Hva er en direkteavtale?

Når NITO har en medlemsgruppe i en bedrift som ikke er tilsluttet en arbeidsgiverforening, kan en overenskomst (tariffavtale) inngås direkte mellom NITO og bedriften. Disse avtalene kaller vi direkteavtaler.

NITO anbefaler primært at tillitsvalgte arbeider for at arbeidsgiver melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon som NITO har avtale med på sentralt nivå. NITO har i privat sektor sentrale avtaler med arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke og Finans Norge.

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker dette, er direkteavtale et godt alternativ.

Skreddersydd avtale (standard)

NITO har utarbeidet en standard for direkteavtaler. Denne standarden er en kortform av vårt avtaleverk med NHO. Vi har tatt sikte på å lage en avtale som er lett å forstå og å bruke. 

Mal direkteavtale med AFP
(Sist revidert: Februar 2023)

Hovedvekten i denne malen er lagt på regler for samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen og regler om hvordan lønnsforhandlinger skal gjennomføres.

Standarden er et forslag fra vår side, og bedriftsgruppa står fritt til å gjøre endringer og tilføyelser så lenge ikke innholdet er i konflikt med NITOs retningslinjer. Vår erfaring er at de fleste etablerer avtaler som er identisk med eller ligger tett opp til standarden, og at disse avtalene fungerer godt i praksis. 

Fra 2019 er avtalefestet pensjon en del av NITOs direkteavtaler. Les mer om AFP på afp.no. 

Alternativ: Henvisningsavtale

Som et alternativ til en skreddersydd direkteavtale basert på standarden over, kan det inngås en såkalt «henvisningsavtale». Slike direkteavtaler henviser til andre tariffavtaler og vil kunne lyde som følger: «Den til enhver tid gjeldende avtale mellom organisasjonene xx og xx gjøres gjeldende.»

Mal henvisningsavtale med AFP

Direkteavtale er ikke det samme som husavtale

Noen bedrifter har såkalte husavtaler. Dette er tariffavtaler mellom arbeidsgiver og en lokal husforening. I en slik avtale vil ikke NITO være part. Malene for direkteavtaler er ikke anvendelig til husavtaler. 

Det er bedriftsgruppa som forhandler

Vår erfaring viser at det er mest hensiktsmessig at bedriftsgruppa står for forhandlingene om opprettelse av direkteavtaler, med NITOs sekretariat som rådgiver på sidelinjen. Siden det er partene lokalt som skal praktisere avtalen, er det også rimelig at disse partene diskuterer seg frem til endelig utforming.  

Vanlig fremgangsmåte er at styret i bedriftsgruppa går gjennom NITOs standard og diskuterer ønskede endringer/tilføyelser med NITOs sekretariat, før skissen legges frem for arbeidsgiver. Det kan være greit om avtaleskissen sendes eller overleveres arbeidsgiver sammen med forslag om frist for skriftlig tilbakemelding eller fastsettelse av tidspunkt for forhandlingsmøte.  

Gruppene pleier å ta kontakt med oss for å drøfte utforming av egne krav og respons på arbeidsgivers endringsforslag. Når det gjennomføres forhandlingsmøter, pleier vi å være informert om tidspunkt slik at saksbehandler kan være tilgjengelig på telefon under forhandlingene. Hvis arbeidsgiver nekter å forhandle, eller man ikke kommer til enighet om en avtale, vil vi som regel ta et møte med hele bedriftsgruppen for å diskutere hvordan situasjonen skal håndteres. 

Det er NITO som er part - Inngåelse og oppsigelse av direkteavtaler

Når bedriften og NITOs bedriftsgruppe har kommet til enighet om en avtaletekst, skal avtalen sendes NITOs sekretariat for godkjenning og signering. Avtalen kan sendes elektronisk, signert av arbeidsgiver. NITO vil returnere signert avtale til tillitsvalgt som sender et eksemplar til arbeidsgiver. 

NITOs direkteavtaler inngås som oftest for ett år av gangen. Det må fastsettes tidspunkt for ikrafttredelse (vanligvis tidspunkt for undertegning av avtalen) og tidspunkt for utløp. Avtalen kan sies opp med en viss frist (vanligvis to måneder før utløpsdato). Hvis den ikke sies opp innen fristen, løper avtalen videre en ny periode. Oppsigelser utferdiges og signeres av NITOs sekretariat. 

Revisjon av direkteavtale

En revisjon betyr at avtalen sies opp til reforhandling. 

Hvis bedriftsgruppen ønsker endringer eller oppdateringer i en direkteavtale, må sekretariatet kontaktes i god tid før avtalens utløp.

NITO har sagt opp samtlige av sine direkteavtaler uten AFP til reforhandling. Dette er blitt gjort grunnet endringer i AFP-vedtektene, som forplikter oss til å gjøre dette (se under). Dersom du er kjent med direkteavtaler som NITO er part i og som ikke har AFP, ta kontakt med NITO.

I vedlegg til vedtektene for AFP-ordningen står det:

"Vedlegg 2: AFP-listen

Arbeidsgiverorganisasjon som er part eller deltaker i Fellesordningen kan ikke få godkjent oppført eller få videreført en tariffavtale på AFP-listen, dersom arbeidstakerorganisasjon som er part i vedkommende tariffavtale er bundet av direkteavtale innenfor samme bransje (naturlig avgrensning som for en bransjeoverenskomst) eller for de samme arbeidstakergrupper, uten AFP-bilaget i privat sektor."

Oppsigelser av tariffavtaler skiller seg markant fra andre former for oppsigelser, og vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å være særlig oppmerksomme på det følgende:

Når en tariffavtale er sagt opp, fører ikke det til at den umiddelbart opphører å gjelde ved utløpet av tariffperioden.

Etter arbeidstvistloven har tariffavtalen ettervirkninger. Dette innebærer at tariffavtalen består fullt ut, med de samme bindende virkninger som ellers for partene og for deres medlemmer, også etter tariffperiodens utløp.

Ettervirkningene vedvarer frem til det er tatt skritt fra en av partenes side til å iverksette streik, lockout eller annen arbeidskamp. I tillegg må de frister som følger av reglene om megling for adgangen til å iverksette arbeidskamp, være passert. Det er først da tariffavtalen kan falle bort.