In English: Employment contracts

Usikker på arbeidsavtalen din? Sjekk den med NITO-advokatenes avtalesjekk 

ikon forstørrelsesglass_lite.PNGArbeidsavtalen er viktig for deg. Den regulerer hvilke rettigheter og plikter du og arbeidsgiver har i arbeidsforholdet. Du bør derfor lese nøye gjennom arbeidsavtalen før du signerer.

Bruk ti minutter på NITO-advokatenes avtalesjekk

Du kan også sende inn arbeidsavtalen til NITO for gjennomgang. 

En klar, entydig og oppdatert arbeidsavtale kan spare både deg og arbeidsgiver for misforståelser og unødvendige konflikter.

Jo mer omfattende din arbeidsavtale og dine arbeidsvilkår er, desto mer begrenset er arbeidsgivers muligheter for å endre på din stilling og dine arbeidsvilkår. Dette blir ofte tydelig i forbindelse med omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser.

Hånd som tilbyr penn.jpg

Hva er en arbeidsavtale?

Arbeidskontrakt, ansettelsesavtale, jobbkontrakt eller arbeidsavtale er alt sammen ord som brukes om en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer det ansettelsesforhold partene har.

Arbeidsavtalen setter viktige begrensninger for arbeidsgivers styringsrett

Ved siden av lover og eventuelle tariffavtaler, setter arbeidsavtalen viktige begrensninger for arbeidsgivers såkalte styringsrett. Altså;

  • Jo mer konkret og utfyllende en arbeidsavtale er, desto mindre handlingsrom har arbeidsgiver til å endre den enkeltes arbeidsvilkår.
  • I motsetning til rettigheter og plikter som er administrativt fastsatt, kan ikke arbeidsgiver ensidig endre dine rettigheter etter arbeidsavtalen.

Obs: Særlig uavhengig stilling

Vær obs dersom det i kontrakten du får står at du har en særlig uavhengig stilling. Det høres kanskje fint ut, men betyr i praksis at du ikke får betalt for overtidsarbeid.

Loven: Du har krav på arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven (aml) § 14-5 (lovdata.no) fastslår at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

I arbeidsforhold som gjelder kortere tilsetting enn en måned eller utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6 (lovdata.no). Bestemmelsen sier konkret hvilke minimumskrav som gjelder for innholdet i arbeidsavtaler. Merk imidlertid at alle forhold av vesentlig betydning skal tas inn i arbeidskontrakten, uavhengig av om det er forhold som faller utenfor minimumskravene oppstilt i nevnte bestemmelse eller ikke.

Arbeidsavtalen bør underskrives av begge parter før du starter i den nye jobben. Den bør også skrives under før du sier opp den gamle jobben din slik at du slipper unødige overraskelser etter at du har sagt den opp.

En arbeidsavtale vil være gyldig selv om den ikke er inngått skriftlig. Det kan imidlertid i slike tilfeller være et bevisspørsmål å klarlegge hva som er avtalt, og eventuelt hvorvidt en arbeidsavtale er endelig inngått.

Til toppen

Arbeidsavtalen skal minst omfatte følgende:

Arbeidsmiljøloven § 14-6 a) (lovdata.no) sier at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet:

a) partenes identitet
b) arbeidsplassen
Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
Arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) b)

Punktet er spesielt viktig dersom virksomheten har drift på flere lokasjoner. Dersom en opprinnelig arbeidsavtale klart uttalte at arbeidsstedet var Oslo, men en senere endring av avtalen gjør at arbeidsstedet beskrives som "ansatt i virksomhet x, med arbeidssted for tiden Oslo", står arbeidsgiver friere til endre arbeidsstedet sammenlignet med den opprinnelige teksten.

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori

Det ligger i dette at arbeidsavtalen skal utformes slik at det klart opplyses typen arbeid du skal utføre for arbeidsgiver.

  • En stillingstittel sier ikke alltid så mye om hva du er ansatt for å gjøre, og det vil da ofte være en fordel å avklare dette nærmere i arbeidsavtalen.
  • Dersom det er viktig for deg å utføre bestemte arbeidsoppgaver, så bør dette tas med i stillingsbeskrivelsen. I så fall begrenser du arbeidsgivers mulighet for å endre stillingsinnholdet i kraft av styringsretten.
  • Normalt vil det være nyttig å ha en egen stillingsinstruks som vedlegg til arbeidsavtalen. Stillingsinstruksen bør redegjøre for arbeidsoppgaver, ansvar og krav til kompetanse i stillingen.
  • Under arbeidsforholdet bør stillingsbeskrivelsen løpende vurderes med henblikk på ajourføringer, f.eks. i forbindelse med medarbeidersamtalen. Gjennom stillingsbeskrivelsen vil du og din arbeidsgivers forventninger til hverandre samstemmes, og stillingen blir mer avgrenset i forhold til bedriftens øvrige ansatte.
d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse

Arbeidsavtalen skal her angi den første dag du utfører arbeid for arbeidsgiver eller på annen måte står til disposisjon for bedriften.

I de tilfeller der du starter i ny stilling den 1. i en måned og dette er en søndag, skal det likevel henvises til den 1. i måneden. Dette gjelder også dersom begynnerdato er midt i en ferieperiode.

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig

Ved ansettelser av midlertidig art skal det gis en begrunnelse for den midlertidige tilsettingen, jf aml § 14-9.

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det skal fremgå av avtalen hvorvidt stillingen er fast, et engasjement eller et vikariat.

f) eventuelle prøvetidsbestemmelser

Prøvetid må være avtalt skriftlig.

Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.
Arbeidsmiljølovens § 15-3 sjuende ledd

Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid

Det følger av aml § 15-6 at dersom en arbeidstaker som er ansatt på en bestemt prøvetid blir sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Bestemmelsene om oppsigelse i prøvetid innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7.

Bestemmelsene om oppsigelse i prøvetid gjelder bare dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.

Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

Det følger av aml § 15-3 (7) at hvis du er ansatt med en skriftlig avtalt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på fjorten dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsen skal være skriftlig.

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet

Ferieloven sikrer at alle arbeidstakere får fire uker og en dag ferie samt feriepenger. Mange arbeidstakere har imidlertid lengre ferie og høyere feriepengesats fastsatt i individuell avtale eller tariffavtale.

Hvor mye ferie du har krav på utover minimumsbestemmelsen i loven, når feriepengene utbetales og hvordan dere blir enige om når du tar ferie, er en avtale mellom deg og din arbeidsgiver.

Ferie og feriepenger: Hvor mye får jeg?

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister

Arbeidsmiljølovens § 15-3 gir reglene for oppsigelsesfrister, og det vanligste er én måned oppsigelsestid for nyansatte.

Dersom det er avtalt en lengre oppsigelsesfrist enn det som følger av Arbeidsmiljølovens regler, er det viktig at dette står i arbeidsavtalen for å unngå tvil om dette i ettertid.

Oppsigelsesfristen i prøvetiden gjelder fra dato til dato. 

i) lønn og andre godtgjøringer
...den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
Arbeidsmiljølovens § 14-6 i)

Lønn ved arbeidets begynnelse skal fremgå av arbeidsavtalen. Andre tillegg og godtgjøringer, som for eksempel pensjonsinnbetalinger, skal også fremgå. Det samme skal utbetalingsdato og utbetalingsmåte. Merk at rett til for eksempel bonus ofte er administrativt fastsatt, og det er en fordel at dette er avtaleregulert.

Hvilke ytelser har du har rett til ut over ordinær lønn? Hva med firmabil, telefon, avis, lån, etc? Dersom disse fremgår av arbeidsavtalen eller tilsettingsbrevet, er disse å anse som individuelt avtalte arbeidsvilkår som ikke ensidig kan endres av arbeidsgiver på et senere tidspunkt. Du bør derfor få dette med i arbeidsavtalen.

j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid

Arbeidsmiljølovens regel er at en arbeidsuke normalt er 40 timer. Med mindre det avtales kortere arbeidstid i overenskomst eller tariffavtale, vil det være lovens regel som gjelder.

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 omhandler arbeidstid.

I tillegg til å avtale kortere arbeidsuke enn 40 timer, er det også normalt å regulere hvorvidt spisepausen regnes som arbeidstid eller ikke. Det samme gjelder hvorvidt det gjelder fleksibel arbeidstidsordning og om stillingen er omfattet av reglene i arbeidstidskapittelet, og herunder rett til overtid.

Les mer om overtidsbetaling

Av forarbeidene til loven fremgår at også plasseringen av daglig og ukentlig arbeidstid skal fremgå. Vi ser at mange avtaler er tause om hvilket tidsrom normalarbeidstiden legges til. Dersom du ansettes i en stilling som følger ordinær kontortid, bør dette inntas i arbeidsavtalen for å unngå senere uenigheter om muligheten til å endre plasseringen av daglig arbeidstid.

k) lengde av pauser
l) avtale om særlig arbeidstidsordning
m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.
aml § 14-6 m)

Her henviser en for eksempel til avtalen mellom NHO og NITO hvis virksomheten er medlem av NHO.

Informasjonen nevnt i første ledd bokstavene g) til k) kan gis som en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.
Arbeidsmiljølovens § 14-6 andre ledd
Arbeidssted og utenlandsstasjonering

Det er viktig å få med i arbeidsavtalen hvor du skal ha ditt ordinære arbeidssted, slik at arbeidsgiver ikke kan kreve at du overføres til andre avdelinger, filialer e.l. Det er også viktig å passe på at arbeidsstedet er like presist angitt dersom arbeidsgiver utsteder nye arbeidsavtaler og ber om at disse signeres.

Dersom arbeidsstedet i den gamle avtalen var angitt til å være på "hovedkontoret i Oslo", må man passe på at denne ikke endres til å være "i virksomheten og for tiden på hovedkontoret i Oslo". Tilføyelsen "for tiden" innebærer at arbeidsgiver har utvidet styringsretten til å flytte arbeidsstedet til en annen lokasjon dersom virksomheten har flere lokasjoner.

Dersom du skal jobbe i utlandet i mer enn én måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. Dette følger av aml § 14-7 (lovdata.no). Foruten de krav som følger av framstillingen over, skal en slik avtale inneholde tilleggsinformasjon om valuta og vederlag.

Det vil si at det skal spesifiseres hva din lønn og andre pengeytelser skal betales i, hvorvidt det skal være kontante eller naturalytelser (hus, brensel eller lignende) knyttet til utenlandsarbeidet. De eventuelle vilkår som gjelder for hjemreise skal angis, og det samme gjelder varigheten av utenlandsarbeidet.

Forhold knyttet til rettigheter og medlemskap i folketrygden, samt skattemessige forhold bør avklares med NAV og skatteetaten i god tid før en utenlandsstasjonering.

Til toppen

Endringer i arbeidsforholdet

Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i aml § 14-6 og 14-7 (lovdata.no) skal gjenspeiles i arbeidsavtalen tidligst mulig, og senest en måned etter at endringen trådte i kraft. Dette gjelder generelt ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Ny stilling i samme virksomhet - ny prøvetid?

Prøvetidsbestemmelsene gjelder når du blir ansatt i en ny virksomhet. Dersom du eksempelvis bytter jobb innenfor samme bedrift eller får endret stillingsinnhold, skal du som hovedregel ikke ha en ny prøveperiode. All prøvetid skal være avtalt skriftlig.

Begrunnelsen for dette er at bedriften da allerede har hatt mulighet til å vurdere de sider av deg som de normalt skal avdekke i en prøveperiode. Imidlertid kan du gå inn i en ny prøveperiode dersom du ansettes i en vesentlig annen stilling, og du i prøvetidsavtalen beholder retten til å gå tilbake til din tidligere stilling.

Konkurranseklausuler

I enkelte arbeidsavtaler avtales det at arbeidstaker ikke kan ta arbeid hos konkurrenter, kunder eller starte egen virksomhet innen bransjen i en viss tid etter en eventuell oppsigelse fra en av partene.

Dette begrunnes fra arbeidsgivers side for eksempel med at du har hatt tilgang til sensitiv informasjon og behovet for å verne bedriften av konkurransehensyn.

Det finnes detaljerte regler i kapittel 14A i arbeidsmiljøloven for hva man kan avtale når det gjelder konkurranse- og kundeklausuler.

Dersom det er aktuelt å inngå arbeidsavtale med konkurranseklausul, anbefaler vi at du kontakter sekretariatet i NITO for hjelp og råd.

NITO erfarer at mange arbeidsgivere setter begrensninger i en arbeidstakers anledning til å ta bierverv. Dersom begrensningene går ut over hva en arbeidstaker med rimelighet må kunne forvente, blant annet av hensyn til lojalitetsplikten, vil denne kunne være ugyldig. Dersom du er usikker på en slik klausul, ta kontakt med NITO.

Tema: Konkurranseklausuler

Immaterielle rettigheter (IPR)

NITO ser en økende tendens til at arbeidsgivere sikrer seg overdragelse av ansattes immaterialrettigheter gjennom avtale.

Mange av klausulene som omfatter immaterielle rettigheter er svært omfattende og vidtrekkende i arbeidsgivers favør.

NITO mener i utgangspunktet at lovverket beskytter arbeidsgivers behov i tilstrekkelig grad og anbefaler alle arbeidstakere å lese disse klausulene nøye før en eventuell signering.

Tema: Immaterielle rettigheter

Obs! Lønn under sykdom og permisjon

Ved sykdom eller lovbestemt permisjon, vil en arbeidstaker som har krav på sykepenger eller andre ytelser fra folketrygden kun ha krav på dekning opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (se faktaboks for hvor mye det utgjør) – med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i enten tariffavtale eller individuell avtale, for eksempel arbeidsavtalen.

Det innebærer at dersom du har høyere lønn en 6G – og arbeidsgiver ikke dekker bortfall av inntekt over 6G – vil du få mindre utbetalt ved sykdom og/eller lovfestet permisjon.

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2023 kr 118.620.

  • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
  • Grunnbeløpet reguleres 1. mai hvert år i takt med prisnivået og velstandsutviklingen.