Teknologiske framskritt og globalisering utfordrer oss på stadig nye måter, både som samfunnsborgere, ingeniører/teknologer og tillitsvalgte.

Digitalisering, robotisering, bruk av automatiserte beslutningsprosesser, grenseoverskridende arbeidsliv og stadig mer flytende grenser mellom arbeidstid og fritid fører til nye etiske dilemma.

I det daglige vil vi møte situasjoner som utfordrer oss:   

 • En pasient nekter «å la en som deg» ta blodprøven som er rekvirert.  
 • Du vet at virksomhetens IT-løsninger innhenter og lagrer mer informasjon enn de fleste er klar over.  
 • Du er tilskuer til baksnakking, sleivete kommentarer og bruk av hersketeknikker på jobb.   

Har du noen gang lurt på hvordan du skal opptre i en slik situasjon? Hva er det klokeste valget, og hvordan skal du kunne ta den beste beslutningen?

Etiske refleksjoner kan hjelpe deg fordi de hjelper deg å tenke systematisk gjennom problemstillinger, og vurdere ulike løsnings- og handlingsalternativer.   

Å gjøre noen etiske refleksjoner kan være nyttig. Etiske refleksjoner hjelper deg å tenke systematisk gjennom problemstillinger og vurdere ulike løsnings- og handlingsalternativer.  

Aktuelle videoer om etikk fra NITO

Se også: Gir kunstig intelligens deg panikk? Slik jobber Google med etikk

Det kan finnes flere løsninger 

Etikken gir oss verken anbefalinger eller pålegg. Den gir oss i stedet praktiske verktøy til å skille mellom gode og dårlige begrunnelser, og dermed kunne ta kloke beslutninger. 

For å hjelpe deg litt på veien, har NITO laget et temahefte om etikk – Etikk for ingeniører og teknologer. Vi håper at dette heftet vil gi inspirasjon og gode metoder til å gå løs på etiske problemstillinger du møter, enten det er på jobb eller privat. 

Etikkheftet 2021.JPG

NITO Etikk for ingeniører og teknologer 2021 - temahefte

NITOs etiske retningslinjer

Retningslinjene ble sist revidert av NITOs kongress i oktober 2018.

NITOs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse, uavhengig av hvor man utøver sitt virke.

De prinsippene og holdningene som er nedfelt i retningslinjene gjelder også for arbeid og aktiviteter i NITOs regi.

Respekt og likeverd

NITOs medlemmer og ansatte skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur, livssyn, legning og etnisk opprinnelse. 

Dette innebærer å: 

 • vise respekt for menneskets iboende verdighet 
 • bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet, ærlighet og aksept 
 • ha respekt for andres fag- og ansvarsområde og gi anerkjennelse for deres arbeid 
 • søke å forstå bakgrunnen for tradisjoner og ulike verdisyn
 • være bevisst på roller og makt som følger av ulike posisjoner 
 • agere, og melde fra om trakassering og maktmisbruk 
Faglig integritet

NITOs medlemmer og ansatte skal vedkjenne seg sitt faglige ansvar og utføre sitt arbeid i henhold til anerkjente kvalitetsnormer. 

Dette innebærer å: 

 • ajourføre og videreutvikle egen kompetanse 
 • utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte 
 • dele sin kunnskap og innsikt med kolleger og samarbeidspartnere 
 • gi anbefalinger og velge faglige løsninger med fokus på mottakerens reelle behov 
 • avklare forhold som kan påvirke egen habilitet, med dem det kan ha betydning for
 • unngå forhold som kan påvirke egen objektivitet i relasjon til mottakere og leverandører
 • ta åpne og bevisste valg når eget arbeid byr på etiske utfordringer
 • oppfordre arbeidsgiver og kolleger til refleksjon når utvikling av produkter og tjenester kan åpne for vesentlige endringer for individ eller samfunn
 • opptre lojalt overfor arbeidsgiver så lenge det samsvarer med våre etiske retningslinjer 
Samfunnsansvar

NITOs medlemmer og ansatte skal vise respekt for samspillet mellom teknologi og menneskelige verdier, samt bidra til åpenhet om konsekvenser av teknologiske løsninger. 

Dette innebærer å: 

 • reflektere over og bidra til åpenhet om konsekvensene av eget arbeid, og de produkter/tjenester som utvikles/leveres 
 • bidra til åpenhet om utvikling og bruk av automatiserte beslutningsprosesser 
 • bidra til teknologiske løsninger som sikrer bærekraftig utvikling og våre felles ressurser 
 • synliggjøre konsekvenser av ny teknologi og valgte teknologiske løsninger for enkeltindivid, natur, miljø og klima 
 • bidra med egen kompetanse i samfunnsdebatten i spørsmål knyttet til naturvitenskap og teknologi 

Varsling

Varslingsrutiner er lovpålagt, og NITO har i likhet med andre virksomheter utarbeidet egne retningslinjer for varsling. NITOs generalsekretær har ansvar for at alle ansatte vet hvordan de kan si fra om noe er galt, men siden NITO er en stor organisasjon med mange tillitsvalgte, har vi valgt å lage felles retningslinjer for varsling som gjelder for alle i NITO. 

NITOs retningslinjer for varsling kan også benyttes som skisse til nødvendig innhold hvis du er tillitsvalgt og ønsker å bidra til utarbeidelse av retningslinjer for varsling i egen virksomhet. 

Retningslinjer for varsling i NITO  

NITOs plakat for å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold i tillitsvalgtsystemet

Retningslinjer for varsling i NITO

Arbeidstilsynets informasjon om varsling

Kontaktinformasjon til etisk råd i NITO

Navn Funskjon E-post Telefon
Inger Annie Moe  Leder 48191909 
Gry Andersen  Medlem  92260201 
Grete Enge Garshol  Medlem  92490658 
Frode Granbakken  Medlem  97015860 
Monica Nyheim  Medlem  92803442 
Bjørn Tore Sund  Medlem  91868075 

Etikk og kunstig intelligens - rapporter i samarbeid med ANE

NITO er medlem i Association of Nordic Engineers (ANE), og har bidratt til å sette søkelyset på etikk i forbindelse med utvikling av kunstig intelligens og ingeniørenes rolle og ansvar i denne sammenhengen.

ANE har arrangert hackatons hvor ingeniører har deltatt og hvor målet har vært å komme med gode forslag til løsninger på ulike utfordringer. Bli utfordret og les om resultater fra nordiske hackaton om kunstig intelligens (KI).

Etiske dillemmaer ANE 2021.JPG

Ethical dilemmas in AI: Listening to engingeers (ANE 2021)

Etikk og kunstig intelligens forside rapport 2.JPG

Etikk og kunstig intelligens ANE (2018)