Om NITO streiker, er det som oftest bare noen av medlemmene som faktisk tas ut i streik. Om ikke du selv er tatt ut i streik, jobber du som vanlig, men det er noen ting det er nyttig å være obs på.

På samme måte som NITO forventer at andre organisasjoner viser respekt for konflikter vi er involverte i, må våre medlemmer vise respekt for en eventuell streik som pågår som gjelder andre parter.

NITO ber derfor de som er berørte om ikke å utføre arbeid som kan forstås som streikebryteri. Under forklares hvordan du unngår det.

streikevakt illustrasjon listefoto.jpg

Slik forholder du deg

  • Du har plikt og rett til å utføre ditt vanlige arbeid.
  • Ansatte som ikke er i streik skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen. Du skal altså ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik.
  • Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner kan kun gjennomføres dersom ingen streikende er omfattet av planen.
  • Du skal ikke jobbe overtid fordi andre streiker, eller utføre flere oppgaver enn det du gjør ved normal drift. Dette kan det være naturlig å gjøre i forbindelse med sykdom eller annet ordinært fravær på din arbeidsplass, men altså ikke under en streik.
  • Det er kun øverste leder av virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen som kan utføre de streikendes oppgaver.
  • Stedfortredertjeneste for ledere (eller andre med særskilte oppgaver) som er tatt ut i streik, skal ikke utføres.
  • Hvis du er usikker på om problemstillinger som kan oppstå er å betrakte som streikebryteri – kontakt NITOs sekretariat.

Hva gjør du hvis du selv blir tatt ut i streik?

Permittering i forbindelse med streik – søk om dagpenger

Når andre organisasjoner streiker, kan NITOs medlemmer stå i fare for å bli permitterte. I staten permitteres det imidlertid ikke, og det er også sjelden at permittering brukes i kommunesektoren.

Dersom du blir permittert, er det viktig at du straks melder deg hos NAV og søker om dagpenger.

Arbeidsgiver vil ikke ha plikt til å betale lønn under første del av permitteringen, når permitteringen skyldes streik i bedriften.

Les om betinget permitteringsvarsel ved streik

Les mer om permitteringer

streik-kontorplass-listefoto.jpg

Avslag på dagpenger grunnet streiken

Dersom NITOs medlemmer får avslag fra NAV på søknad om dagpenger i en situasjon hvor du er direkte berørt av resultatet av en streik, vil NITO gi økonomisk støtte som om du var tatt ut i streik. Det innebærer normalt en dekning av netto lønn uten variable tillegg.

De som får innvilget dagpenger fra NAV, kan søke NITO om tilleggsstøtte slik at de også til sammen får dekket nettolønn uten variable tillegg.

Ta umiddelbart kontakt med NITOs sekretariat dersom NAV opplyser at du ikke vil være berettiget dagpenger.

Alle temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Se tariffnytt for hvert tariffområde:

Følg lønnsoppgjøret

Dette gjør NITO for arbeidsledige