Oppfølgingssamtale.JPG

Mange medlemmer tar kontakt med NITO fordi de enten frykter å bli sagt opp eller blir bedt om å si opp selv etter langvarig sykefravær. Hva gjør du i en slik situasjon? 

Kort oppsummert

  • Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året du er sykemeldt. 
  • Når du er syk, har både du og arbeidsgiver et ansvar for å arbeide aktivt for at du skal komme tilbake i arbeid så fort som mulig.
  • Du kan eventuelt jobbe i en redusert stilling eller med lettere oppgaver i en periode.
  • Har du vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler for oppsigelse.
  • Hvis du er i en slik situasjon, ta kontakt med advokatene i NITO og få en vurdering av saken.

Kan arbeidsgiver si meg opp hvis jeg ikke er frisk igjen og tilbake i jobb helt eller delvis etter tolv måneder?

En oppsigelse fra arbeidsgiver skal alltid være saklig begrunnet. For å avgjøre om arbeidsgiver har saklig grunnlag for å til å si opp arbeidsavtalen må det gjøres en konkret skjønnsmessig avveining av arbeidsgivers interesser opp mot dine interesser som arbeidstaker.

Du kan ikke sies opp på grunn av sykdom de første tolv månedene du er syk (verneperioden). Denne perioden kan være lenger i det offentlige.

Arbeidsgiver kan ikke si deg opp på grunn av sykdom de første tolv månedene du er borte fra jobb. Dette kalles verneperioden og følger av arbeidsmiljølovens § 15-8 (lovdata.no).

I offentlig sektor er det vanlig praksis å gi ansatte som er syke utover tolv måneder ett års permisjon uten lønn. Dermed vil det i praksis ikke være saklig å si opp en offentlig ansatt de første 24 månedene av et sykefravær.

Verneperioden gjelder imidlertid kun hvis oppsigelsen fra arbeidsgiver begrunnes med sykefraværet ditt. I en nedbemanningssituasjon stiller du på lik linje med dine kolleger. En oppsigelse må uansett alltid være saklig begrunnet.

Gjennom rettspraksis ser vi at ved denne «skjønnsmessige vurderingen» er følgende momenter viktige i vurderingen av om arbeidsgiver har saklig grunnlag for å si deg opp:

Arbeidsgiver har en omfattende tilretteleggings- og omplasseringsplikt

Arbeidsgiver har omfattende plikt til å tilrettelegge for at arbeidstakere med redusert arbeidsevne kommer så raskt som mulig tilbake i arbeid, jf arbeidsmiljøloven § 4-6 (lovdata.no).

Jo lengre du har vært ansatt i virksomheten, desto mer omfattende er arbeidsgivers plikt for å legge til rette for deg.

Hvorvidt arbeidsgiver har oppfylt sin tilretteleggings- og eventuelt omplasseringsplikt er et meget viktig moment når en skal vurdere om en oppsigelse på grunn av sykdom er saklig eller ikke.

Dersom virksomheten ikke har oppfylt sin plikt til å tilrettelegge, vil ikke sykefraværet være saklig grunn til å si deg opp. Da kan det at arbeidsgiver ikke har gjort sin del av jobben for å få deg tilbake være medvirkende årsak til sykefraværet.

Du har plikt til å medvirke i oppfølgingen selv om du er syk

Du skal varsle om at du blir borte på grunn av sykdom så snart som mulig. Du må også medvirke til at det kan lages en oppfølgingsplan.

Hvis du ikke bidrar i dialog med arbeidsgiver om å forsøke å komme raskt tilbake i arbeid, kan dette være med på å gi arbeidsgiver saklig grunnlag for en oppsigelse.   

Hvor sannsynlig er det at du snart er tilbake i arbeid

Prognosene for om du kommer tilbake til jobb er også et viktig moment i vurderingen om det er saklig grunn til å si deg opp på grunn av sykdom.

En legeerklæring som vurderer din progresjon og sannsynlighet for å komme tilbake i jobb vil være viktig i saken.

  • Hvis legen mener at det er høy sannsynlighet for at du gradvis vil komme tilbake i jobb, er dette et argument mot at arbeidsgiver har saklig grunnlag for å si deg opp.
  • Hvis legen derimot ikke kan si noe om når du sannsynligvis vil være tilbake helt eller delvis i arbeid, vil dette kunne bidra til saklig grunnlag for oppsigelse. Dette fordi en slik usikkerhet kan være tyngende for arbeidsgiver.
Arbeidsgiver må følge regler for saksbehandling

Arbeidsgiver har plikt til, i samarbeid med deg, å lage en plan for tiltak som kan få deg raskt tilbake i arbeid, en såkalt oppfølgingsplan.

Arbeidsgiver skal kalle inn og delta i dialogmøter som også har som formål å få deg raskt tilbake i jobb.

Vurderer arbeidsgiver å si deg opp, skal du kalles inn til drøftelsesmøte før en eventuell oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1 (lovdata.no).

Hvis arbeidsgiver har forsømt seg i oppfølgingen eller saksbehandlingen for øvrig, er dette et moment som ofte svekker grunnlaget for oppsigelsen av den ansatte.

Sykefravær er en ulempe for arbeidsplassen og kollegene

Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for at du kommer tilbake i arbeid, selv om det er ressurskrevende. Imidlertid skal alltid ulempene for arbeidsgiver vurderes opp mot ulempene det har for deg hvis du blir sagt opp.

Det er som oftest en ulempe for arbeidsgiver, arbeidsplassen og kollegene at noen er borte fra jobb. Arbeidsgiver må enten finne vikar, la andre ansatte gjøre dine oppgaver eller la arbeidsoppgavene bli liggende ugjort. Dette medfører et tap for arbeidsgiver. For kolleger vil dette kunne føre til overtid, tilleggsbelastninger, mer stress og kanskje uforutsigbarhet.

Ulemper og kostnader ved fravær vil utgjøre en større belastning for en liten virksomhet enn for en stor virksomhet. Dette vil kunne ha betydning for vurderingen om det er saklig grunn til å si deg opp.

 

Hvilke stilling har du?

Noen stillinger er mer sentrale enn andre. Er du ansatt i en ledende stilling eller sitter i en annen nøkkelposisjon, kan det være vanskeligere å erstatte deg med vikar. Det kan kreve lang erfaring og være behov for omfattende opplæring for å erstatte deg.

Terskelen for at sykefravær fra en slik stilling fører til omplassering eller oppsigelse kan noen ganger være lavere enn for andre stillinger.

Når du blir syk ligger det altså et ansvar både på arbeidsgiver og på deg til å arbeide aktivt for at du skal komme tilbake i arbeid. Dette kan eventuelt være i redusert stilling, med lettere oppgaver i en periode eller ved at du midlertidig jobber i en annen stilling.

Hvis tilretteleggingen har vært god fra arbeidsgivers side, verneperioden er over og du likevel ikke er tilbake i arbeid, kan en oppsigelse være saklig. Dette beror på en konkret helhetsvurdering hvor momentene over vil være viktige. Det kan også være andre momenter som kan komme inn i vurderingen.

Ta kontakt med NITO-advokatene

Har du fått oppsigelse på grunn av sykefravær eller frykter du at det er i ferd med å skje? Ta kontakt med NITO-advokatene, som kan se på saken og gi deg en vurdering av den. Dette er gratis for deg som er medlem.