tur i skogen listefoto gettyimages.jpg

Kort oppsummert:

Du får ikke både lønn og feriepenger for de dagene du har ferie

Når du avvikler ferie, har du ikke rett til lønn samtidig. Derfor skal feriepengene kompensere for lønnen du taper ved å ta fri.

Etter ferieloven kan arbeidsgiver velge mellom to forskjellige ordninger for utbetaling av feriepenger:

  1. Arbeidsgiver kan velge å trekke i lønn hver enkelt gang arbeidstakeren avvikler ferie, mot samtidig utbetaling av en forholdsmessig andel av feriepengene.
  2. Alternativt kan arbeidsgiver velge å trekke deg i lønn for all feriefritid i juni, mot samtidig utbetaling av alle feriepengene du har til gode, uavhengig av når på året du faktisk avvikler ferien.

Det er det siste alternativet som er mest praktisk, og de fleste virksomheter utbetaler feriepengene på denne måten.

Beregner feriepenger illustrasjon.jpg

Alternativer for gjennomføring av feriepengeutbetaling og lønnstrekk når du er permittert

Er du permittert, kan dette påvirke tidspunktet for utbetaling av feriepengene. Her er alternative måter for utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for feriedagene: 

1. Utbetaling av feriepenger i juni – avtale om trekk på senere tidspunkt

Hvis feriepengene normalt utbetales i juni, bør dette være utgangspunktet også under permittering.

Har du ikke opptjent lønn i perioden, slik at arbeidsgiver kan trekke for feriefritiden, kan det avtales at trekket gjennomføres på et senere tidspunkt.

Hvis du inngår en avtale om framtidig trekk i lønn på grunn av ferieavvikling, er det viktig at du selv sparer feriepengene, slik at du har penger å leve for når ferietrekket gjennomføres.

2. Avtale om utsatt utbetaling av feriepenger og samtidig trekk

Et annet alternativ er å avtale at utbetaling av feriepengene utsettes til et tidspunkt hvor det er praktisk å gjennomføre trekk for feriefritiden.

På den måten slipper du ansvaret med å selv å sørge for at det er tilstrekkelig med feriepenger igjen til å kompensere for lønnstrekket, når lønnstrekket skal gjennomføres.

3. Avtale om ferietrekk direkte fra feriepengene

Et tredje alternativ er å avtale at ferietrekket trekkes direkte av feriepengene.

Feriepengene vil normalt overstige vanlig lønn for fem uker, men du kan ikke regne med en stor utbetaling. Fordelen med en slik løsning er at du da vil ha rett til å avvikle ferie uten trekk i lønn på et senere tidspunkt.

4. Lønnstrekk ved faktisk ferieavvikling og forholdsmessig utbetaling av feriepenger

Alternativt kan arbeidsgiver trekke i lønn hver gang du faktisk avvikler ferie, og samtidig utbetale en forholdsmessig andel av opptjente feriepenger.

En slik løsning er i tråd med ferieloven, og forutsetter ikke arbeidstakers samtykke.

Delvis permitterte arbeidstakere

Ved delvis permittering, vil du ha opptjent noe lønn, men ikke nok til at arbeidsgiver vil kunne trekke for all feriefritid i juni uten arbeidstakers samtykke. En forholdsmessig kombinasjon av ulike løsninger kan tenkes, men er neppe særlig praktisk av rent administrative grunner.

Arbeidstakere som allerede har avviklet ferie i år kan trekkes i feriepenger

Hvis du allerede har avviklet ferie inneværende år, samtidig som du mottok full lønn fra arbeidsgiver, vil arbeidsgiver kunne trekke deg for disse feriedagene fra feriepengene. For øvrig ferie kreves det samtykke fra arbeidstaker før arbeidsgiver kan trekke direkte fra feriepengene.

Ferie og dagpenger

Tidspunktet for utbetaling av feriepenger vil ikke påvirke din rett til dagpenger. Det er tidspunkt for avvikling av feriefritid som avgjør om du har rett til dagpenger.

Avvikler du ferie mens du er permittert, mottar du ikke dagpenger i ferieperioden

Hvis all ferien avvikles mens du er permittert, vil du ikke ha flere feriedager å avvikle på et senere tidspunkt. I så fall vil heller ikke arbeidsgiver ha grunnlag for å trekke i lønn på grunn av ferieavvikling.

Husk at avvikler du all resterende feriefritid under permittering, har du ikke mulighet til å ta ut fritiden på et annet tidspunkt, for eksempel i forbindelse med høstferie eller romjul. Reiserestriksjoner, og andre smittebegrensende tiltak, kan også legge en demper på ferieplanene denne sommeren.

NITO anbefaler: Ta kontakt med arbeidsgiver

Arbeidsgiver og arbeidstaker bør gå i dialog om hvordan feriepengene og ferieavviklingen skal gjennomføres under permittering. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret her, men du må gjerne ta initiativ til en slik samtale. Det er ofte lettere å få den ordningen du ønsker, om du er i forkant.

Hvis du er permittert, bør du derfor ta kontakt med arbeidsgiver for å få avklart hvordan feriepengene og ferieavviklingen skal gjennomføres for deg i år.

Hvilke rettigheter har jeg hvis arbeidsforholdet opphører?

Hvis du er trukket for full feriefritid, men arbeidsforholdet opphører før du rekker å avvikle all feriefritiden din, vil trekket overstige antall feriedager du faktisk har avviklet. I så fall vil du ha krav på lønn tilbakebetalt for de dagene du er trukket for mye. Kontroller sluttoppgjøret du mottar, for å forsikre deg om at du ikke er trukket for flere feriedager enn du har avviklet.

Hva skal du gjøre hvis arbeidsgiver ikke har råd til å betale feriepenger?

Feriepengene er opptjente rettigheter som tilhører arbeidstakeren. Hvis arbeidsgiver ikke kan dekke sine økonomiske forpliktelser, kan det være grunnlag for konkurs.  Da vil du som er arbeidstaker ha rett til å få dekket feriepengene av NAV Lønnsgaranti på nærmere vilkår.

Du kan lese mer om hvordan du går fram for å inndrive utestående lønn og feriepenger og hva som dekkes av NAV lønnsgaranti her: Hva gjør du når du ikke får utbetalt lønn og feriepenger?

Hvor mye ferie og feriepenger får jeg?