjekt vil ofte medføre stor grad av frihet og stille store krav til fleksibilitet. Likevel er hovedregelen at prosjektarbeid er omfattet av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Hvordan håndtere uenighet om hvorvidt en stilling er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene?

Tidligere kunne spørsmålet om hvorvidt en stilling var omfattet av arbeidstidsbestemmelsene avgjøres av Arbeidstilsynet. Nå har tilsynet ikke lenger vedtakskompetanse i slike spørsmål. De skal imidlertid gi veiledning om hvordan bestemmelsen skal tolkes, og de skal føre tilsyn med at loven etterleves ute i bedriftene.

Vi anbefaler våre medlemmer å ta kontakt med en av våre rådgivere for å diskutere hvordan vi skal håndtere uriktig praktisering av lovens unntaksbestemmelse.

- Grenseløs arbeidstid er et samfunnsproblem

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

Plikt til å registrere og betale overtid

Arbeidsmiljøloven gir i § 10-6 regler om hvor mange timer en enkelt arbeidstaker maksimalt kan arbeide. Arbeidsgiver er forpliktet til å føre kontroll med den enkeltes arbeidstid.

Arbeidsgiver kan ikke pålegge overtidsarbeid ut over:

 • 10 timer i løpet av 7 dager
 • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker
 • 200 timer pr. år

Gjennom avtale med tillitsvalgte kan rammene utvides til henholdsvis 20, 50 og 300 timer. Ytterligere utvidelse kan skje etter tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstid og overtid skal registreres, og all overtid skal betales for alle som er omfattet av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. I henhold til loven skal tillegget være minimum 40 %. Både i offentlig og privat sektor har NITO tariffavtaler som gir rett til høyere tillegg.

Overtid kan etter avtale avspaseres, men tillegget skal alltid utbetales. Det er ikke tillatt å "stryke" overtidstimer som går ut over lovens maksimum. Arbeidsgiver er ansvarlig for å holde overtidsbruken innenfor lovens rammer. Dersom det arbeides overtid ut over dette, har arbeidstakerne uansett krav på overtidsgodtgjørelse etter gjeldende satser.

Overtid inkludert i lønn

Vi ser ofte arbeidsavtaler som inneholder et avsnitt om at overtid er inkludert i lønn. Altfor ofte innebærer dette kort og godt at arbeidstakeren ikke får overtidsbetalt.

Som vi har nevnt ovenfor, kan en arbeidstaker som er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene ikke "avtale seg bort fra" retten til overtidsgodtgjørelse.

For en arbeidstaker som er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene, kan det bare avtales at overtid skal være inkludert i lønnen hvis det samtidig presiseres hva som er lønn for normal arbeidstid, og hva som skal dekke overtid. Dersom det er behov for arbeid ut over de avtalte rammene, må det betales overtidsgodtgjørelse på vanlig måte.

Tema: Arbeidsavtale

Tilbake til toppen

NITO Innsikt

Vi har laget videoer om ulike temaer som er til nytte for mange:

Se alle på YouTube

Publisert: Sist oppdatert: