mann med koffert uten lønn foto GettyImages.jpg

Aller først: Ta kontakt med arbeidsgiver

Første skritt er å ta kontakt med arbeidsgiver og få en forklaring på hvorfor de ikke betaler. Det kan være frister som er avgjørende for om du får dekket kravet ditt, så ikke drøy dette. 

Send et skriftlig krav

Får du ikke betalt lønn, er NITOs råd at du sender et brev til arbeidsgiver så snart du ikke har fått utbetalt det du har krav på.

 • I brevet til arbeidsgiver forteller du hva du mener du har krav på, og ber om at dette betales innen for eksempel en uke.
 • Skriv at hvis pengene ikke betales innen fristen, vil du gå videre med saken.
 • Det er anbefalt å sende et slikt brev rekommandert. 

NITO kan bistå deg, og vi anbefaler deg å ta kontakt med oss hvis din lønn er uteblitt. 

Når arbeidsgiver ikke kan betale

Dersom grunnen til at arbeidsgiver ikke betaler er at bedriften ikke har penger, vil lønnskravet ditt kunne dekkes gjennom statens lønnsgarantiordning (nav.no). En forutsetning for dette er at bedriften slås konkurs. 

Du kan selv begjære virksomheten konkurs for å få dekket dine utestående lønnskrav. NITO kan bistå deg i denne prosessen. 

Uteblitt lønn.jpg

Se også:

Når konkurs er åpnet, blir det oppnevnt en bostyrer. Bostyrer har blant annet som oppgave å informere de ansatte om deres rettigheter i forbindelse med konkursen.  

Hva kan du få dekket fra lønnsgarantien?
 • Lønn og feriepenger med videre totalt begrenset til to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) - se faktaboks.
 • Lønn og øvrige krav for totalt seks måneder. Du velger selv hvilke seks måneder som er gunstige, de må ikke være sammenhengende.
 • Lønn som ikke er forfalt lenger tilbake enn tolv måneder før fristdagen. Fristdagen er den dagen begjæring om åpning av konkurs kom inn til tingretten
 • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før
 • Manglende innbetaling til arbeidsgivers tjenestepensjonsordning
 • Andre pensjonskrav
 • Utestående overtid, provisjon, bonus og avspaseringstimer du har til gode

Utfyllende informasjon om hva som dekkes og hvordan du søker finner du på nav.no

Når arbeidsgiver ikke vil betale

Dersom arbeidsgiver er uenig i lønnskravet ditt, må du gå fram på en annen måte.  

Hvordan gå fram når arbeidsgiver ikke vil betale
 • Første skritt er å sende et brev til arbeidsgiver der du forteller hva du mener du har krav på og ber om at dette betales innen for eksempel en uke. Skriv at hvis pengene ikke betales innen fristen, vil du gå videre med saken. Det er anbefalt å sende et slikt brev rekommandert.
 • Dersom du ikke har fått pengene dine innen fristen du har satt, kan du ta saken videre til  Forliksrådet.
 • NITO kan bistå deg i hele denne prosessen.

 

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2024 kr 124.028.

 • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
 • Grunnbeløpet reguleres 1. mai hvert år i takt med prisnivået og velstandsutviklingen.

Permittert eller arbeidsledig?

NITO gir kontingentfritak og har økonomiske ordninger for permitterte og arbeidsledige. 

Slik får du kontingentfritak