Nesten en av tre av NITOs medlemmer har blitt spurt om å være tillitsvalgt, og av disse sier over 60 prosent at de enten er eller har vært tillitsvalgt. 

- Det er det arbeidet de tillitsvalgte gjør som bygger organisasjonen og som driver den framover.

De løsningene de kommer med og de problemene de møter, er jeg avhengig av å få kjennskap til, slik at jobben jeg gjør er relevant for den virkeligheten de møter i jobbsituasjonen sin, sier Øyvind Kyrkjebø, rådgiver og kursholder for NITOs tillitsvalgte.

Øyvind kyrkjebø Kommer arbeidsgiver og varsler om nedbemanning så har de lært at det ikke er noe de er forventet å skulle takle alene. Øyvind Kyrkjebø, kursholder i NITO 

- De aller fleste har en motivasjon for å ta på seg oppgaven. Som regel er ikke det egeninteresse, men kan være opplevd urettferdighet eller at de har sett et forbedringspotensial i virksomheten. Da blir vår oppgave å gjøre dem til gode NITO-ambassadører.

Vi ønsker at de skal være samarbeidspartnere for ledelsen, at de skal være med å finne løsninger sammen. At de jobber for å synliggjøre våre medlemmers verdi i virksomheten.

Kommende kurs og konferanser for NITO-tillitsvalgte

NITO Intro er grunnopplæring for tillitsvalgte fordelt på tre kurs. De gjennomføres trinnvis. Her får du kunnskap om organisasjon, synlighetsarbeid, avtaleverk, arbeidsmiljølov og forhandlinger. NITO Intro gjør deg tryggere og mer effektiv som tillitsvalgt. Benytt også muligheten for å delta på andre kurs, temamøter, samlinger og konferanser. Her bygger du viktig nettverk.

22. august 2024, Norge

Microsoft Teams

28. august 2024, Norge

Microsoft Teams

Trygghet viktigst

I en medlemsundersøkelse fra NITO svarer medlemmene at de synes tillitsvalgtes to viktigste oppgaver er å bistå dem når situasjonen i virksomheten tilsier det, og å være medlemmenes talsperson overfor ledelsen. Det er noe mange som tar på seg verv kjenner seg igjen i, å få være en del av prosessen og bidra til å finne gode løsninger sammen.

Det som gjorde at jeg stilte til valg var en kombinasjon av at jeg interesserer meg for organisasjon og ledelse, og at det var mange saker jeg mente vi måtte gjøre noe med. Den beste måten å få noe gjort på er å brette opp ermene og prøve å gjøre noe med det selv, derfor stilte jeg til valg.

Kursdeltaker

Tillitsvalgt får mange henvendelser og spørsmål fra medlemmene, og mange har et ønske om å løse disse for dem og for seg selv. Men er også opptatt av å kunne utvikle seg selv gjennom de mulighetene som tillitsvalgtrollen gir.

- Erfaringene tillitsvalgte tilegner seg er nyttige også senere i karrieren. Det er utrolig mange detaljer og viktig informasjon som en tillitsvalgt tilegner seg, og som en kan bruke senere. Det kan være jus i arbeidslivet, hvilke rettigheter vi har som arbeidstakere og hvilket ansvar en arbeidsgiver har i forhold til arbeidstakerne, sier Øyvind Kyrkjebø.

Jeg ønsker å være der, å hjelpe og ta del i viktige avgjørelser for meg selv og for medlemmene i NITOs bedriftsgruppe. Det er jo det mest givende med det å være tillitsvalgt, nettopp det å gjøre en innsats for å hjelpe.

Kursdeltaker

Må-bør-kan

Det er ikke farlig å være tillitsvalgt, mener han. Det finnes alltid bistand å få, og bedriftsgruppene selv må alltid selv finne ut hvor mye tid som skal legges ned i arbeidet. De må kartlegge forventningene hos seg selv og medlemmene og sette opp hvilke oppgaver som kan ligge til bedriftsgruppearbeid. Når de går gjennom dem finner de hva de må gjøre, hva de bør gjøre, og hva de kan gjøre.

- De ta imot medlemmer som kommer med et problem, men det er ikke sagt at de må løse det alene. De må søke bistand fra NITOs sekretariat når det trengs.

Noe som også gjennomføres er årsmøtet, det organisatoriske fundamentet i NITO som sikrer demokrati.

bør-listen står gjennomføring av lønnsforhandlinger. Det er egentlig et må-punkt, men alle har ikke lønnsforhandlinger. Dette er da også den tredje viktigste forventningen medlemmene har til sine tillitsvalgte.

olavsgaardtillitsvalgtkurs2.jpg

Bedriftsgruppene bør sende tillitsvalgte på kurs slik at man sikrer kontinuitet i gruppen og at kunnskapsgrunnlaget er konstant.

- For den som er ny i vervet som tillitsvalgt er det jo litt diffust til tider hva som er rollen og hva som forventes, men etter dette kurset håper vi at de føler seg tryggere i rollen sin, sier Kyrkjebø.

Tillitsvalgtvervet er en mulighet til å utvikle meg selv, men det er også spennende å møte og bli kjent med nye mennesker. 

Kursdeltaker

Arena for kunnskap- og lagbygging

Kursene er viktig arenaer for å utvikle både menneske og organisasjon, og viktige for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.


Min erfaring med tillitsvalgtkursene i NITO er at de blir gjennomført av utrolig dyktige mennesker fra NITOs sekretariat, som er levende interesserte i det de driver med. Dette gjør at vi som tillitsvalgte kan gå inn i oppgaven med mer selvtillit og trygghet.

Kursdeltaker

Kursene skal gi en grunnleggende gjennomgang der vi skraper litt i overflata. Det viktigste er å få klarlagt forventningene til rollen og hva de skal gjøre på egen hånd overfor medlemmer og arbeidsgiver. Og hva det er de skal bruke ressursene rundt seg til å få løst.

- Vi får tilbakemeldinger fra arbeidsgivere om at NITOs tillitsvalgte er opptatt av godt samarbeid og er ryddige og redelige. For å kunne ivareta den samarbeidstankegangen så er det viktig at tillitsvalgte har gått på kurs for å lære hvordan de best kan være gode ambassadører for sine medlemmer og for NITO, sier Øyvind Kyrkjebø.