andreas moen liste.jpg

- Selv om det går mot mer likestilling i samfunnet og utjevning av lønnsforskjeller, tar det lenger tid å bli kjønnsmessig likestilt på pensjonsopptjening, sier Moen.

- Pensjonen er basert på opptjening 40 til 50 år tilbake i tid, en tid da det var mer vanlig at kvinner var hjemmeværende. De som var hjemmeværende i flere år får mindre å rutte med som pensjonist.  

I 2023 har Norge over én million pensjonister. Eldrebølgen vil strekke seg langt fram i tid så lenge vi stadig får færre barn.

Forskjellen på pensjonen mellom menn og kvinner speiler lønnsforskjellene

Forskjellen mellom kjønnene i pensjon handler om folketrygden og tjenestepensjon. Opptjeningsreglene ble endret fra 2011 da pensjonssystemet ble lagt om.

- Tidligere var pensjon opptjent i folketrygden basert på de 20 beste lønnsårene. Da kunne kvinner som var hjemme med barn, eller jobbet deltid i en lengre periode, fortsatt ha en god pensjon. Men når alle årene nå teller i pensjonsopptjeningen speiler det lønnsforskjellene og yrkesaktiviteten i større grad, forklarer Moen.

- Opptjeningen av alderspensjon i folketrygden for årskull fra og med 1963 er i all hovedsak knyttet til egen inntekt gjennom hele karrieren, sier han. 

Kvinner lever lenger

- En viktig egenskap med folketrygden er at den gir livsvarig utbetaling. Her har generelt kvinner en stor fordel. Kvinner lever i snitt noen år lenger enn menn. Også avtalefestet pensjonsordning (AFP) gir livsvarig utbetaling.

Innskuddspensjon har overtatt for de gamle ytelsesordningene i privat sektor. Den er ikke livsvarig og utbetales normalt bare fram til fylte 77 år. Innskuddspensjonen tjenes opp ut ifra lønna gjennom hele karrieren. - Dermed gjenspeiler innskuddspensjonen også lønnsforskjeller.

- Kvinner må altså planlegge for at de lever lenger, fordi de får flere år uten innskuddspensjon, forklarer Moen.

- Om lag tre prosent av de ansatte i privat sektor har hybrid pensjonsordning. I denne ordningen er det tatt høyde for at kvinner lever lenger, noe som gir ekstra opptjening for dem.

Slutt på å arve pensjon

Fra 1. januar 2023 kan man ikke arve ektefellens eller samboerens pensjon lenger.

- Alle gjenlevenderettigheter til alderspensjon og uføretrygd fases nå ut av folketrygden, og ytelser til etterlatte under 67 år gjøres tidsbegrenset.

Lovendringene følger opp anbefalingene til etterlatteutvalget fra 2017, som konkluderte med at det i dagens samfunn ikke lenger er noen grunn til at samlivsform i seg selv skal gi rett til folketrygdytelser.

- Kvinner som har vært ute av yrkeslivet er nå avhengig av egen opptjening. Unntaket er tjenestepensjon for offentlig ansatte hvor ektefellepensjon fortsatt gjelder.

NITOs pensjonsekspert er spesielt bekymret for økende fattigdom blant eldre, og særlig kvinner.

- Vi har jo erfaringene fra Sverige, som blant annet avviklet muligheten til å arve pensjon noen år før oss. Her øker fattigdommen blant de eldre dramatisk, og særlig blant kvinner.

- Vi ser at fattigdommen blant eldre er økende også i Norge.

Moen har også et par tips for å unngå fattigdomsfella for eldre:

  • Par som har store inntektsforskjeller bør tenke på opptjeningen av pensjon underveis og hvordan man er sikret dersom man blir skilt eller den med høyest inntekt dør.  
  • Hvis du har god helse kan det være lurt å vente med å ta ut pensjon. Det er mange som ikke tar høyde for at de kan bli 90 og 100 år, og som kan angre på dette valget senere. 

Grep som kan bidra til høyere pensjonsutbetaling

Moen viser til de nye ordningene med egen pensjonskonto og hvor den enkelte kan velge hva slags investeringsprofil og risiko som skal være forbundet med pensjonssparingen.

Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tilby egen pensjonskonto for sine medarbeidere, men du kan overstyre dette og selv velge pensjonsleverandør.

Som NITO-medlem oppfordres du til å se nærmere på medlemsfordelen NITO Egen pensjonskonto. Tilbudet som gis gjennom Storebrand (tidligere Danica pensjon) ligger per 13.11.23 på topp på Finansportalens liste over tilbud på egen pensjonskonto. Storebrand tilbyr også annen type pensjonssparing, slik som individuell pensjonssparing (IPS).

Moen oppfordrer deg til å gå til minpensjon.no for å få oversikt over din pensjon, og deretter vurdere hva slags investeringsprofil du ønsker. Ved å ta et aktivt grep å velge leverandører med lave gebyrer vil det kunne bidra til å få mer utbetalt den dagen du blir pensjonist.

NITO Egen pensjonskonto

NITO Egen pensjonskonto gir deg tilgang til ett av markedets billigste indeksfond, i tillegg får du blant annet:

  • Ingen administrasjonskostnader
  • Markedsledende forvaltningskostnader
  • Din ektefelle/samboer får samme pensjonsfordeler som du som NITO-medlem 

NITO Egen pensjonskonto - mer pensjon for pengene