Kortversjon av saken
 • Fra 1. juli 2024 gjelder nye regler for arbeidsavtaler. Det skal gi deg som arbeidstaker større forutsigbarhet og tydeligere arbeidsvilkår.
 • Spesielt du som skal inn i din første jobb må være oppmerksom på at arbeidsavtalen oppfyller kravene.
 • De nye kravene til innhold omfatter blant annet feriepenger, lønn, arbeidstid og kompetanseutvikling.
 • Arbeidsgivere må følge nye frister for å legge fram skriftlige arbeidsavtaler. Du skal ha en arbeidsavtale klar innen sju dager etter at du har startet i jobben. Fort kortere arbeid enn én måned, skal du ha avtale klar med en gang.
 • Det er også endringer om hvor lang prøvetid du kan ha.
 • Har du allerede en arbeidsavtale trenger du ikke foreta deg noe.
 • NITO oppfordrer alle som får tilbud om jobb til nøye å sjekke arbeidsavtalen før de signerer.

Les om detaljene om endringene i artikkelen.

Prøv også NITOs avtalesjekk.

Kortversjonen er laget av kunstig intelligens og gjennomgått av medarbeidere i NITO.

Tone Bjellaanes listefoto ute vei.jpg

- Kravene skal gi tydeligere arbeidsvilkår og det skal bli lettere for deg som arbeidstaker å forutse hvordan arbeidsforholdet vil bli, sier NITO-advokat Tone R. Bjellaanes (bildet).

- Det kommer samtidig endringer i reglene om prøvetid, midlertidige stillinger og deltidsstillinger, sier hun.

Lovendringene gjennomfører EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

- NITO har støttet endringene og er glad for at dette nå har kommet på plass.

Bjellaanes ber deg være oppmerksom på dette framover, hvis du skal begynne i din første jobb eller bytter jobb etter 1. juli i 2024.

Bli NITO-medlem

Hva betyr dette for din nåværende kontrakt?

 • Har du allerede en arbeidsavtale, trenger du ikke å foreta deg noe. Din nåværende avtale gjelder fortsatt, med mindre du selv krever en oppdatering. Hvis du ber om det, må arbeidsgiver oppdatere avtalen din innen to måneder.

 • Hvis du ber om en oppdatering, eller velger å signere en oppdatert arbeidsavtale som arbeidsgiver tilbyr; pass på at arbeidsgiver ikke bruker denne anledningen til å endre andre avtalevilkår uten at du er enig.

Hva er endres? Her er de nye kravene til arbeidsavtalens innhold

Arbeidssted

Hvis du ikke har et fast arbeidssted, men fritt kan velge hvor du jobber fra, skal dette stå i avtalen.

Feriepenger og annet betalt fravær

Du skal få informasjon om dine rettigheter til feriepenger, reglene for fastsettelse av ferie og eventuell rett til annet betalt fravær.

Oppsigelse eller avskjed

Reglene for fremgangsmåte ved oppsigelse og avskjed skal være tydelig beskrevet.

Lønn

De ulike elementene som utgjør lønn, tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt. Dette er for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse.

Arbeidstid

Ordninger for vaktendringer skal beskrives der det er aktuelt. Hvis den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen gi opplysninger som gir deg grunnlag for å beregne når du skal jobbe.

Ved uforutsigbare arbeidstidsordninger skal arbeidsavtalen angi varslingsfristen som gjelder før arbeidet starter og innenfor hvilke dager og tidsrom du kan pålegges arbeid.

Innleie

Du skal få informasjon om innleiers identitet så fort denne blir kjent.

Kompetanseutvikling

Avtalen skal inneholde opplysninger om hva slags kompetanseutvikling du eventuelt har rett til som følge av tariffavtale, arbeidsgivers policy eller lignende.

Sosiale ytelser

Du skal få informasjon om sosiale ytelser som arbeidsgiver administrerer eller betaler for, og navnet på institusjoner som leverer slike ordninger. Dette gjelder eksempelvis pensjons- og forsikringsordninger, eller dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger og foreldrepenger.

Arbeidstakere som sendes til utlandet

Hvis du skal jobbe for arbeidsgiveren din i utlandet, skal det inngås en tilleggsavtale. I den skal det stå hvilket land arbeidet skal utføres i. Vilkårene for hjemreise og utgiftsdekning i den forbindelse skal også framgå. Det er også vedtatt nye krav til innholdet av arbeidsavtalen til arbeidstakere som utstasjoneres til et EØS-land.


Arbeidsgivers frister for å legge fram arbeidsavtale

 • Fra og med 1. juli 2024 har du krav på å få fremlagt skriftlig arbeidsavtale snarest mulig og senest innen sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. For arbeidsforhold med kortere varighet enn én måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal du få skriftlig arbeidsavtale med en gang.

 • Hvis det gjøres endringer i de vilkårene som skal opplyses om i arbeidsavtalen, har arbeidsgiver plikt til å ta inn disse endringene i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Unntaket her er dersom endringene skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Obs! Nye regler om prøvetid, deltidsansatte og midlertidig ansatte

 • Ved midlertidige ansettelser kan prøvetiden ikke lenger overstige halvparten av ansettelsesperioden. Den maksimale lengden på seks måneder gjelder fortsatt for ansettelser som varer mer enn ett år.

 • Det kan ikke avtales ny prøvetid i samme eller lik stilling hos samme arbeidsgiver, bortsett fra når det midlertidige arbeidsforholdet var kortere enn seks måneder. Da kan prøvetiden forlenges, så lenge total varighet ikke overstiger seks måneder.

 • Fra 1. juli 2024 får deltids- og midlertidig ansatte rett til å be om mer forutsigbare arbeidsvilkår. Dette inkluderer overgang fra midlertidig til fast ansettelse eller økt stillingsprosent. Ansatte må ha vært ansatt i over seks måneder og kan etterspørre dette hver sjette måned. Arbeidsgiver må da svare skriftlig innen én måned.

 • I tillegg innføres nye bestemmelser om bevisbyrde for stillingsomfang: Hvis ikke arbeidsavtalen opplyser om stillingsomfanget, skal arbeidstakers versjon legges til grunn med mindre arbeidsgiver kan bevise noe annet.

Har du fått tilbud om jobb? Sjekk arbeidsavtalen din

Arbeidsavtalen beskytter både deg og arbeidsgiver mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. Se godt gjennom den før du signerer.

Med NITO-advokatenes avtalesjekk kan du selv se om innholdet er som det skal være – og om det er punkter du bør forhandle videre på.

Ta NITO-advokatenes avtalesjekk

Alt om lønn og arbeidsliv