NITOs lovkomite

   


(leder)

NITO Hordaland

95726290

NITO Møre og Romsdal

99773370

NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

99549432


(vara)

NITO Rogaland

90075411

Retningslinjer for lovkomiteen

Vedtatt av kongressen 2003, sist endret på kongressen 2015. Redaksjonelt endret iht til lov for NITO vedtatt på kongressen 2018.

1. Etablering
 

Lovkomiteen velges av kongressen, jf Lov for NITO § 9.5.

2. Formål
 

Lovkomiteen er et rådgivende organ i spørsmål som gjelder Lov for NITO.

Lovkomiteen skal gi råd i forbindelse med lovtekniske forhold. Øvrige forhold i forbindelse med lovendringsforslag tillegger det ikke komiteen å ta standpunkt til.

3. Plikter
 

 • Lovkomiteen skal sørge for at forslag til endring i Lov for NITO ikke er i strid med andre bestemmelser i Lov for NITO.
 • Dersom det foreligger flere forslag, med i realiteten samme innhold, skal komiteen samordne/redigere disse.
 • Komiteen skal sørge for at lovforslag får best mulig utforming, uten at realiteten i forslaget endres.
 • Lovkomiteen skal kontakte forslagsstiller dersom den mener at forslaget som foreligger, er i strid med andre bestemmelser i Lov for NITO.
 • Lovkomiteen kan/skal også ta kontakt med forslagsstiller, og eventuelt andre berørte parter, hvis den finner det hensiktsmessig å endre formuleringen i et forslag, eller samordne/redigere likeverdige forslag.

4. Rapportering
 

Lovkomiteen sender sine kommentarer og forslag til hovedstyret.

5. Forhold til kongressen
 

Lovkomiteens kommentarer og forslag er en del av dokumentene som sendes avdelingene til uttalelse før kongressen.  Komiteens kommentarer og forslag skal også integreres i kongress­ens saksdokumenter.

6. Deltakelse på kongressen
 

 • Leder og medlemmer av lovkomiteen kan delta på kongressen med tale- og forslagsrett. En representant fra lovkomiteen kan delta på landsmøter med tale- og forslagsrett.
 • Oppgaver på kongressen er å:
  - vurdere/besvare spørsmål om lovsaker.
  - overvåke at forslag og vedtak ikke er i strid med eksisterende lover, vedtekter og retningslinjer eller andre vedtak.
  - overvåke at forhandlingene på kongressen foregår i henhold til gjeldende lov og forretningsorden vedtatt for møtet.