streik ute.jpg

Ved streik kan det være at virksomheten går til det skritt å permittere ansatte som på grunn av streiken ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte. Det er imidlertid ingen automatikk i dette, og grunnlaget må vurderes konkret i hver enkelt tilfelle.

Hva er et betinget permitteringsvarsel?

Vanligvis vil varsel om permittering først gis når det faktisk foreligger behov for å permittere. Når det er varslet streik kan imidlertid arbeidsgiver gi et betinget permitteringsvarsel. Betinget permittering er aktuelt når det kan bli streik eller lockout i egen bedrift.

Dette er altså et varsel om permittering, som kan bli aktuelt hvis det blir streik eller lockout. 

Varselet gis med fjorten dagers frist, og kan gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på hensiktsmessig måte.

I tillegg skal det gis skriftlig beskjed til den enkelte arbeidstaker når det er klart at hen blir permittert. Beskjeden skal gis så lang tid forut som mulig.

Vilkårene for å permittere og vanlig fremgangsmåte gjelder for øvrig fortsatt. Blant annet må arbeidsgiver drøfte dette med de tillitsvalgte før permitteringsvarsel gis. 

Les mer om fremgangsmåten ved permittering

Arbeidsgivers formål med å gi betinget permitteringsvarsel er få gjennomført nødvendige formaliteter slik at permitteringen om nødvendig skje samtidig med at streiken starter eller like etter - forutsatt at det er saklig og nødvendig.

Får jeg dagpenger hvis jeg blir permittert som følge av streik?

Blir du permittert som følge av streik, er det viktig at du umiddelbart melder fra om dette til NAV (nav.no).

Ikon penger_lite.PNGDu har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik og dine lønns- eller arbeidsvilkår antas å bli påvirket av streiken. Det samme gjelder ved lockout.

NITOs hovedstyre kan fastsette dekning av hel eller delvis tapt arbeidsinntekt i en slik situasjon. 

Du kan imidlertid ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert hvis dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av streiken. Dette gjelder både når det er streik i din egen bedrift eller i en annen bedrift. Du får ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første femten dagene du er permittert (som ved vanlig permittering).

Uansett er det viktig at du melder fra til NAV at du er permittert og søker dagpenger. 

Les også: 

Kort ordliste ved streik

Plassoppsigelse

Plassoppsigelse betyr at det sendes en melding til arbeidsgivermotparten og Riksmekler om at det nå er en tvist. Den inneholder en liste over hvilke virksomheter og hvor mange medlemmer en potensiell streik kan omfatte.

Plassfratredelse

Plassfratredelse er en navneliste over hvem som vil bli tatt ut i streik. Denne skal leveres minst fire dager før en streik kan starte.  

Streik/konflikt

Streik er arbeidstakernes maktmiddel for å få gjennomslag for sine krav og medfører at arbeidet legges ned.

Det skilles mellom to typer streik i Norge; tariffstreik og politisk streik. 

Tariffstreik

Tariffstreik gjennomføres enten for å få gjennomslag for sine krav i forbindelse med revisjon av en tariffavtale eller for å få gjennomslag ved inngåelse av en tariffavtale i en virksomhet/bedrift. Det er kun i disse situasjonene at en lovlig tariffstreik kan gjennomføres. 

Normal prosedyre ved en tariffstreik: 

  • Gammel tariffavtale sies opp (både ved hovedoppgjør og mellomoppgjør), normalt med tre måneders varsel. 
  • Dersom forhandlingene ikke fører fram går forhandlingene til mekling.
  • Man må levere streikevarsel; plassoppsigelse senest innen 14 dager før, og plassfratredelse senest innen fire dager før en konflikt/streik kan iverksettes.

Politisk streik

Politiske streiker gjennomføres vanligvis for å påvirke de politiske myndighetenes behandling av en bestemt sak.

Hovedavtalene gir anledning til å gjennomføre politiske streiker på hvilket som helst tidspunkt – også i tariffperioden (fredstid) når tariffstreik er forbudt.  

Lockout

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel og består i at de ansatte stenges ute fra arbeidsplassen. Samme regler gjelder for varsling og iverksetting av lockout som ved streik.